Zarządzenie nr 3/2011/2012 z dnia 29.09.2011r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

ZARZĄDZENIE nr 3/2011/2012
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie z dnia 29.09.2011 r.


w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012.                                                                                                                                    
Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)


     zarządzam, co następuje:


1.Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:


• 31 października 2011 roku
•   3 kwietnia 2012 roku
•   4 maja 2012 roku
•   8 czerwca 2012 roku


2.Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych. 

3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawowała będę osobiście.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 3/2011/2012 z dnia 29.09.2011r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Maria Stasiorowska
Informację wytworzył:Jadwiga Salwa
Data na dokumencie:29.09.2011
Data publikacji:21.10.2011 15:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż