wersja do wydruku Monika Osada 23.04.2004 12:52

Zakres działania

 

Organizacja Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

adres: 44-190 Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5

 

Z-ca Naczelnika Wydziału: Joanna Dymkowska

   - pok. 113
   - telefon  (32) 339-22-74, fax (32) 339-22-81, fax (32) 441-97-03, e-mail: so@knurow.pl.

Kierownik Referatu Obsługi Ludności: Beata Zawadzka

   - pok. 112
   - telefon  (32) 339-22-81, fax (32) 339-22-81, fax (32) 441-97-03, e-mail: so@knurow.pl.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego: Jarosław Wiewiura

   - pok. 015, 016
   - telefon  (32) 339-23-04, fax (32) 339-23-04, e-mail: oc@knurow.pl.

  

  
Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 

W zakresie ewidencji ludności:  telefon  (32) 339-22-79, (32) 339-22-00

 1. Dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy oraz wydawanie poświadczeń zameldowania.
 2. Bieżąca aktualizacja kartoteki osobowej mieszkańców na podstawie dokumentów wynikających z przepisów o ewidencji ludności.
 3. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki pobytu czasowego osób zameldowanych na okres ponad 3 m-ce.
 4. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki byłych mieszkańców.
 5. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.
 6. Dokonywanie zmian w zbiorach meldunkowych.
 7. Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL.
 8. Sporządzanie wykazów z dokumentów ewidencyjnych ludności na potrzeby szkół, kwalifikacji wojskowej.
 9. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
 10. Sporządzanie spisów wyborców.
 11. Przekazywanie informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego w Gliwicach, MOPS w Knurowie, Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
 12. Spisanie testamentu.
 

W zakresie dowodów osobistych:   telefon  (32) 339-22-78, (32) 339-22-47 

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Systemie Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO.
 2. Wydawanie dowodów osobistych.
 3. Prowadzenie rejestru o utracie dowodu osobistego, wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.
 4. Prowadzenie kartoteki kopert osobowych.
 5. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 

W zakresie powszechnego obowiązku obrony:  telefon  (32) 339-22-81  

 1. Dokonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.
 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 3. Przyjmowanie wniosków  i wydawanie decyzji o uznaniu za posiadających na utrzymaniu członków rodziny żołnierzy oraz osób, które otrzymały karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 4. Kompletowanie i opiniowanie podań o odroczenie służby wojskowej z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 5. Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, na ich wniosek świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.
 6. Wykonanie zadań specjalnych związanych z doręczaniem kart powołania żołnierzom rezerwy do jednostek wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny oraz rozplakatowaniem obwieszczeń o mobilizacji za pośrednictwem kurierów akcji kurierskiej urzędu miasta.

 

W zakresie spraw pozostałych:  telefon  (32) 339-22-77, (32) 339-22-81  

 1. Koordynacja spraw konsularnych oraz prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą.
 2. Przyjmowanie zawiadomień oraz wydawanie decyzji w zakresie organizowania zgromadzeń publicznych.
 3. Nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie utrzymania gotowości bojowej.
 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym.
 5. Przyjmowanie zawiadomień i wydanie potwierdzeń o imprezie artystycznej, rozrywkowej i organizowaniu zabawy.
 6. Przyjmowanie zawiadomień oraz wydanie decyzji o organizowaniu imprezy masowej.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przygotowania decyzji meldunkowych.
 8. Nadzór nad dyscypliną meldunkową obywateli polskich.
 9. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
 10. Komunikacja miejska.

 

W zakresie zarządzania kryzysowego:  telefon  (32) 339-23-05, (32) 339-23-04

 1. Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.
 2. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 3. Ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
 4. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom.
 5. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności.
 6. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny w ramach akcji kurierskiej na terenie miasta Knurowa.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Osada
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.07.2016
Data publikacji:23.04.2004 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż