Uchwała Rady Miejskiej W sprawie: określenia zasad otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Knurowa.

Uchwała Nr XXXIX/384/2001
Rady Miejskiej w Knurowie
z dnia 24 maja 2001 r.


W sprawie: określenia zasad otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Knurowa.


Na podstawie art. XII § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142 z późn. zmianami), art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) Rada Miejska w Knurowie


uchwala

  1. Wprowadzić zasady otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,  zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Knurowa w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Tracą moc:
    · Uchwała Nr XXXVIII/386/93 Rady Miejskiej Knurowa z dnia 25.11.1993 r.
    · Uchwała Nr LXI/384/98 Rady Miejskiej Knurowa z dnia 26.03.1998 r.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Knurowa.
  4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
lek. med. Marek Hildebrandt

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej W sprawie: określenia zasad otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Knurowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:24.05.2001
Data publikacji:08.09.2004 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.06.2007 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
09.09.2004 11:23 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
09.09.2004 11:22 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
09.09.2004 10:57Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do Uchwały
Rady MIejskiej" na "Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej"
(Lidia Labocha-Kozar)