Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/401/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/400/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+" w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/414/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+" w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze Zestawienie Ofert w zamówieniu nr 3410-1/17 pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-12-1 poprawa bezpieczeństwa publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-12-1 poprawa bezpieczeństwa publicznego

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku gospodarczego oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Aktualizacja schematu organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat organizacyjny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Aktualizacja regulaminu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin organizacyjny 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rejestr danych osobowych" na "Rejestrzbiorów danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Biura Obsługi Rady Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Biura d/s Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Budżetowego i Planowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Urzędu Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych podlegajace zgłoszeniu GIODO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO - WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28, DZAŁKI NR 2141/20 I 2141/22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Ewy Świątkowskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Dagmary Mokrzyckiej-Filipowicz - nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Kowalczyk - nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Justyny Wolf - nauczyciela kontraktowefo w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Angeliki Misiewicz - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Klaudii Śliwińskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Joanny Murańskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Kot - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Rybnej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 30.09.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna