Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2003 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Knurów.

Uchwała Nr LIV/571/2002
Rady Miasta Knurów
z dnia 10 października 2002 r.


w sprawie: ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2003 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Knurów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zmianami) Rada Miasta Knurów

u c h w a l a:

§ 1


Ustalić na rok 2003 liczbę 65 (słownie: sześćdziesiąt pięć) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Knurów.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Knurowa.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady
lek. med. Marek Hildebrandt

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2003 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Knurów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.10.2002
Data publikacji:10.09.2004 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż