Zakres działalności

Samodzielne stanowisko ds. BHP

 Nazwa:

 Samodzielne stanowisko ds. BHP

Adres:

ul. Niepodległości 7, wejście "Przegląd Lokalny"
44-190 Knurów
pokój nr 3
tel.  (32) 339-22-25
fax: (32) 235-15-21

Godziny pracy:

wtorek:     7.30 – 15.30
środa:       7.30 – 11.30
czwartek:  7.30 – 15.30

Pracownicy:

Samodzielne stanowisko:    Jerzy Skrzidlo

Zakres działania Samodzielnego stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1. Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie bhp i ppoż.

2. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń w zakresie bhp i ppoż.

3. Sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta co najmniej raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

4. Zlecanie okresowych przeglądów urządzeń ppoż.

5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami dróg komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta.

6. Przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ppoż.

7. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp i ppoż., informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie bhp i ppoż. wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

8. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

9. Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

11. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy.

12. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywana pracą.

13. Uczestnictwo w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji pomieszczeń i stanowisk pracy.

14. Uczestnictwo w odbiorze przekazywanych zmodernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy.

15. Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zagadnień bhp i ppoż.:

a) instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) instrukcji ewakuacji,

c) instrukcji obsługi urządzeń biurowych i technicznych,

d) instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

16. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej w zakresie spraw związanych z warunkami pracy.

17. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji pracowników Urzędu.

18. Przeprowadzanie oceny warunków pracy na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, w szczególności dla nowo utworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy w aspekcie:

a) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

c) obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

d) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

e) obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

19. Organizacja systemu pierwszej pomocy w razie wypadku w budynkach Urzędu Miasta.

20. Organizowanie dla pracowników Urzędu Miasta szkoleń okresowych w zakresie bhp i ppoż.

21.Organizowanie i prowadzenie szkolenia wstępnego obejmującego instruktaż ogólny i stanowiskowy w zakresie bhp i ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, praktykantów, osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych.

21. Prowadzenie ewidencji szkoleń.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Informację wytworzył:Jerzy Skrzidlo
Data na dokumencie:02.01.2012
Data publikacji:15.07.2004 14:12