Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/437/2001 Rady Miasta Knurowa z dnia 25.10.2001 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.

Uchwała Nr LIV/572/2002
Rady Miasta Knurów
z dnia 10 października 2002 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/437/2001 Rady Miasta Knurowa z dnia 25.10.2001 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta  Knurowa.


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 11, art. 18 ust. 2 pkt. 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zmianami) Rada Miasta Knurów


u c h w a l a:


§ 1


W Uchwale Nr XLII/437/2001 Rady Miasta Knurowa z dnia 25.10.2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta  Knurowa § 2  otrzymuje nowe brzmienie:


 § 2

  1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć na inkasentów przedsiębiorców działających w formie  spółki cywilnej „Wezyr”.
  2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 29% pobranej opłaty targowej.”


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Knurowa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady
lek. med. Marek Hildebrandt

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/437/2001 Rady Miasta Knurowa z dnia 25.10.2001 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:10.10.2002
Data publikacji:10.09.2004 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż