Zarządzenie nr 16/2010/11
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
w Knurowie z dnia 30. 12.  2010 r.

w sprawie wprowadzenia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie Kodeksu etyki nauczycieli.


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 409/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2010 r. oraz  Statutu MSP-7 zarządza się, co następuje:


§ 1. 


Wprowadza się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie, zwaną dalej „Szkołą”:
1) Kodeks etyki nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;


§ 2. 

 1. Każdy pracownik Szkoły składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiednim Kodeksem etyki, w którym zobowiązuje się także do przestrzegania zasad określonych w tym Kodeksie. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, dołącza się do akt osobowych pracownika.
 2. Nowo zatrudniany w Szkole pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki z chwilą zawarcia umowy o pracę.


§ 3. 

 1. Za naruszenie postanowień odpowiedniego Kodeksu etyki, zwanego dalej „Kodeksem” nauczyciel Szkoły, zwany dalej „pracownikiem” ponosi odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.
 2. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw naruszenia lub zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu.
 3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Szkoły mają obowiązek wszechstronnego i wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych zawartych w Kodeksie.
 4. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich, nie noszącego znamion naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, bezpośredni przełożony, po powzięciu informacji o naruszeniu, przeprowadza z pracownikiem rozmowę, w której wskazuje zakres nieprawidłowych zachowań oraz wyraża dezaprobatę dla takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych zachowań okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy ocenie pracownika.
 5. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości naruszenia postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie prawa powszechnie obowiązującego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, który, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień, przekazuje pozyskane informacje dyrektorowi Szkoły celem podjęcia działań wskazanych w ust. 6.
 6. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa:
  1. Pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109–113 Kodeksu pracy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w art. 108 Kodeksu pracy lub odpowiednio czynności porządkowe lub dyscyplinarne określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
  2. Pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w przepisach prawa.
 7. Na wniosek pracowników pracodawca powołuje spośród pracowników trzyosobową Komisję etyczną, będącą organem opiniodawczym i doradczym w sprawach o naruszenie Kodeksu.

§ 4. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/2010/11 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli (z dn. 30.12.2010r.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Witold Długosz
Data publikacji:16.03.2011 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Hibszer
Data na dokumencie:30.12.2010
Informację aktualizował:Witold Długosz
Data aktualizacji:03.11.2011 22:02