Knurów, dn.19.10.2004r.

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W KNUROWIE
UL.LIPOWA 12, 44-196 KNURÓW

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity Dz.U.z 2004r. nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami)

ogłasza:
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej do 60.000 euro

na wykonanie: Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12

Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie robót – 3 dni od podpisania umowy
- zakończenie robót – 30.11.2004 r.

Kryteria oceny ofert:
- cena (koszt) - 75%
- gwarancja – 25% max.10 lat

Skala punktów stosowana do oceny: 100 punktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al.Lipowa 12 w godz. od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego” należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12 do dnia 09.11.2004r. do godz. 10.00

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12; 09.11.2004r.; godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 09.11.2004r. o godz. 10.30

Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji Wykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczenie na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego”

Termin związania ofertą: 30 dni.

Dyrektora Szkoły
mgr Danuta Książek-Krysta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:20.10.2004 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:19.10.2004
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:20.10.2004 08:14