Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, Al. Lipowa 12 jako Pełnomocnik Zamawiającego tj.  Miejskiego Przedszkola  Nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13” w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 4”, na realizatora zamówienia wybrano:

Konsorcjum:

1)

Firma Budowlana Adam Czupryn
ul. Dworcowa 10a
44-190 Knurów

2) Zakład Remontowo Budowlany
DOMEX mgr inż. Edward Banach
ul. Bojkowska 120
44-141 Gliwice

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. Cena – 100 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania  i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów
w kryterium CENA

Łączna punktacja

1

2

3

4

1.

Ekokaloria PKB Sp. z o. o. SKA
ul. Hauke Bosaka 9, 25-214 Kielce

84,08

84,08

2.

Ewmar Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14a
44-100 Gliwice

ferta nie podlegająca ocenie –  Wykonawca wykluczony z postępowania,
oferta odrzucona

3.

Konsorcjum:

1) Firma Budowlana Adam Czupryn
ul. Dworcowa 10a, 44-190 Knurów

2) Zakład Remontowo Budowlany
DOMEX mgr inż. Edward Banach
ul. Bojkowska 120, 44-141 Gliwice

100

100

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - MP 13 - Termomodernizacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:27.05.2010 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:27.05.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:27.05.2010 13:22