Organizacja Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

adres: 44-190 Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5

 

Z-ca Naczelnika Wydziału: Joanna Dymkowska

   - pok. 113
   - telefon (32) 339-22-74, fax (32) 339-22-81, fax (32) 441-97-03, e-mail: so@knurow.pl.

Kierownik Referatu Obsługi Ludności: Beata Zawadzka

   - pok. 112
   - telefon (32) 339-22-81, fax (32) 339-22-81, fax (32) 441-97-03, e-mail: so@knurow.pl.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego: Dariusz Szlachcic

   - pok. 015
   - telefon (32) 339-23-04, fax (32) 339-23-04, e-mail: oc@knurow.pl.

  

  
Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 

W zakresie ewidencji ludności: telefon (32) 339-22-79, (32) 339-22-00

 1. Dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy oraz wydawanie poświadczeń zameldowania.

 2. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

 3. Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL.

 4. Sporządzanie wykazów z dokumentów ewidencyjnych ludności na potrzeby szkół i kwalifikacji wojskowej.

 5. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

 6. Sporządzanie spisów wyborców.

 7. Spisanie testamentu.

 8. Prowadzenie postępowań w sprawie wymeldowania lub zameldowania w trybie decyzji administracyjnej.

 9. Nadzór nad dyscypliną meldunkową obywateli polskich.

 

W zakresie dowodów osobistych: telefon (32) 339-22-78, (32) 339-22-47

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Systemie Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO.

 2. Wydawanie dowodów osobistych.

 3. Wydawanie zaświadczeń dotyczących dowodu osobistego.

 4. Prowadzenie kopert dowodowych.

 5. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej: telefon (32) 339-23-05, (32) 339-23-04

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i przepisów wykonawczych tej ustawy.

 3. Opracowanie planu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego instytucji, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych.

 4. Nadzór nad szkoleniem formacji obrony cywilnej i szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

 5. Kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań.

 6. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań.

 7. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt obrony cywilnej, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.

 8. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

 9. Współpraca Wydziału w realizacji zadań ze wszystkimi wydziałami urzędu, Starostwem Powiatowym, gminami powiatu gliwickiego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, instytucjami, zakładami pracy i innymi jednostkami organizacyjnymi.

 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Prezydenta, jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

 

W zakresie powszechnego obowiązku obrony: telefon (32) 339-22-81

 1. Dokonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.

 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

 3. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o uznaniu za posiadających na utrzymaniu członków rodziny żołnierzy oraz osób, które otrzymały karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 4. Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, na ich wniosek świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

 5. Wykonanie zadań specjalnych związanych z doręczaniem kart powołania żołnierzom rezerwy do jednostek wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny oraz rozplakatowaniem obwieszczeń o mobilizacji za pośrednictwem kurierów akcji kurierskiej urzędu miasta.

 6. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

 7. Realizacja zadań wynikających z Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

 

W zakresie spraw pozostałych: telefon (32) 339-22-77, (32) 339-22-81

 1. Koordynacja spraw konsularnych oraz prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą.

 2. Przyjmowanie zawiadomień oraz wydawanie decyzji w zakresie organizowania zgromadzeń publicznych.

 3. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie utrzymania gotowości bojowej.

 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym.

 5. Przyjmowanie zawiadomień i wydanie potwierdzeń o imprezie artystyczno-rozrywkowej i sportowej.

 6. Przyjmowanie zawiadomień oraz wydanie decyzji o organizowaniu imprezy masowej.

 7. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

 8. Współpraca z Zarządem Transportu Metropolitalnego w zakresie transportu publicznego.

 9. Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

 10. Koordynacja prac nad Budżetem Obywatelskim.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Osada
Data publikacji:23.04.2004 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Dymkowska
Data na dokumencie:14.07.2016
Informację aktualizował:Beata Karwot
Data aktualizacji:Brak