Rejestr zmian w biuletynie

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FN 10 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik FN 10 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-Fn-06-1 Zwrot opłatyskarbowej"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot opłaty skarbowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-Fn-06-1 Zwrot opłatyskarbowej
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-Fn-04-2 Karta informacyjna: "Zaświadczenie ofigurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-Fn-04-2 Karta informacyjna: "Zaświadczenie ofigurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FN-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiuw podatkach lub stwierdzające stan zaległośc"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik FN-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia oniezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-Fn-04-1 Karta informacyjna: "Zaświadczenie oniezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-Fn-04-1 Karta informacyjna: "Zaświadczenie oniezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta KI-Fn-03-4 Zwrot podatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenieoleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na 2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na 2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI_Fn-03-4 Zwrot podatkuakcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego doprodukcji rolnej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie wyspy ronda "Cztery pory roku" i jego utrzymanie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa ul.Piłsudczyków w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części dróg - odcinek ul. Wiosennej i odcinek ul. Zimowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s informacji o przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowaniawniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez gminę Knurów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 10.04.2017r. do 03.05.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Niepodległości na okres jednego dnia, tj. 12.04.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa na okres do 10.04.2027r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany cen majątych na celou dostosowanie się do sytuacji rynkowej za korzystanie z placu treningowego przy ul. Ułanów 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze [...]
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz konsultacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr wniosków do miejscowych planów"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianęmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Knurów
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz konsultacyjny" na "Formularzkonsultacyjny - do pobrania"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz konsultacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 19.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/398/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r.dotuczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja konkursowa w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na stanowisko REFERENTA - 110/02/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na stanowisko REFERENTA - 110/02/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie części 1 zamówienia pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” Część 1: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej;
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie części 2 zamówienia pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” Część 2: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Knurowie ul. F. Michalskiego 27.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie części 2 zamówienia pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” Część 2: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Knurowie ul. F. Michalskiego 27.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie części 1 zamówienia pn.: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” Część 1: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi naterenie Gminy Knurów 2015 r."
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi naterenie Gminy Knurów 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Formularz konsultacyjny - online
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgromadzeniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgromadzeniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi naterenie Gminy Knurów 2015 r."
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi naterenie Gminy Knurów 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzanych przez MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2016 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna