Statut 2011

STATUT

Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

§1

1.    Nazwa i siedziba przedszkola : Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie
                                      ul. Dąbrowskiego 21 a , 44- 194 Knurów.
2.    Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy :MP7 w Knurowie.
3.    Miejskie Przedszkole nr 7 jest przedszkolem publicznym samorządowym.
4.    Organem prowadzącym jest Gmina Knurów.
5.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
6.    Przedszkole jest jednostką organizacyjną miasta Knurowa , działającą na zasadach jednostki budżetowej.
7.    Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą  osobowości prawnej.
8.    Ogólną obsługę organizacyjną , techniczną i finansowo księgową przedszkola prowadzi Miejski Zespół  Jednostek Oświatowych w Knurowie.

§  2

Przedszkole działa na podstawie :

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz .U.  2004 r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz. U. 2001 r Nr 61,poz.624 z późniejszymi zmianami).


CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA
§ 3

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  - Dz.U. z dnia 15 stycznia  2009 r. Nr 4 , poz .17)
2.    Głównym zadaniem przedszkola jest :
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych   potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2)    budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak , żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre , a co złe  ,
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek ,
4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ,
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną , zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ,
7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych ,
8)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne ,
9)    kształtowanie u dzieci przynależności społecznej( do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej ,
10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej

3.    Realizując powyższe zadania przedszkole :
1)    zapewnia dzieciom przyjazne i zdrowe środowisko ,
2)    rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci , troszczy się o zapewnienie im równych szans , umacnianie wiary we własne siły i w możliwość osiągania sukcesów,
3)    stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków , do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie ,
4)    stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci , uczyć odróżniania dobra od zła ,
5)    kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska , rozumienia prostych zjawisk przyrody , rozwija ciekawość , zapoznaje z otoczeniem przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym dziecka ,
6)    pobudza i zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć , do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi ,
7)    rozwija wrażliwość estetyczną , wyobraźnię i fantazję dzieci , uczy ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej ,
8)    tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci , uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań .


4.    Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną  dzieciom do niego uczęszczającym ich rodzicom oraz nauczycielom na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U.Nr 228 , poz.1487)
5.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz  rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
6.    W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie :
1)    Zajęć specjalistycznych :korekcyjno  –kompensacyjnych , logopedycznych , socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ,
2)    Porad i konsultacji .
7.    Przedszkole prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi ; zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela przedszkola z odpowiednimi kwalifikacjami poza podstawą programową

8.    Przedszkole prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z zaświadczeniem ortopedy stwierdzającego rodzaj wady postawy ,zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela przedszkola z odpowiednimi kwalifikacjami poza podstawą programową.
9.    Na udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych po podstawach programowych rodzice wyrażają zgodę podpisując stosowne oświadczenie .
§4

1.    Zajęcia z religii odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( DZ.U. nr 36 , poz. 155 z późniejszymi zmianami).
2.    Zajęcia umuzykalniające dla wszystkich dzieci prowadzone są w ramach podstaw programowych przez nauczycieli przedszkola

§5

1.     Szczegółowe zadania   służące doskonaleniu jakości pracy przedszkola  , sposób
i termin ich realizacji zawarte są  w planie nadzoru pedagogicznego obejmującego 1 rok szkolny uwzględniającego założenia planu opracowanego przez jednostkę sprawującą nadzór nad przedszkolem na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168 , poz. 1324)
2.    W przedszkolu realizowana jest innowacja organizacyjna pt: „Gdy przedszkole pustoszeje” wpisana dnia 2.08.2005 r do wykazu innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Katowicach – KO-ZA-ZU-WD/42550/474A/2005 . Celem innowacji jest:
a)    objęcie edukacją wszystkich chętnych dzieci w wieku 3-5 lat,
b)    rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci ,
c)    propagowanie różnych form organizacji dzieciom czasu wolnego ,
d)    promowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku ,
e)    stwarzanie nauczycielom możliwości rozwoju i awansu zawodowego ,
f)    umożliwienie rodzicom poznania walorów wczesnej edukacji i organizacji pracy przedszkola ,
g)    przeciwdziałanie problemom związanym z adaptacją dzieci w przedszkolu
h)    optymalne wykorzystanie kadry i bazy przedszkola ,
3.    Innowacja  organizacyjna „Gdy przedszkole pustoszeje” realizowana jest  w formie koła zainteresowań poprzez :
-    zabawy i zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty  dla dzieci zapisanych do przedszkola,
-    w Przedszkolu nr 7 w Knurowie działają następujące koła : teatralne i taneczne i szachowe,
-    zajęcia kół zainteresowań odbywają się w terminach określonych w arkuszu organizacji przedszkola,
koła zainteresowań prowadzą nauczyciele przedszkola .
§6

1.    Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub przez upoważnioną przez nich pełnoletnią  osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo  wymienioną na oświadczeniu potwierdzonym podpisem rodziców( opiekunów prawnych) , i tak :
1)    Przedszkole przejmuje pełną opiekę nad dzieckiem przyprowadzonym do przedszkola i przekazanym w ręce pracownika przedszkola w taki sposób , że powziął on wiadomość o fakcie obecności dziecka ,
2)    Rodzic ( opiekun prawny )  lub upoważniona przez niego osoba przejmuje pełną opiekę nad  dzieckiem w momencie odebrania go z rąk pracownika przedszkola ,
w taki sposób , że obie strony,rodzic i pracownik powzięły wiadomość o fakcie odebrania dziecka.

2.    Nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola sprawowana jest ciągła opieka ze strony pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników przedszkola – do czasu odebrania ich przez rodziców ( opiekunów prawnych)
3.    Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektami należącymi do jednostki.
4.    Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci  stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci
5.    Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola , w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola , zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
6.    Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu , w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora.
7.    Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach , noszących znamiona przestępstwa , wykroczenia lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci
8.    Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela , który organizuje mu zabawy , zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
9.    Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
10.    Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci , zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa , zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
11.    Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sale zajęć , szatnia , łazienka , plac zabaw) oraz sprzęt,pomoce i inne narzędzia.
12.    Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela , informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
13.    Nauczyciel może opuścić powierzone mu dzieci w sytuacji nagłej , tylko wtedy , gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.

14.    Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy pomoc ta jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
15.    W wypadkach nagłych wszelkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są  na zapewnienie bezpieczeństwa  dzieciom.
16.    Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów , zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu .ORGANY PRZEDSZKOLA

§7

Organami przedszkola są :
1)    dyrektor przedszkola
2)    rada  pedagogiczna
3)    rada rodziców

Dyrektor przedszkola


1.    Dyrektor przedszkola planuje , organizuje i nadzoruje pracę placówki.
2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
3.    Dyrektor prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
4.    Do podstawowych obowiązków dyrektora należy
1)    zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola ,
2)    przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ,
3)    występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki,
4)    kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz  reprezentowanie przedszkola na zewnątrz ,
5)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego ,
6)    stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków ,
7)    realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji ,
8)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanymi przez radę przedszkola i radę pedagogiczną .
9)    stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
10)     wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole


5.    Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej , a w szczególności :
1)    przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
2)    nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego ,
3)    wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa ,
4)    jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie mieniem  przedszkola oraz jego zabezpieczenie
5)    dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

6.    Dyrektor organizuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu :
1)    organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola ,
2)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola ,
3)    wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.
4)    obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola ,Rada pedagogiczna

1    rada pedagogiczna stanowi w sprawach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej placówki i opracowuje regulamin swojej działalności zgodnie z art. 43 ust 2 Ustawy o Systemie Oświaty
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą  :
1)    dyrektor jako przewodniczący ,
2)    wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele jako członkowie.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej ,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

3.    do kompetencji rady należy :
1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola ,
2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych ,
3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego  nauczycieli ,
4)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków ,

4.    rada pedagogiczna opiniuje w szczególności
1)    organizację pracy przedszkola , w tym tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i dodatkowych ,
2)    projekt planu finansowego przedszkola ,
3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród,
4)    zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

5.    rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu przedszkola i je uchwala.
6.    Zebrania rady są protokołowane
7.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady , które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków oraz ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola


Rada rodziców


1.    w przedszkolu działa rada rodziców , która reprezentuje ogół rodziców wychowanków
2.    w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych , wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału
3.    w wyborach , o których mowa powyżej jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 
4.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa :
1)    wewnętrzną strukturę  i tryb pracy rady ,
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad  oddziałowych.
5.    Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola , organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola .
6.    Do kompetencji rady rodziców należy :
1)    Uchwalanie w  porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców ,
2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola,
3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

