Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

I. Część ogólna.
1. Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- Uchwała Nr XXXII/327/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r.  Rady Miejskiej w Knurowie
 w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142
 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593
 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
 poz. 1593 z późn. zm./
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną miasta, która
 podporządkowana jest Prezydentowi Miasta.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako jednostka budżetowa i finansowana jest
 przez:
 1/ Radę Miasta w zakresie zadań własnych.
 2/ Administrację Rządową w zakresie zadań zleconych.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje zadania objęte jego zakresem działania
 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady Miasta.
5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor, który zarządza działalnością
 Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
6. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, 
 podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
 
II. Cele i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany jest do:
 
 1. realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,
 2. organizowania funkcjonowania pomocy społecznej w mieście z uwzględnieniem
     rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 3. wydawania decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą
     o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw,
 4. zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin będących w warunkach 
     kwalifikujących ich do pomocy,
 5. umożliwiania osobom i rodzinom bytowania w warunkach odpowiadających 
     godności człowieka,
 6. dążenia do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin wymagających takiego
     działania.
 
2. Podstawowymi zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  są:
     1. prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób
    wymagających opieki,
     2. utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami i instytucjami
          zajmującymi się pomocą społeczną,
     3.  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
            osób i rodzin,
     4. zadania dotyczące pomocy społecznej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą
   o pomocy społecznej
     5. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
           oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na
           celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
6. zadania dotyczące świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującą ustawą                       
           o świadczeniach rodzinnych


 III. Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
1. Organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa schemat organizacyjny, w którym podane są pełne nazwy komórek organizacyjnych.
2. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora  jest Prezydent Miasta.
5. Zwierzchnikiem służbowym pracowników MOPS jest Dyrektor
6. Sprawy kadrowe pracowników Ośrodka są prowadzone przez odpowiedzialnego za sprawy kadrowe pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:
   1. Dział Księgowości,
       2. Dział Pomocy Środowiskowej i  Świadczeń,
       3. Dział Świadczeń Rodzinnych      
       4. Samodzielne stanowisko do Spraw Administrowania Siecią Komputerową
       5. Samodzielne stanowisko do Spraw Kadr i Organizacyjnych
       6. Samodzielne stanowisko do Spraw Administracyjnych,
       7. Samodzielne Stanowisko do Spraw Technicznych i Inwestycji,
       8.   Radca Prawny,
       9. Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
8. Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Wsparcia są pracownikami samorządowymi  wynagradzanymi wg  tabeli zgodnie        z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych                 w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
    
IV. Kierowanie działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dyrektor zarządza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa przy pomocy podległych mu pracowników i komórek organizacyjnych.
2. Do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
 1. planowanie, organizowanie oraz zapewnianie kontroli wykonania zadań,
 2. sporządzenie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej
 
 3. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
     społecznej,
 4. zapewnianie właściwej organizacji pracy Ośrodka umożliwiającej efektywne
     wykonywanie  statutowych obowiązków,
 5. składanie Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta corocznych sprawozdań z 
     działalności  Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 6. sprawowanie nadzoru  nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez
     pracowników Ośrodka,
 7. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników
     Ośrodka,
 8. czuwanie nad załatwieniem przez Ośrodek powierzonych mu spraw  zgodnie
     z przepisami prawa,
 9. wykonywanie innych czynności, które okażą się niezbędne do zrealizowania zadań 
     objętych Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 10.nadzór nad przygotowaniem projektów decyzji, postanowień i zarządzeń        
      Prezydenta z zakresu  spraw  dotyczących pomocy społecznej,
 11.nadzór nad terminowością i trybem załatwiania skarg i wniosków, badanie ich 
      zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn,
 12.usprawnianie organizacji, metod i form pracy Ośrodka,
 13.prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej 
      w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 14.organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony 
      tajemnicy państwowej i służbowej,
 15.koordynacja i nadzór nad prawidłową działalnością komórek organizacyjnych 
      Ośrodka,
 16.wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Prezydenta 
      Miasta.
 
