Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Sposoby udostępniania informacji o środowisku.
 

1. Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

2. Na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek  nie  podlega  opłacie  skarbowej.
Informacje są udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
Wniosek należy złożyć na adres:
Urząd Miasta Knurów
ul. Ogana 5
44-190 Knurów
Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że  środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji  w sposób i w formie określonych we wniosku.
Formularz wniosku znajduje się w załączeniu.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

    * przekazanie informacji następuje ustnie lub
    * informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie jest płatne w sytuacji, gdy:

    * informacje wymagają wyszukania,
    * sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
    * następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np.elektroniczną na
płycie CD)
    * organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.


Opłatę, po jej ustaleniu przez organ, uiszcza się w terminie 14 dni do kasy, na rachunek bankowy
07 1560 1081 2121 0517 3581 0019 tytułem :"opłata za udostępnienie informacji o środowisku", lub przy odbiorze przesyłki.

Stawki opłat są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i przedstawiają
się następująco:

 

 

STAWKI OPŁAT

 

 

 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów 0,5 zł * liczba dodatkowych stron - za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów
 • SKANOWANIE DOKUMENTÓW       0,10 zł – za każdą stronę
 • SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH W FORMIE WYDRUKU LUB KSEROKOPII

         Format A4(210 mm × 297 mm)     0,15 zł - za stronę kopii czarno-białej;
                1,5 zł - za stronę kopii kolorowej
         Format A3(297 mm × 420 mm)     0,30 zł - za stronę kopii czarno-białej;
                3,0 zł - za stronę kopii kolorowej
         Format A2 (420 mm × 594 mm)    0,60 zł - za stronę kopii czarno-białej;
                6,0 zł - za stronę kopii kolorowej
         Format A1 (594 mm × 841 mm)    1,20 zł - za stronę kopii czarno-białej;
                12,0 zł - za stronę kopii kolorowej
         Format A0(841 mm × 1189 mm)   2,40 zł - za stronę kopii czarno-białej;
                24,0 zł - za stronę kopii kolorowej

 • SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ   Płyta CD lub DVD- Opłata nie wyższa niż 1,50 zł    Inny nośnik - Opłata równa kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego)
 • PRZESŁANIE INFORMACJI  Drogą pocztową - W wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.


3. Na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej UM Knurów (BIP) :

 

 

 • zostały zamieszczone  następujące  informacje :

    * gminny program ochrony środowiska - kliknij TUTAJ,
    * gminny plan gospodarki odpadami - kliknij TUTAJ,
    * sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami - kliknij TUTAJ.

 

 

 

 

 • udostępniony jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 
  informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych
  dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem  miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.
  Aby wyszukać karty z Wykazów kliknij - WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE


W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w ustawie o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu który  wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:13.07.2011 17:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:24.08.2017 10:29