Zasady współdziałania organów Przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów

1.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia dyrektor placówki posługując się tablicą informacyjną. , korespondencyjnie (zeszyt informacji) oraz zarządzeń dyrektora.
2.    Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania w sprawach przedszkola,w tym poszukiwania rozwiązań różnych trudnych sytuacji , zwłaszcza konfliktowych – w ramach swoich kompetencji.
3.    Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami przedszkola :
1)    spór rozstrzygany jest na terenie przedszkola poprzez negocjacje pomiędzy stronami,
2)    jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu możliwe jest dalsze prowadzenie negocjacji przy udziale negocjatora (mediatora) osobę nie będącą stroną w sporze,
3)    wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko , będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji ,
4)    w przypadku nierozwiązana sporu , sporządza się protokół rozbieżności ,
5)    w sytuacji nieuzyskania porozumienia , spór rozstrzyga dyrektor przedszkola , jeżeli nie jest stroną w sprawie ,
6)    w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola strony mogą się zwrócić do :
-    organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie spraw dotyczących działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej ,
-    organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowo – administracyjnych ,
7)    Nad całością spraw związanych z rozstrzygnięciem sporów na terenie przedszkola czuwa dyrektor przedszkola.


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§8

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie jest przedszkolem 8 oddziałowym:

1.     5 oddziałów znajduje się w budynku przy ul.Ogana 2 ,
2.     3 oddziały znajdują  w budynku przy ul.Dąbrowskiego 21A§9

1.    Realizacja wychowania , nauczania i opieki w zakresie co najmniej podstawy programowej jest bezpłatna.
2.    Przedszkole pracuje cały rok
3.    Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
4.    W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci : podczas ferii zimowych , letnich , przerw świątecznych , wyjazdów śródrocznych dyrektor zmniejsza liczbę oddziałów
5.    Dzienny czas pracy przedszkola określa coroczny Arkusz Organizacyjny pracy placówki zatwierdzony przez Organ Prowadzący ,
6.    Wysokość opłat za sprawowanie opieki nad dzieckiem po czasie podstawy programowej ustala Rada Miasta stosowną Uchwałą,
7.    Wysokość opłat za wyżywienie oraz warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Gminą Knurów.

§10

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego  i kształcenia ogólnego oraz programów wychowania przedszkolnego opracowanych na podstawie podstawy programowej
2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa  60 minut .
3.    Na wniosek rodziców w przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania , uzdolnienia i talenty dzieci.
4.    Zajęcia dodatkowe organizowane są poza podstawami programowymi.


5.    Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do wieku i możliwości rozwojowych dzieci , a także do rodzaju ich aktywności i wynosi :
1)    z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 do 20 minut
2)    z dziećmi w wieku 5-6 lat – 25 do 30 minut
6.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy
§11

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień .
2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.    Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada następujące pomieszczenia:
1)    w budynku na ul.Dąbrowskiego 21a :
a)    szatnię dla dzieci,
b)    3 sale zajęć dla dzieci,
c)    1 łazienkę,
d)    2 toalety dla personelu,
e)    pralnię z suszarnią,
f)    kuchnię z zapleczem
g)    pomieszczenie gospodarcze  ,
h)    gabinet dla logopedy,
i)    pomieszczenie do pracy z komputerem ,
j)    magazyn żywnościowy ,
k)    hol ,
l)    piwnicę ,
m)     plac zabaw z wyposażeniem.
2)    W budynku na ul.Ogana 2 :
a)    szatnię,
b)    5 sal zajęć dla dzieci,
c)    3 łazienki,
d)    toaletę  dla personelu,
e)    pralnię z łazienką,
f)    kuchnię z zapleczem,
g)    pomieszczenia gospodarcze z zapleczem,
h)    gabinet dyrektora,
i)    pokój nauczycielski,
j)    gabinet intendentki,
k)    piwnicę
l)    strych
m)    podręczne magazyny
n)    plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem .

§12

1.    Szczegółową organizację  wychowania , nauczania i  opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Organ Prowadzący.
2.    W arkuszu organizacji określa się w szczególności :
1)    czas pracy przedszkola ,
2)    czas pracy poszczególnych oddziałów ,
3)    planowaną liczbę wychowanków uczęszczających codziennie 5 godzin oraz ponad 5 godzin ,
4)    liczbę i czas pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkola ,
5)    imienny wykaz nauczycieli przedszkola uwzględniający ich wykształcenie i formę zatrudnienia ,
6)    organizację  pomocy psychologicznej ,
7)    wykaz proponowanych zajęć dodatkowych , czas i częstotliwość trwania poszczególnych zajęć ,
8)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§13

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców(prawnych opiekunów).
2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele , którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala  dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanego do wieku dzieci.
4.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie tak aby w rozliczeniu tygodniowym dzieci spędziły tam co najmniej 1/5 czasu .
§14

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny , z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.    Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.§15

Dyrektor przedszkola określa odrębnie szczegółowy zakres zadań dla każdego pracownika.

1.    Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą , dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci . Zna i przestrzega fundamentalnego dokumentu jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka.
1)    do podstawowych obowiązków nauczyciela należy :
a)    dbanie o życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo wychowanków w czasie pobytu w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ,
b)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów ,
c)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej .
d)    obowiązkowe uczestniczenie w konferencjach metodycznych ,
e)    organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w prowadzonym oddziale ,
f)    współpraca z domem rodzinnym wychowanków oraz środowiskiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych , tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka ,
g)    wytwarzanie w placówce dobrej atmosfery ,
h)    doskonalenie kwalifikacji  zawodowych ,
i)    współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psycho – pedagogiczną , zdrowotną i inną,
j)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci , ich zdolności i zainteresowania,
k)    poszukiwanie nowych form i metod pracy , korzystanie z osiągnięć najnowszej dydaktyki,
l)    kierowaniem się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie postępów dzieci.
2)    Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą  powierzonego oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami .
3)    Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej , a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
4)    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a)    poznawania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci ,
b)    ustalenia formy pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci ,
c)    włączania rodziców w działalność przedszkola.
5)    Zakres działań nauczycieli obejmuje :
a)    planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość ,
b)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji (zeszyty obserwacji i karty obserwacji- ewaluacja dokonywana 3 razy w roku szkolnym) ,
c)    współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
6)    współpraca nauczyciela z rodzicami obejmuje następujące formy :
a)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci , z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju ,
b)    zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż 2 razy  w roku szkolnym ,
c)    zebrania ogólne rodziców traktujące o organizacji przedszkola oraz przedstawienie spraw bieżących ,
d)    zajęcia otwarte dla rodziców,
e)    uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych ,
f)    prowadzenie aktualizowanego kącika dla rodziców z informacjami dotyczącymi pracy wychowawczo – dydaktycznej danego oddziału , realizacji programu oraz życia przedszkola ,
g)    kontakty indywidualne , wywiady z rodzicami
7)    formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :
a)    znajomości zadań wynikających z programu rozwoju przedszkola , rocznego planu pracy i planowania miesięcznego pracy przez nauczyciela ,
b)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania i rozwoju ,
c)    wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola ,
8)    inne formy współdziałania ustala rada pedagogiczna z udziałem rodziców w zależności od potrzeb placówki
9)    nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola
10)    nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi ( opiekunowi prawnemu ) lub  osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa , np.widoczny stan pod wpływem alkoholu lub środków odurzających .
11)    o każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu) lub osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .

2.    Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy :
1)    spełnianie  czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci ,
2)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ,
3)    dbanie o życie i bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ,
4)    współpraca z nauczycielami , pomoc w organizacji zajęć , wykonywanie pomocy do zajęć oraz dekoracji ,
5)    wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola zleconych przez dyrektora.
3.    Do podstawowych obowiązków kierownika gospodarczego należy :
1)    znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych,
2)    odpowiedzialność za całokształt działalności gospodarczej przedszkola ,
3)    kierowanie zespołem pracowników obsługi przedszkola  oraz koordynowanie pracy administracji przedszkolnej, w tym organizowanie stanowisk pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych osobowych ,
4)    Określanie zadań i odpowiedzialności pracowników obsługi, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
5)    zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku przedszkolnego ,
6)    zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu, jak np.: przeciwpożarowy, alarmowy,
7)    realizację zakupów wyposażenia materialnego  przedszkola zgodnie z decyzjami rady pedagogicznej i dyrektora ,
8)     inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu  przedszkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
9)    współudział przy planowaniu oraz organizowanie działań gospodarczych, zapewniających poprawę warunków pracy i nauki (naprawy, modernizacje, remonty itp.)
10)    współpraca z intendentem w zakresie zaopatrzenia, wyposażenia i organizacji pracy kuchni i stołówki przedszkolnej
11)     prowadzenie  spraw kadrowych pracowników, w tym wnioskowanie o zatrudnienie, zwolnienie, przygotowuje umowy o pracę, zakres obowiązków, świadectwa pracy,
12)     Prowadzenie dokumentacji  formalnej pracowników, w tym książeczki zdrowia, ewidencję badań okresowych ,
13)     organizowanie szkoleń pracowników w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych
14)    Wykonywanie  sprawozdań z zakresu obowiązków oraz statystycznych , sporządza wykazy premii, godzin nadliczbowych,
15)    . Dbanie o właściwą organizację stanowisk pracy administracji w celu zabezpieczenia baz danych osobowych, podlegających ochronie,
16)     Odpowiedzialność  za właściwe prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń ,
17)    Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowe, o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej, o ochronie danych osobowych.
18)    . Ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji
19)    . Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrekcję szkoły, wynikające z potrzeb placówki

4.    Do podstawowych obowiązków intendenta należy :
1)    zaopatrywanie przedszkola w żywność , sprzęt , środki czystości i artykuły papiernicze ,
2)    prowadzenie magazynów żywnościowych i dokumentacji magazynowej oraz dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
3)    sporządzanie w terminie jadłospisów ,
4)    nadzorowanie sporządzania  posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi ,
5)    przestrzeganie dyscypliny pracy ,
6)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
Ponadto intendent ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczone produkty żywnościowe oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji..

5.    Do podstawowych obowiązków kucharki należy :
1)    punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z rozkładem dnia w przedszkolu ,
2)    codzienne kwitowanie przyjmowanych produktów z magazynu i dbanie o ich racjonalne zużycie ,
3)    utrzymywanie w stanie używalności i czystości powierzanego sprzętu kuchennego i naczyń ,
4)    branie udziału w ustaleniu jadłospisu ,
5)    prowadzenie magazynu podręcznego ,
6)    pobieranie i opisywanie próbek pokarmowych i przechowywanie ich zgodnie z przepisami ,
7)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyscypliny pracy ,
8)    dbanie o higienę osobistą i okresowe badania.
Ponadto kucharka jest odpowiedzialna za całość pracy kuchni oraz ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczone produkty żywnościowe .

6.    Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy :
1)    pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków ,
2)    utrzymywanie czystości kuchni , sprzętu i naczyń kuchennych ,
3)    załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów ,
4)    dbanie o higienę osobistą i okresowe badania.

7.    Do podstawowych obowiązków woźnej oddziałowej należy:
1)    utrzymywanie na bieżąco w czystości powierzonego sprzętu i pomieszczeń przedszkola ,
2)    pranie ręczników , ścierek , fartuchów , pościeli ,
3)    nakrywanie do stołu , sprzątanie naczyń stołowych po posiłkach , pomoc przy rozdawaniu posiłków dzieciom z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ,
4)    pomoc przy rozdawaniu posiłków dzieciom z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ,
5)    wykonywanie wszelkich czynności obsługowych i opiekuńczych przy dzieciach ( ubieranie , rozbieranie , pomoc w czasie spacerów , wycieczek , sprzątanie po zajęciach , dyżur w szatni w czasie rozchodzenia się dzieci )
6)    przestrzeganie dyscypliny pracy
7)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
Ponadto woźna oddziałowa odpowiada za jakość sprzętu i urządzeń przedszkola.W razie zauważenia usterek ma obowiązek zawiadomienia dyrektora .

8.    Do podstawowych obowiązków robotnika gospodarczego należy:
1)    Nadzór nad całym obiektem przedszkolnym ,
2)    Dokonywanie drobnych napraw sprzętów , zabawek , urządzeń,
3)    Utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie ,
4)    Dokonywanie zakupów artykułów potrzebnych do wykonywanej pracy .
9.    wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są ponadto do :
1)    przestrzegania w swojej pracy przepisów BHP i p.poż.,
2)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola ,
3)    dbanie o higienę osobistą i wykonywanie badań okresowych w terminie
4)    przestrzeganie harmonogramu pracy ustalonego regulaminem wewnętrznym ,
5)    życzliwego i podmiotowego traktowania dziecka 

§16

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz uwzględnieniem propozycji rodziców(prawnych opiekunów)
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest , aby nauczyciel(nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.


