Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń

Knurów: Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń
Numer ogłoszenia: 221555 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów , Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. (032) 33 55 000, faks (032) 33 55 006.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w 2 częściach dla osób niepracujących biorących udział w projekcie pn.: Aktywność drogą do sukcesu realizowanego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Część I - KUCHARZ - GARMAŻER Szkolenie przeznaczone jest dla osób niepracujących posiadających wykształcenie min. ZAWODOWE. Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zawodzie kucharz, kelnera. Czas trwania szkolenia: szkolenie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 50 dni kalendarzowych w wymiarze 200 godzin, według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 35 godzin zegarowych w tygodniu (w tym godziny teoretyczne i praktyczne). Szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia (wykłady i ćwiczenia): -zagadnienia bhp -zasady żywienia -towaroznawstwo -zapoznanie się z pracą maszyn, urządzeń i sprzętu gastronomicznego -przygotowanie i podawanie potraw -zajęcia kucharskie Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego pn. Aktywność drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach - np. zaświadczenia na drukach MEN - wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie musi się odbyć na terenie miasta Knurowa lub powiatu gliwickiego. Koszt szkolenia powinien obejmować: badania lekarskie (w tym badanie na nosicielstwo) i wydanie książeczek zdrowia ze stosownym wpisem. Część II - OGÓLNO-BUDOWLANY Szkolenie przeznaczone jest dla osób niepracujących posiadających wykształcenie min. zawodowe. Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zawodzie ogólno budowlanym. Czas trwania szkolenia: szkolenie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 50 dni kalendarzowych w wymiarze 200 godzin, według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 35 godzin zegarowych w tygodniu (w tym godziny teoretyczne i praktyczne). Szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia (wykłady i ćwiczenia): -wykonywania murów mieszanych i ścian działowych z różnych materiałów -wykonywanie słupów i filarów międzyokiennych oraz nadproży i sklepień murarskich -osadzanie w murze stolarki i ślusarki budowlanej, spoinowanie i licowanie ścian -wykonywanie tynków jednowarstwowych, dwuwarstwowych, trójwarstwowych, -wykonanie tynków pocieranych, ozdobnych nakrapianych, tynków ozdobnych przez różne obrobienie wartwy wierzchniej -wykonywanie tynków cienkowarstwowych mineralnych, akrylowych i kamyczkowych -wy uzupełnianie muru po robotach instalacyjnych -wykonywanie punktów montażowych i pasów kierunkowych -przygotowanie podłoża tynkowego pod okładzinę z płytek ceramicznych -przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betoniarskich, farb i materiałów pomocniczych -wykonywanie różnego rodzaju posadzek (drewna, płytek ceramicznych, deszczułek, itp.) -przygotowanie ścian do tapetowania i ich tapetowanie Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego pn. Aktywność drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach - np. zaświadczenia na drukach MEN - wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie musi się odbyć na terenie miasta Knurowa lub powiatu gliwickiego. Koszt szkolenia powinien obejmować: badania lekarskie i wydanie książeczek zdrowia ze stosownym wpisem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.10.00-5, 39.22.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium 1 dla części I w wysokości: 1.400,00 słownie: jeden tysiąc czterysta zł 00/100 2 dla części II w wysokości: 900,00 słownie: dziewięćset zł 00/100

III.2) ZALICZKI

·                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·            III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia-nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 12

·            III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                    Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć dokumenty, że usługi te zostały wykonane należycie. Każdy Wykonawca musi wykazać, iż należycie wykonał minimum trzy szkolenia z zakresu tematycznego objętego specyfikacją (wzór - zał. nr 6 do SIWZ)

·            III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                    1.Wykaz osób kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Dokument należy wypełnić dla każdej części zamówienia odrębnie wpisując w nagłówku nazwę szkolenia (wzór - zał. nr 7 do SIWZ) 2.Program szkolenia. Program musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 2162 z późn, zm.) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkoienia.praca.gov.pl. Dokument należy wypełnić dla każdej części zamówienia odrębnie wpisując w nagłówku nazwę szkolenia (wzór - zał. nr 5 do SIWZ)

·            III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                    .Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składnia ofert 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 4 do SIWZ) 4.Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

·            III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                    Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·            III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·            III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·            III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych zasadach: -dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) -dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia przedmiotu świadczenia wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości -dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia -dopuszczalna jest zmiana miejsca wykonania zamówienia -dopuszczalna jest zmiana kadry dydaktycznej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=958&r=o
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów, I piętro sekretariat pok 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów, I piętro sekretariat pok 15..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:16.08.2010
Data publikacji:16.08.2010 19:01