Uchwała Nr XXIV/351/2004
Rady Miasta Knurów
z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 24 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 190 ust. 1pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Knurów Pana Eugeniusza Szybiaka z dniem 01.09.2004 r. w związku z objęciem funkcji Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Knurowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Planowania i Koordynacji
dr n. med. Tomasz Reginek

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Data publikacji:14.10.2004 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:23.09.2004
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:14.10.2004 13:31