Wydział Zamówień Publicznych

ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
pok. 221, 217, 218
fax: 32 44 197 44; f/t: 32 339 2292
e-mail: zp@knurow.pl
tel: 32 339 2306, 32 339 2309, 32 339 2310

Naczelnik Wydziału - mgr Kornelia Loch tel. 32 339 23 08

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek 7.30 – 15.30

środa 7.30 - 17.30  

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 – 13.30

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. Opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych oddzielnie dla dostaw, usług i robót budowlanych oraz ich aktualizacja.
 2. Sporządzanie wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w terminie następnych 12 m-cy zamówieniach zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (pzp).
 3. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 4. Sporządzanie i przekazywanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w terminie następnych 12 m-cy zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o konkursie, ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy o zamówienie publiczne w trybach: zamówienia z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia,ogłoszeń o wynikach konkursu.
 5. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Prowadzenie ewidencji postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez Wydział ZP
 7. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 8. Dokumentowanie postępowań i udostępnianie  protokołów z przeprowadzonych przez Wydział ZP postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przyjmowanie i zwracanie wadium w formach innych niż pieniądz, wniesionych do postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez Wydział ZP.
 10. Przyjmowanie i zwracanie wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
 11. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych.prowadzenie ewidencji umów zawartych przez Wydz. ZP.
 12. Prowadzenie procedur odwoławczych z dziedziny zamówień publicznych, w tym dla wydziałów UM, za wyjątkiem postępowania sądowego (skargowego).
 13. Udostępnianie informacji należących do obszaru działania Wydziału ZP stanowiących informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na wniosek zainteresowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Kornelia Loch
Data publikacji:08.11.2004 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Kornelia Loch
Data aktualizacji:08.06.2015 13:57