Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie

w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025)

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.200 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 125 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.755 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 180)

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.).

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 690)

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn.zm.),

Tzw. Konstytucja Biznesu:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 724 z późn.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U. z 2000 r. Nr 118 poz. 1248)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2166).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiad (Dz.U.z 2013 r. poz. 589)

 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916 )

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1957)

 

 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450)

 

 • Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie Gminy Knurów

 • Uchwała Nr XXVI/467/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.

 • Uchwała Nr L/663/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 4147).

 • Uchwała Nr L/664/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Knurów (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 4148).

 

 • Zarządzenie Nr 361/SDG/2011 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej nr 2

 • Zarządzenie Nr 54/SDG/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2.

 • Zarządzenie Nr 513/SDG/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie oznakowań taksówek.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:13.10.2016
Data publikacji:13.10.2016 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.07.2018 09:42 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
05.07.2018 09:59 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.06.2018 13:07 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.05.2018 09:29 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 09:02 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
24.05.2018 10:31 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 10:41 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 10:39 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 10:35 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
11.04.2018 09:55 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.03.2018 16:45 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.02.2018 11:12 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.01.2018 11:15 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
09.01.2018 09:36 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.12.2017 10:59 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.12.2017 11:06 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.11.2017 08:51 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.11.2017 11:53 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.10.2017 11:05 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2017 12:16 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
21.08.2017 08:56 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
05.07.2017 15:05 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
07.06.2017 11:58 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 09:55 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
28.03.2017 14:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
07.02.2017 15:19 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.01.2017 13:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.01.2017 08:47 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
09.01.2017 13:55 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
28.12.2016 11:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
02.12.2016 12:35 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.11.2016 09:18 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
28.11.2016 14:51 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.11.2016 09:52 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.10.2016 09:32 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)