Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie
Aleja Lipowa 12

reprezentowany przez Dyrektora mgr Urszulę Antończyk jako pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiego Przedszkola Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, zaprasza do składania pisemnych ofert w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 €, ale mniejszej niż kwota określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp pn.  „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13” w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 4.

 

Knurów: Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13

Numer ogłoszenia: 107809 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie , ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 235 27 88, faks 32 235 27 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedszkole.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 4 w zakresie obejmującym termomodernizację budynku i częściowy remont oraz dobudowę nowego segmentu przedszkolnego.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i remontu, w tym:
   a) rozebranie płyt balkonowych wraz z konstrukcją balustrad,
   b) rozebranie pokrycia dachu i daszków ukośnych,
   c) podniesienie murów ogniowych i kominów,
   d) wykonanie izolacji powierzchni dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i pokrycia papą termozgrzewalną,
   e) dostawa, montaż daszków nad drzwiami,
   f) ocieplenie ścian metodą lekką - mokrą całego budynku przedszkola płytami styropianowymi wraz z wyprawą tynkową,
   g) częściowa wymiana okien i drzwi oraz montaż żaluzji do oddymiania i klap dymowych,
   h) rozebranie posadzek na parterze budynku,
   i) wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej oraz wylanie warstwy posadzki pod płytki i wykładziny PCV zgrzewane,
   j) rozebranie konstrukcji stalowo - betonowej, wykonanie ciągu pieszego w klatce schodowej betonowej monolitycznej,
   k) roboty tynkarskie, malarskie, płytkowanie schodów, ścian, posadzek,
   l) instalowanie wraz z dostawą drzwi EI 30
  2. instalowanie centralnego ogrzewania, w tym:
   a) demontaż istniejącej instalacji c.o.,
   b) montaż nowej instalacji c.o. - rurociągów, grzejników, armatury,
   c) roboty wykończeniowe - obudowa elementów c.o. płytami gipsowo - kartonowymi,
  3. dobudowę nowego segmentu przedszkolnego, w tym:
   a) roboty budowlane,
   b) roboty instalacyjne elektryczne,
   c) roboty instalacyjne c.o.,
   d) roboty instalacyjne wod.-kan.
  4. przełożenie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się w miejscu budowy nowego segmentu,
  5. roboty zewnętrzne polegające na przełożeniu chodników i opasek chodnikowych koło budynku.
 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ww. zamówienia publicznego oraz ustalenia wynikające z projektu umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 50% jego wartości.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-4, 45.26.21.20-8, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.34.20.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.30-4, 45.33.11.00-7, 45.23.21.30-2, 45.26.13.20-3, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), którego beneficjentem jest Zamawiający, czyli Miejskie Przedszkole nr 13 w Knurowie.
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. W takim przypadku z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Beneficjentem wadium jest Zamawiający tj. Miejskie Przedszkole nr 13 w Knurowie.
 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 90 1560 1081 2121 0978 2501 0004.
 6. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
 8. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 301), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:30 - 14:00, a w środy od 10:30 do 15:30.
 9. Wadium w pozostałych formach uważa się za wniesione w terminie z chwilą złożenia w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych minimum 2 robót o wartości brutto minimum 800.000,00 zł każda, polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych dotyczących budynków, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm./ lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w specjalnościach: ogólnobudowlanej, sieci i instalacji sanitarnych (w zakresie wod.-kan., c.o.) oraz instalacji elektrycznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje sie takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
pokój 319.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.05.2010 godzina 09:00,

miejsce:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12

44-196 Knurów
pokój 319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 - mgr Aldona Rychlewska (32) 235 27 88

Starszy Inspektor w MZJOś - Florian Wosz (32) 235 27 05

Starszy Inspektor w MZJOś - Grzegorz Niewidok (32) 235 27 05.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Treść ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


Załączniki znajdują się na stronie http://www.knurow.edu.pl


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 4.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:04.05.2010 23:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:04.05.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:05.05.2010 09:24