Ogłoszenie wraz z dokumentacją i odpowiedziami Zamawiającego na zapytania
dotyczące niniejszego postępowania, znajdują się na stronie www.knurow.edu.plMiejski Zespół Jednostek Oświatowych  w Knurowie,

Aleja Lipowa 12,

reprezentowany przez Dyrektora mgr Urszulę Antończyk jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej  Nr 3 – 44-190 Knurów, ul. A. Słoniny 1, zaprasza do składania pisemnych ofert w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 euro ale mniejszej niż kwota określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, pn. „Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3” w Knurowie, ul. F.Michalskiego 27.

Knurów: Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3 w Knurowie, ul. Michalskiego 27
Numer ogłoszenia: 56822 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3 ,

ul. F. Michalskiego 27, 44-193 Knurów, woj. śląskie,

tel. 32 235 27 79, faks 32 325 27 79.


 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła podstawowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3 w Knurowie, ul. Michalskiego 27.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn: Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3 w Knurowie, ul. Michalskiego 27. Zakres prac obejmuje m.in.:

1. usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni o grubości 5 cm - ok. 1350 m2,

2. wykonanie wykopów liniowych lub jamistych - ok. 120 m3,

3. odwodnienie terenu - ok. 105,00 m2 + długość drenażu - ok. 81,00 m,

4. budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej - powierzchnia ok. 1090,00 m2, w tym:

4.1. boiska do piłki ręcznej o wymiarach 44,00 m x 22,00 m,

4.2. boiska do koszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wymiarach 26,00 m x 17,00 m,

4.3. dwóch boisk do siatkówki (wpisanych w boisko do piłki ręcznej) każde o wymiarach 24,00 m x 13,00 m,

4.4. rozbieg do skoku w dal - długość 30,00 m,

4.5. piaskownica do skoku w dal o wymiarach 7,00 m x 2,75 m,

5. budowę chodników z kostki brukowej i płyt ażurowych - ok. 406,00 m2,

6. budowę ogrodzenia - ok. 74,00 m,

7. wykonanie oświetlenia boiska - 3 komplety lamp na 3 słupach. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy.


Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura):

kod podstawowy:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, kody dodatkowe:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.


 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 50 % jego wartości.
 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), którego beneficjentem jest Zamawiający, czyli Zespół Szkolno - Przedszkolny - Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie.

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. W takim przypadku z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Beneficjentem wadium jest Zamawiający tj. Zespół Szkolno - Przedszkolny - Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie.

5. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, tj. GETIN Bank S.A. z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 10, 40-479 w Katowicach, konto nr 90 1560 1081 2121 0978 2501 0004.

7. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

8. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

9. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 301), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.30 - 14.00, a w środy od 10.30 do 15.30.

10. Wadium w pozostałych formach uważa się za wniesione w terminie z chwilą złożenia w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert.

 


III.2) ZALICZKI

 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień obejmujących wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk lub podobnych obiektów sportowych, o wartości brutto minimum 400.000,00 zł każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kierowania robót budowlanych w specjalności ogólnobudowlanej oraz instalacji elektrycznych, które są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania się: a) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 400.000,00 zł, b) posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500.000,00 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

inne dokumenty

 

1. certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.


III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Aby wykazać spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca winien podać w wykazie osób informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje sie takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach dokumentach wyżej wyszczególnionych.


 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20
 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych

Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów

pokój 319..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 


18.03.2010

godzina 09:00,

miejsce:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych

Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów

pokój 319..


 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 - mgr Barbara Iwanicka (32) 235 27 79

Starszy Inspektor w MZJOś - Florian Wosz (32) 235 27 05

Starszy Inspektor w MZJOś - Grzegorz Niewidok (32) 235 27 05..

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePowrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn: Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3 w Knurowie, ul. F. Michalskiego 27
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:02.03.2010 16:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:02.03.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:09.03.2010 07:52