3. Do Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
 1. wykonywanie obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
     w  razie  nieobecności Dyrektora,
 2. bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością podległych komórek    
    organizacyjnych Ośrodka, zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka, 
 3. wykonywanie obowiązków i poleceń służbowych wydawanych przez przełożonego 
     i  władze zwierzchnie,
 4. koordynowanie i nadzór spraw związanych ze sprawozdawczością Ośrodka,
 5. koordynowanie i nadzór spraw dotyczących zamówień publicznych,
 6. koordynowanie współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,      
     fundacjami w zakresie  pomocy społecznej,
 7. współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego, instytucjami i organizacjami w celu 
     należytego wykonania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz    
     rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej 
     ukierunkowanej na podniesienie jakości życia,
 9. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
     społecznych.
 10.wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Prezydenta  
     Miasta,
 
4. Dział Księgowości:      
 1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Główny Księgowy
 2. prowadzenie rachunkowości wydatków Ośrodka,
 3. prowadzenie wydatków Ośrodka zgodnie z klasyfikacją budżetową, sporządzanie
     miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań,
 4. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu wynagrodzeń pracowników Ośrodka,
 5. prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka,
 6. prowadzenie księgowości:
     a/ funduszu socjalnego
     b/ środka specjalnego
     c/ depozytów
 7. nadzór nad inwentaryzacją - wycenianie, ustalanie wartości spisanych z natury
     składników majątkowych, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie
     inwentaryzacji.
 
5. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
 1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Kierownik Działu,
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, 
     rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin zgłaszających się z wnioskiem o przyznanie
     świadczenia,
 4. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych w ustawie o pomocy     
     społecznej,
 5. przyznawanie pomocy rzeczowej,
 6. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 7. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 8. praca socjalna, w tym m.in.: 
     - łagodzenie skutków ubóstwa,
     - współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
       patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,                     
     - inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną    
       sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi   
       służące poprawie sytuacji osób i rodzin,
 9. przygotowanie dokumentacji oraz kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
 10.kierowanie do Zespołu do Spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności w celu 
     uzyskania orzeczenia,
 11.sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 12.przyjmowanie wywiadów środowiskowych, ich analiza oraz kwalifikowanie
     do poszczególnych form pomocy,
 13.przygotowanie decyzji o udzieleniu lub odmowie przyznania pomocy,
 14.sporządzanie listy wypłat,
 15.sporządzanie sprawozdawczości ze zralizowanych zadań oraz na danym    
      stanowisku pracy.

6. Dział Świadczeń Rodzinnych
 1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Kierownik Działu,
 2. przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
     a także wniosków dotyczących świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego oraz
     świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do       
    świadczeń rodzinnych,
 4. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych 
     w  ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 5. sporządzanie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań,
 6. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń rodzinnych,
 7. przygotowanie decyzji administracyjnych,
 8. opłacanie świadczeniobiorcom miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne   
    (emerytalne i rentowe ) oraz zdrowotne,
 9. Przygotowanie imiennych list świadczeniobiorców do działu księgowości w celu dokonywania
     wypłat przyznanych świadczeń ,
 10.Prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób otrzymujących świadczenia
      rodzinne z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania
      informacji, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych,
 11.Przejmowanie dokumentacji w sprawach nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, 
      pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych na podstawie protokołu 
      zdawczo-odbiorczego od instytucji , które wszczęły postępowanie i wydały decyzje w  w/w
      sprawach,
 
7. Samodzielne stanowisko do Spraw Administrowania Siecią Komputerową     
          Do zadań z zakresu informatyka - Administratora Sieci należy w szczególności:
 1. wyznaczanie kierunków rozwoju informatyzacji Ośrodka zmiany w konfiguracji sieci,
 2. archiwizacja danych,
 3. merytoryczne uczestnictwo w zakupie sprzętu i oprogramowania,
 4. organizowanie szkoleń pracowników Ośrodka w zakresie znajomości i obsługi określonego
    oprogramowania,
 5. nadzór nad obsługą sprzętu i oprogramowania zgodną z kryteriami określonymi
    w Regulaminie pracy przy komputerze,
 6. ocena ofert oprogramowania nadsyłanych przez firmy,
 7. sporządzanie analizy określającej cele, strategię i politykę zabezpieczeń 
    systemów informatycznych, identyfikację i analizę zagrożeń, potrzeby w zakresie 
    przetwarzania danych, określenie zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń i  
    ryzyka,
 8. opracowanie i uaktualnianie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych
    osobowych,
 9. stworzenie warunków przechowywania kopii awaryjnych oraz nośników informacji nie
    przeznaczonych do udostępnienia,
10.zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
    Danych Osobowych,
11.wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
    danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających.
 
8. Samodzielne stanowisko do Spraw Kadr i Organizacyjnych
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników MOPS,
 2. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników MOPS oraz informowanie  
     pracowników o przysługujących im uprawnieniach urlopowych,
 3. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miasta oraz aktów i zarządzeń Prezydenta  
     Miasta  dotyczących zakresu działania Ośrodka,
 4. dokonywanie okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych 
     pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Dyrektora Ośrodka,
 6. prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków 
    funkcyjnych  i innych,
 7. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
 8. koordynacja prac związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy w Ośrodku,
 9. koordynacja pracy z Inspektorem BHP,
 10. prowadzenie archiwum MOPS oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,
 
9. Samodzielne stanowisko do Spraw Administracyjnych
 1. prowadzenie spraw dotyczących obsługi sekretariatu
 2.  sprawy związane z wysyłaniem i przyjmowaniem korespondencji MOPS,
 3. łączenie rozmów telefonicznych i wysyłanie i odbieranie fax
 4. ewidencja pieczęci,
 5. zaopatrywanie MOPS w materiały biurowe i prenumeratę czasopism,
 6. gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
 7. ewidencja środków trwałych i produktów nietrwałych,
 8. prowadzenie i organizacja spraw związanych z biblioteczką i biletami komunikacji 
     autobusowej,

10. Samodzielne Stanowisko do Spraw Technicznych i Inwestycji
  1. Prowadzenie prac związanych z zamówieniami publicznymi,
  2. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu prowadzenia inwestycji i remontów,

11. Radca Prawny
Do zakresu działania Radcy prawnego należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych,
a w szczególności:
 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych, w tym dla klientów MOPS,
 2. sporządzanie opinii prawnych,
 3. opiniowanie projektów uchwał, decyzji i innych aktów prawnych wynikających         
     z zakresu działań jednostki,
 4. zastępstwo prawne i procesowe,

11.  Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jako ośrodek wsparcia funkcjonuje na podstawie
   przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów.
 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej podlega Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka  
   Pomocy Społecznej,
 3. za właściwe funkcjonowanie  Domu odpowiada bezpośrednio Kierownik Dziennego
   Domu Pomocy Społecznej,
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla społeczności
   lokalnej. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i rewitalizację pensjonariuszy poprzez:
   a) zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych osób korzystających z usług domu,
   b) zapewnienie całodziennego wyżywienia,
   c) prowadzenie terapii zajęciowej,
   d) dbałość o higienę osobistą - udostępnienie urządzeń i przedmiotów potrzebnych do jej  
       utrzymania,
   e) porady i zabiegi pielęgniarskie,
   f) organizowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych oraz imprez okolicznościowych,
   g) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 5. wydawanie gorącego posiłku klientom MOPS

Załączniki:
1. Schemat organizacyjny MOPS

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny MOPS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Kosmowski
Data publikacji:05.10.2004 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosław Walczak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Kosmowski
Data aktualizacji:05.10.2004 14:58