Uchwała Rady Miasta w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów.

Uchwała Nr  V /60/ 2003
Rady Miasta Knurów
z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów.


Na podstawie art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U .z 2000 r. Nr 50 z poźn. zmianami), oraz art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. Nr 62, poz.718 z późn. zmianami)  Rada Miasta Knurów 


uchwala:


§ 1


Wprowadzić oznakowanie taksówek osobowych i bagażowych służących do wykonywania przewozów na obszarze gminy Knurów poprzez zobowiązanie osób dokonujących przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi do umieszczenia na bocznych przednich drzwiach, po obu stronach pojazdu, nalepek, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Cyfry wypełniające wolne pola wprowadzonego oznakowania (w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oznaczone jako 001) stanowią nadany numer boczny.


§ 3


Uchylić Uchwałę Nr XLVI / 437 / 94 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek osobowych i bagażowych zarejestrowanych na terenie gminy Knurów.


§ 4


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta.


§ 5


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz Reginek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:23.01.2003
Data publikacji:10.09.2004 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż