Uchwała Nr XXIV/345/2004
Rady Miasta Knurów
z dnia 23 września 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Knurów od Rzymsko-Katolickiej Parafii św.Cyryla i Metodego w Knurowie stanowiącej nieruchomość położoną przy ul. Ks.A.Koziełka w Knurowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art. 6 pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny przez Gminę Knurów od Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie stanowiącej nieruchomość położoną przy ul.Ks. A. Koziełka w Knurowie zagospodarowaną jako cmentarz , obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 944 o pow. 1630m2 zapisaną w Księdze Wieczystej nr 79432 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz Reginek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/345/2004 Rady Miasta Knurów z dn.23.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Knurów od Rzymsko-Katolickiej Parafii Sw. Cyryla i Metodego w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Data publikacji:30.09.2004 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Figołuszka
Data na dokumencie:23.09.2004
Informację aktualizował:Weronika Rudzka
Data aktualizacji:30.09.2004 09:36