Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Zarządzenie Nr 90/OR/2020
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 16.03.2020r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r., poz. 433)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 16.03.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

§ 3

1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do wydawania aktów stanu cywilnego w zakresie zgonów i urodzeń.

2. Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4

Z zastrzeżeniem § 3, pracownicy Urzędu Mista Knurów realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP Urzędu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sektetarzowi Miasta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

***

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, informuje się Szanownych Interesantów, że w celu ograniczenia skupisk ludzkich,

od dnia 16.03.2020r. do odwołania,
Urząd Miasta Knurów będzie zamknięty.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy.

Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.
Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczane będą tylko osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim.

Na korytarzach mogą przebywać jedynie osoby zapisane na dany dzień i daną godziną
na 5 minut przed przyjęciem.

Zaleca się załatwienie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP.
Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres um@knurow.pl.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów.
Wykaz rachunków dostępny jest TUTAJ.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

 

Tel.(32) 339-22-66, 235-10-17
Fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl
strona internetowa: www.knurow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-17:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-13:30

 

Kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Godziny przyjęć interesantów

Wykaz Kart Informacyjnych

Dane Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Ochrona danych osobowych

Deklaracja Dostępności