Uchwała Nr XXIII/330/2004
Rady Miasta w Knurowie
z dnia 12.08.2004r.

w sprawie stanowiska Rady Miasta Knurów dotyczącego realnego zagrożenia brakiem dostaw ciepła  dla mieszkańców miasta oraz zakładów pracy z terenu Knurowa w związku  z trudną sytuacją ekonomiczną  Przedsiębiorstwa Energetycznego ,, MEGAWAT'' sp. z o.o.

Na podstawie art. 6 oraz art.18  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2001 r. z póź. zm.).

Rada Miasta w Knurowie
uchwala:

§1

Przyjąć stanowisko następującej treści:

Rada Miasta Knurów wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją ekonomiczną, jaka ma miejsce w Przedsiębiorstwie Energetycznym ,, MEGAWAT'' sp. z o.o. - jedynym wytwórcy ciepła dla KWK ,,Knurów'', KWK ,,Szczygłowice'', Szpitala Miejskiego w Knurowie oraz  osiedli mieszkaniowych, szkół, przychodni innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta.

Wstrzymanie - z powodu skomplikowanej sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa ,,MEGAWAT'' -  rozpoczętej inwestycji wymiany elektrofiltrów  i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych dla właściwego przygotowania źródeł ciepła do sezonu grzewczego 2004/2005, stwarza realne zagrożenie dla dalszego bytu Kopalń ,,Knurów", ,,Szczygłowice'' i innych podmiotów wymienionych wcześniej, nie mówiąc już o pozbawieniu ogrzewania w sezonie zimowym  tysięcy mieszkań.
Ponieważ na terenie Gminy Knurów brak jest innych dostawców ciepła , mogących przejąć wytwarzanie ciepła na wypadek zaprzestania działalności przez Przedsiębiorstwo ,,MEGAWAT'', utrzymywanie obecnego stanu rzeczy godzi w żywotne interesy Gminy, grożąc wybuchem niepokojów społecznych na niespotykana wręcz skalę .

Ponieważ udziały Przedsiębiorstwa ,, MEGAWAT'' należą w całości do Skarbu Państwa , a co za tym idzie wykluczona jest  możliwość partycypacji Gminy w powyższej inwestycji, Rada Miasta Knurów oczekuje od organu założycielskiego i zarazem właściciela Przedsiębiorstwa tj. Skarbu Państwa, a także od Zarządu spółki ,,MEGAWAT'' podjęcia niezbędnych kroków , w celu znalezienia źródeł  dalszego finansowania inwestycji  szacowanej na ok. 5 mln zł. Równocześnie, w dalszej perspektywie , należy  jak najszybciej doprowadzić do znalezienia inwestora strategicznego tak, aby obecne problemy ekonomiczne Przedsiębiorstwa Energetycznego ,,MEGAWAT'' nie odbijały się w przyszłości  na  społeczności  lokalnej.

Dlatego też Rada Miasta Knurów, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Knurowa, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji  oraz wnosi o podjęcie przez wszystkie uprawnione podmioty na czele z Ministrem Skarbu Państwa  natychmiastowych działań, zmierzających do poprawy sytuacji.

§2

Treść uchwały przekazać:

1. Ministrowi Skarbu Państwa
2. Wojewodzie Śląskiemu
3. Prezesowi Kompanii Węglowej S.A.
4. Posłom na Sejm RP:
 
- Falfus Jacek,  
- Kobielusz Antoni,
- Płonka Edward,
- Smolana Piotr,
- Sztwiertnia Jan, 
- Szwarc Jan,
- Tomczykiewicz Tomasz,
- Zadora Stanisław,
- Zarzycki Kazimierz,
- Giżyński Szymon,
- Grzesik Andrzej,
- Janik Ewa Maria,
- Kasprzyk Jacek,
- Maniura Edward,
- Polak Danuta,
- Ratman Zygmunt,
- Chojnacki Jan,
- Dulias Stanisław,
- Gałażewski Andrzej,
- Janik Ewa,
- Kubica Józef,
- Martyniuk Wacław, 
- Okoński Wiesław,
- Szarama Wojciech,
- Szumilas Krystyna,
- Widuch Marek,
- Mamiński Tomasz,
- Markowiak Andrzej,
- Motowidło Tadeusz,
- Piecha Bolesław,
- Pojda Ryszard,
- Wiśniowiecka Maria,
- Wycisło Eugeniusz,
- Zaborowski Zbyszek,
- Zając Andrzej,
- Blida Barbara,
- Błońska-Fajfrowska Barbara, 
- Czechowski Włodzimierz,
- Gramała Aleksandra,
- Klimek Jan,
- Mateja Piotr,
- Nowak Maria,
- Polaczek Jerzy,
- Rzymełka Jan,
- Stępień Marian,
- Stryjak Cezary,
- Śleziak Czesław, 
- Zagórny Rafał,
- Bolek Elżbieta,
- Dolniak Grzegorz,
- Figlus Michał,
- Gajecka-Bożek Maria,
- Jędrusik Wiesław,
- Pasternak Agnieszka,
- Podraza Zbigniew,
- Potępa Maria,
- Szarawarski Andrzej,
 
5. Senatorom:
 
- Władysław Bułka
- January Bronisław Bień
- Grzegorz Marek Lipowski  
- Zbigniew Religa
- Jerzy Markowski
- Bernard Drzęźla
- Adam Graczyński
- Krystyna Doktorowicz
- Kazimierz Kutz
- Tadeusz Wnuk 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta .

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta w sprawie P.E. "MEGAWAT" sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Stryczek
Data publikacji:24.08.2004 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stryczek
Data na dokumencie:12.08.2004
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak