INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 będzie można składać w siedzibie MZJOś w Knurowie przy Alei Lipowej 12 w terminach od dnia 01 września 2009r.:

- do 15 września 2009r.

w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych
oraz

- do 15 października 2009r.

w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski można pobrać w knurowskich szkołach, Urzędzie Miasta Knurów (biuro podawcze), w siedzibie MOPS Knurów, w MZJOś w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu (pobierz)

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów oraz Uchwała wprowadzająca zmiany do Regulaminu dostępna jest w miejscach, gdzie wydawane są druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz na stronie www.knurow.edu.pl (Þpomoc materialna o charakterze socjalnym).

STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ UDZIELONE W FORMIE:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
(po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę uczestników zajęć wraz z informacją o ich koszcie) np. kursy językowe, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne, częściowego pokrycia kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę”.

2.  Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:

 • podręczników,
 • stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe), dresu sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe) i obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,
 • książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego (słowników, atlasów, lektur szkolnych, encyklopedii),
 • pomocy dydaktycznych (np. edukacyjne programy komputerowe),
 • wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego (w tym m.in.: zeszytów, piórnika, długopisów, bloków rysunkowych, technicznych, kredek, farb i innych przyborów szkolnych oraz plecaka lub tornistra szkolnego),
 • 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

  Realizacja przyznanego stypendium szkolnego

  W przypadku zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym czy też za udział w zajęciach edukacyjnych – refundacja poniesionych wydatków następuje po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

  W przypadku pokrycia kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę”, stypendium szkolne w tej formie przyznaje się i realizuje (przelewem na rachunek bankowy szkoły) w okresie, w którym dzieci wyjeżdżają na zieloną szkołę.

  Stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość (np. bilety miesięczne imienne, rachunki).

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 351 zł ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
  w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 • Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

  WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

  Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. zaświadczenie lub decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
   Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  4. zaświadczenie z UM Knurów o pobieraniu lub nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego,
  5. zaświadczenie z UM Knurów o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,odcinek renty/emerytury,
  7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

  Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły.

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji
  o dochodach w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.

  Wnioskodawca przedstawia również:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w roku szkolnym 2009/2010
 • oraz

 • inne dokumenty, jeśli uzna, iż potwierdzają trudną sytuację bytową jego rodziny,w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90d. jak np. niepełnosprawność, rodzina jest niepełna, ciężka lub długotrwała choroba:
 • - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  - zaświadczenie lekarskie o ciężkiej lub długotrwałej chorobie,

  - inne dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

  TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

  1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zależnego od losu - kolei, wydarzeń życia, czyli każdego zdarzenia niezależnego od woli człowieka. Zdarzeniem losowym jest w szczególności:
   1. śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
   2. klęska żywiołowa, pożar lub zalanie mieszkania, powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
   3. inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.
  2. Zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa wnioskodawca w sekretariacie MZJOś w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie przy Al. Lipowej 12 (pok. 315) lub pod numerem telefonu 032 235-27-04.

  Powrót

  Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca pomocy materialnej na rok szkolny 2009/2010
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
  Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
  Data publikacji:25.04.2010 13:38
  Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
  Data aktualizacji:25.04.2010 13:38