Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 09:06 UA.6220.1.4.2017 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : Nadbudowy obwałowań potoku Knurówka z regulacja koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości k
19.09.2017 09:01 UA.6220.1.5.2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Modernizacji stacji odwadniania odpadów flotacyjnych ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłoiwice" Ruch Knurów
14.09.2017 08:20 UA.6721.2.12.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej
24.08.2017 10:31 UA.6720.1.1.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
24.07.2017 07:49 UA.6220.1.3.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wydania decyzji dla przecięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów o kodach 10 10 06 oraz 10 10 08 na działkach przy ul. Szybowej
20.07.2017 08:21 UA.6721.2.20.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.
01.06.2017 08:07 UA.6721.2.1.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta
27.04.2017 09:56 UA.6721.2.18.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 27 kwietnia 2017r. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
20.04.2017 08:52 Ua.6220.1.3.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy osłony betonowej z pasem zieleni określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2009r. znak RGG-6024-1/8_(23)07-08-09 i z dnia 25 maja 2012r. znak: RGG.6220.4.6.2012.IS oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej i zastąpienie istniejącego półautomatycznego węzła betoniarskiego o wydajności 30 Mg/h wraz z silosami nowym automatycznym węzłem oraz posadowienie dwóch silosów na terenie zakładu Z.P.H.U. „Małro” Małgorzata Dratwa w Sośnicowicach”
20.04.2017 07:50 UA.6721.1.3.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1 2 3 4 5 6 następna