Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na remont instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stacje demontażu pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nie prowadzących działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spalanie odpadów w piecach przydomowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja na lokalizację obiektu budowlanego (kiosk, schody i inne ..........*) w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prolongata decyzji dotyczącej umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego (kiosk, schody i inne ...............*) oraz w celach innych na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-4 - Wniosek - Wstępne projekty podzialownieruchomosci (doc)"
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-4 - Wniosek - Wstępne projekty podzialownieruchomosci (pdf edytowalny)"
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-4 - Wniosek - Wstępne projekty podzialownieruchomosci (pdf)"
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-4 - Karta informacyjna - Wstępne projektypodzialow nieruchomosci"
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-4 karta informacyjna-Wstępne projektypodziałów nieruchomości_zmiana_2013.doc
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o podział_2013.doc
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2-Wniosek - ustalenia wynikające z miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego (pdf edytowalny)"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2-Wniosek - ustalenia wynikające z miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego (pdf)"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2-Wniosek - ustalenia wynikające z miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego (doc)"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2-Karta informacyjna - ustalenia wynikające zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku do druku
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku do wypełnienia i druku
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1-wniosek - Zezwolenie na zajęcie pasaddrogowego urządzeniem reklamowym (pdf edytowalny)"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1-wniosek - Zezwolenie na zajęcie pasaddrogowego urządzeniem reklamowym (pdf)"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1-wniosek - Zezwolenie na zajęcie pasaddrogowego urządzeniem reklamowym (doc)"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1-Karta informacyjna - Zezwolenie na zajęciepasad drogowego urządzeniem reklamowym"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-1 zał. nr UA-11-wniosek o zajęcie pasadrogowego poprzez umieszczenie urządzenia reklamowego_2013.doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-1 KI-UA karta informacyjna-zezwolenie nazajęcie pasa drogowego_2013.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Urbanistyki, Architektury , Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Budowa mini boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w rejonie ul. Koziełka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Mini centrum rekreacji. Budowa mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m x 15 m do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną ul. Koziełka.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Budowa mini boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w rejonie ul. Koziełka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Mini centrum rekreacji. Budowa mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m x 15 m do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną ul. Koziełka.”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Budowa mini boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w rejonie ul. Koziełka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Mini centrum rekreacji. Budowa mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m x 15 m do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną ul. Koziełka.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie z dnia 23.08.2017 r. Informacji owyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pani Annie Misiurze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 105/OR/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 229/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów zdnia 28.08.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 22.08.2017r. o zmianieogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat w sprawie funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez gminę Knurów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komuanlnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dotycząca dzialalnosci Straży Miejskiejza I półrocze 2017.pdf"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna