Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

UCHWAŁA  Nr  XLVIII/308/97
Rady Miejskiej w Knurowie
z dnia  19.06.1997 r.


w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych   w miejscach publicznych.


Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późn. zmianami
Rada Miejska w Knurowie


u c h w a l a


§ 1

 1. Wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych     w n/w miejscach publicznych na terenie miasta Knurowa:
  1. w/na obiektach sportowych,
  2. w domach kultury,
  3. na przystankach komunikacji publicznej,
  4. w miejscach oznakowanych:
   - na osiedlach: 1000-lecia Państwa Polskiego, Wojska Polskiego I, Wojska Polskiego II,
   - w dzielnicach: Krywałd, Szczygłowice, Stary Knurów i Farskie Pola
  5. w parkach i na skwerach,
  6. na ulicach, parkingach i placach, w tym w szczególności na placach zabaw,
  7. na terenach zieleni miejskiej,
  8. na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do handlu okrężnego,
  9. na stacjach benzynowych.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych na wydzielonych tarasach (tzw. ogródki letnie)  przy lokalach gastronomicznych oraz w miejscach doraźnie organizowanych festynów i imprez na otwartym powietrzu, jeżeli  sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych odbywa się na podstawie wydanego zezwolenia.


§ 2

 1. Osoby naruszające przepisy postanowień zawartych w §1 niniejszej uchwały podlegają odpowiedzialności wg zasad ustalonych w uprawie o wykroczeniach.
 2. Uprawnionymi do kontroli przestrzegania w/w przepisów są:
  a)  funkcjonariusze Straży Miejskiej w Knurowie,
  b)  członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  c)  racownicy Wydziału Handlu Urzędu Miejskiego w Knurowie.
 3. Podmioty wyszczególnione w ust. 2 pkt b i c przeprowadzają kontrolę w zespołach co najmniej dwu osobowych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.1995 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych.


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr n. med. Tomasz Reginek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:19.06.1997
Data publikacji:08.09.2004 11:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż