Zasady funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Adam Ostalecki - pok. 301
       - telefon  ( 032 ) 339-22-73
       - adres : 44-190 Knurów ul. Ogana 5
    

Zasady funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej
 
Kontrolą wewnętrzną objęte są poszczególne wydziały Urzędu Miasta, zakłady i jednostki budżetowe oraz inne podmioty w zakresie przekazanych im dotacji z budżetu gminy.

Nadzór nad kontrolą wewnętrzną sprawuje Prezydent Miasta i jest on zwierzchnikiem służbowym Inspektora kontroli.

Kontrola obejmuje:

 • Organizację jednostki
 • Rachunkowość
 • Obrót pieniężny
 • Dochody i wydatki jednostki
 • Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu, środkami jednostek i zakładów budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz funduszy celowych
 • Badanie celowości i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem komunalnym
 • Realizację inwestycji
 • Wykonywanie zadań statutowych jednostki oraz innych zadań powierzonych przed zarząd gminy a także zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów

Inspektor do spraw kontroli:

 • Opracowuje projekty planów kontroli na okres jednego roku
 • Przygotowuje zakres i tematykę kontroli oraz termin jej przeprowadzenia i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
 • Przeprowadza kontrole zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie
 • Dokonuje w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentuje
  Sporządza i podpisuje protokół z kontroli
 • Przygotowuje projekty wystąpień (wniosków, zaleceń) pokontrolnych i pisma związane z kontrolą lub będące rezultatem przeprowadzonych kontroli i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
 • Opracowuje i upowszechnia ważniejsze ustalenia kontroli


Na zlecenie Prezydenta inspektor może przeprowadzać kontrole doraźne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Informację wytworzył:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2004 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.07.2009 09:37 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:45 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:45 Dodano załącznik "Regulamin Kontroli Wewnetrznej Urzedu
Miasta Knurow.pdf"

(Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:44 Usunięto załącznik Regulamin Kontroli Wewnetrznej Urzedu
Miasta Knurow.pdf

(Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:44 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:37 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
27.03.2009 09:36 Dodano załącznik "Regulamin Kontroli Wewnetrznej Urzedu
Miasta Knurow.pdf"

(Adam Ostalecki)
06.02.2009 10:07 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
14.12.2007 14:20 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
14.12.2007 14:19 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr OR-0151/1/2006 z
06.01.2006r. - Zmiany w regulaminie kontroli wewnętrznej

(Adam Ostalecki)
14.12.2007 14:19 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0152/38/2001 z
20.09.2001r - Wprowadzenie regulaminu kontroli wewnętrznej

(Adam Ostalecki)
14.12.2007 14:19 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0152/3/2002 z
14.01.2002r - Zmiany w regulaminie kontroli wewnętrznej

(Adam Ostalecki)
14.12.2007 13:08 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
14.12.2007 12:58 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
06.02.2007 14:48 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
30.06.2006 09:42 Edycja dokumentu (Adam Ostalecki)
30.06.2006 09:42Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr
OR-0151/1/2006 z 06.01.20066r. - Zmiany w regulaminie
kontroli wewnętrznej" na "Zarządzenie Nr OR-0151/1/2006 z
06.01.2006r. - Zmiany w regulaminie kontroli wewnętrznej"
(Adam Ostalecki)
21.03.2006 12:31Dodano załącznik "Zarządzenie Nr OR-0151/1/2006 z
06.01.20066r. - Zmiany w regulaminie kontroli wewnętrznej "
(Alicja Jureczko-Wyżgolik)
20.04.2005 15:21Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0152/3/2002 z
14.01.2002r - Zmiany w regulaminie kontroli wewnętrznej"
(Alicja Jureczko-Wyżgolik)
20.04.2005 15:21Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0152/38/2001 z
20.09.2001r - Wprowadzenie regulaminu kontroli wewnętrznej"
(Alicja Jureczko-Wyżgolik)
30.12.2004 12:35 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
30.12.2004 12:29 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
30.12.2004 12:27 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
27.04.2004 14:49 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
27.04.2004 09:53 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
27.04.2004 09:53 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
22.04.2004 12:43 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
20.04.2004 15:16 Utworzenie dokumentu. (Alicja Jureczko-Wyżgolik)