ZARZĄDZENIE Nr CK-0161/10/10

Dyrektora Centrum Kultury w Knurowie

z dnia 2 sierpnia 2010 r.

w sprawie: udostępnienia informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz.68) oraz Zarządzenia Nr 27/OR/2009 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.01.2009 r. w sprawie: udostępnienia informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam na koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury w Knurowie - Mariusza Kowalczyka.

2. Do zadań koordynatora BIP należy m.in.:

            1) współdziałanie z dyrektorem Centrum Kultury w Knurowie oraz pracownikami
            na samodzielnych stanowiskach w zakresie funkcjonowania BIP,

            2) nadzór nad mechanizmami identyfikacji i autoryzacji osób odpowiedzialnych
            za dokonywanie zmiany treści informacji w BIP,

            3) kontakt z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie określonym
            w/w rozporządzeniu.

§ 2

1. Do wprowadzania danych do systemu i dokonywania ich edycji wyznaczam pracownika Centrum Kultury w Knurowie - Adama Szarego.

2. Pracownik edytujący i publikujący informacje w BIP-ie zobowiązany jest do:

            1) zapoznania się i stosowania przepisów dotyczących udostępnienia informacji
            publicznej m.in.:

                        a) ustawy o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z                     2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.),

                        b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18                        stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r.                      Nr 10, poz.68).

            2) szczegółowego zapoznania się z zasadami funkcjonowania BIP oraz z instrukcją         obsługi oprogramowania dla BIP dostępną w Biurze Informatyków Urzędu Miasta Knurów oraz na dysku sieciowym BIP „Siemens-nw/Dane/Users”(K),

            3) bieżącego wprowadzania i publikowania danych w BIP-ie,

            4) zgłaszanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem BIP-u                 koordynatorowi,

            5) wprowadzanie podczas publikacji informacji lub dokumentów w BIP-ie:

                        a) tytułu wprowadzanego dokumentu,

                        b) daty uwidocznionej na dokumencie,

                        c) symbolu dokumentu,

                        d) typu dokumentu,

                        e) osoby odpowiedzialnej za treść zgodnie z podpisem na dokumencie (imię i                      nazwisko),

                        f) słów kluczowych opisujących publikowane zagadnienia

            6) bieżącego monitorowania wprowadzonych zmian i modyfikacji BIP.

3. Bezpośredni nadzór nad treścią i formą informacji publikowanych w BIP-ie sprawuje Dyrektor Centrum Kultury oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie swoich uprawnień.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam koordynatorowi Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury w Knurowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury w sprawie udostępnienia informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Adam Szary
Data publikacji:03.09.2010 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Kosowski
Data na dokumencie:02.08.2010
Informację aktualizował:Adam Szary
Data aktualizacji:03.09.2010 09:52