Zarządzenie nr 0161/18/2010
Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie


Działając na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie wprowadzonego zarządzeniem nr 0161/13/2010 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych z dnia 1 marca 2010 r. oraz art. 104 do art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)

zarządzam:

  1. Wprowadzić Regulamin pracy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia organizacyjnego. 
  2. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia są pracownicy MZJOś. 
  3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawować osobiście. 
  4.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania do wiadomości pracowników. 
  5. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z Regulaminem pracy indywidualnie składając na piśmie oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Regulaminem pracy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 0161/18/2010 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych z dnia 17 marca 2010 r. oraz zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych”. W terminie do 30 dni od daty podania Regulaminu pracy do wiadomości pracowników, pracownicy przekazują do Pionu Kadrowo-Organizacyjnego oświadczenia w celu włączenia ich do akt osobowych. 
  6. Traci moc zarządzenie nr 0161/13/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.


(-) DYREKTOR
 Urszula Antończyk

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść Regulaminu Pracy MZJOs dostępna u Kierownika Pionu Kadrowo-Organizayjnego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Pracy Miejskiego Zespołu Jednostek
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:19.04.2010 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:17.03.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:19.04.2010 10:31