środa, 19 maja 2010 16:02


Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, Al. Lipowa 12 jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiego Przedszkola  Nr 10 w Knurowie, ul. Ogana 2, 44-190 Knurów,na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 10” w Knurowie przy ul. Ogana 2”, na realizatora zamówienia wybrano:

PPUH „Info-Bud” Krzysztof Małek  
ul. Kwiatowa 11
44-218 Rybnik

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. Cena – 100 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

 

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania  i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Łączna punktacja

1

2

3

4


Ewmar Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14a
44-100 Gliwice

88,03

88,03


PPUH „Info-Bud” Krzysztof Małek
ul. Kwiatowa 11
44-218 Rybnik

100

100

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:23.06.2010 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:19.05.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:23.06.2010 14:25