wersja do wydruku Beata Karwot 12.07.2016 15:15

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania

w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności t.j. Dz.U. z 2017r., poz.657 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1464;

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach Dz.U. z 2015r., poz.1485 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1827 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1114 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach - t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1650 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1166 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej – t.j. Dz.U. z 2014r. poz.333 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowycht.j. Dz.U. z 2017r. poz.1160;

 • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejt.j. Dz.U. z 2017r. poz.862;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007r., nr 187 poz.1330;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1852;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – t.j. Dz.U. 2015r., poz.1388;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego - t.j. Dz.U. z 2016r., poz.836;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – Dz.U. z 2015r., poz.212;

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych – t.j. Dz.U. z 2016r., poz.876;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1604;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - t.j. Dz.U. z 2016r., poz.319;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych - t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 54 poz.323;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej - t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 135 poz.1113;

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.07.2016
Data publikacji:12.07.2016 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż