Knurów: Przebudowa zaplecza szatniowego boiska piłkarskiego przy MSP 9 i MG 3 na działce nr 3348/34
Numer ogłoszenia: 171017 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, faks 032 3304812.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.knurow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zaplecza szatniowego boiska piłkarskiego przy MSP 9 i MG 3 na działce nr 3348/34.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Przebudowa zaplecza szatniowego boiska piłkarskiego przy MSP 9 i MG 3 na działce nr 3348/34 jest przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowych i magazynowych, znajdujących się w części piwnicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie. Inwestycja obejmuje przebudowę szatni dla dzieci szkolnych i zmianę przeznaczenia istniejących szatni na zaplecze sportowe boiska piłkarskiego. Nieruchomość jest zlokalizowana na działce nr 3348/34. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. docieplenia części ściany zewnętrznej w miejscu odsłonięcia ściany piwnicznej, 2.2. wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach, 2.3. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 2.4. wymiana drzwi wewnętrznych, 2.5. montaż drzwi zewnętrznych wejściowych, 2.6. podział pomieszczeń na szatnie, 2.7. podział pomieszczeń na szatnie z węzłem sanitarnym, 2.8. wykonanie nowych ścian murowanych, 2.9. wykonanie ścianek działowych z płyt HPL, 2.10. wykonanie pochylni wewnętrznej i zewnętrznych schodów betonowych, 2.11. wykonanie balustrad, 2.12. ustawienie murków oporowych, 2.13. montaż platformy schodowej, 2.14. wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do zespołu szatniowego, 2.15. wykonanie chodnika z kostek betonowych, 2.16. wykonanie obudowy z płyt G-K, osłon na grzejniki oraz obudowy kanału PEC, 2.17. wykonanie nowych okładzin ściennych i posadzkowych, 2.18. ułożenie nowych nadproży, 2.19. drobne roboty budowlane związane z pracami związanymi z instalacją wentylacyjną, wodną i kanalizacyjną, 2.20. wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach, 2.21. wykonanie zewnętrznego podłączenia ciągu kanalizacji sanitarnej do istniejących studni, 2.22. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach szatni i natrysków, 2.23. demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 2.24. wykonanie nowej instalacji elektrycznej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. Dodatkowe kody CPV: 45442200-9, 45442100-8, 45450000-6, 45300000-0, 45231300-8, 45232410-9, 45321000-3, 45332200-5, 45310000-3, 45331210-1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.22.10-0, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.26.25.22-6, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 45.22.38.00-4, 45.23.32.60-9, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.21.11-5, 45.43.21.13-9, 45.42.11.41-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 62 1560 1081 2121 0978 2266 0004. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206 przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia o wartości brutto minimum 400.000,00 zł lub dwóch zamówień o wartości brutto minimum 200.000,00 zł każde, polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych dotyczących budynków, obejmujących swym zakresem co najmniej budowę/przebudowę/remont budynku i roboty instalacyjne, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: a) osoby na stanowisko kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) osoby na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) osoby (osób) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji wod.-kan. i c.o. Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.knurow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w MOSIR Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat - pok. 206, w godz. pracy MOSIR lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Kierownik Obiektów MOSIR Knurów - Waldemar Kośmider, tel. 32 332-63-60, Referent - Beata Pochopień, tel. 32 330 48 10.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja budowlano-techniczna do pobrania na stronie głównej MOSiR Knurów (www.mosir.knurow.com.pl).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na przebudowę zaplecza szatniowego boiska piłkarskiego przy MSP 9 i MG 3 na działce nr 3348/34
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Data publikacji:20.06.2011 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:20.06.2011
Informację aktualizował:Beata Pochopień
Data aktualizacji:20.06.2011 15:08