§17

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 1.   Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie od
1 marca do 31marca danego rok do przyjęć dzieci od 1 września tego roku.
2.   Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może być przyjęte do przedszkola w szczególnie uzasadnionym przypadku oraz po wyczerpaniu limitu miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ,
3.   Dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej.
4.   W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają jedynie wolę kontynuacji
korzystania z usług przedszkola,
5.   Dzieci rekrutowane są na wolne miejsca ,
6.  Rodzice, którzy chcą aby dziecko od nowego roku szkolnego uczęszczało do
innego przedszkola, winni są o tym poinformować dyrektora dotychczasowego
przedszkola w okresie prowadzonej rekrutacji, a wypełnioną kartę zgłoszeniową
złożyć w nowej wybranej placówce.
7.    Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU:
1.     Kryteria podstawowe:
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest fakt opłacania przez rodzica podatków na rzecz urzędu skarbowego właściwego dla miejscowości Knurów.
Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458):
w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci  rodziców  pracujących zapisujących dzieci na ponad 5 godzin dziennie nad którymi wskazana jest całodzienna opieka ze względu na pracę rodziców wg następujących kryteriów
•    dzieci w wieku 6 i 5 lat, które są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego,
Jeżeli przedszkole nie organizuje oddziału dzieci 6 lub 5 letnich kieruje się dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej , które zobowiązane jest je przyjąć .
•    dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
•    dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność samodzielnej egzystencji.
•    dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
2.      Dodatkowe kryteria przyjęć to:
•    rodzeństwo dzieci uczęszczających już danego przedszkola
•    dzieci z rodzin wielodzietnych.
3.    W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zapisane do 5 godzin dziennie według trybu podanego powyżej , a także :
1)    dzieci korzystające z posiłków przedszkolnych – co najmniej dwóch ,
2)    dzieci korzystające z posiłków przedszkolnych – co najmniej jednego,
3)    dzieci nie  korzystające z posiłków,

4.    Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola do 30.04. danego roku,
5.    W skład komisji wchodzą : dyrektor przedszkola , przedstawiciel rady rodziców i przedstawiciel rady pedagogicznej. Jeżeli w czasie prac komisji ustanowione kryteria będą dotyczyły większej liczby dzieci niż  miejsc -komisja może przyjąć kryteria dodatkowe .
6.    Postanowienia komisji są ostateczne.


§18

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna  i opiekuńcza w przedszkolu jest organizowana odpowiednio do potrzeb wychowanków , ich wieku i możliwości psychofizycznych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2.    Przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeganie praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka , a w szczególności :
1)    w przedszkolu dziecko traktowane jest z troską i życzliwością , a stosowane kary nie mogą naruszać godności osobistej  ,
2)    Każde dziecko jest traktowane podmiotowo,
3)    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo , na teren przedszkola zabroniony jest wstęp osób nieupoważnionych
4)    Właściwe organizowanie procesu opiekuńczo- wychowawczego,
5)    Szacunek i bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci,
6)    Poszanowanie godności i własności dziecka,
7)    Akceptację każdego dziecka,
8)    Prawo do spokoju , do własnego tempa uczenia się , do wyboru towarzyszy zabaw , do badania i eksperymentowania.

§19

1.    Dziecko , może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców(opiekunów) lub przez osobę przez nich upoważniona. Upoważnienie musi zawierać:
1)    imię i nazwisko osoby upoważnionej ,
2)    stopień pokrewieństwa,
3)    serię i numer dowodu osobistego.
2.    Rodzice składają upoważnienia w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem a najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu
3.    W przypadku ustalenia przez sąd władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców , rodzic ten zobowiązany jest do przedłożenia dyrektorowi przedszkola wyrok sądu potwierdzający jego uprawnienia
4.    Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola corocznie ustalanych i podanych na tablicy informacyjnej przedszkola
5.    W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina odbioru dziecka w przedszkolu nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców ( opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców , opiekunów prawnych lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka
6.    W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami
7.    Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola
8.    Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona.

§20

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku nie płacenia przez rodziców ( opiekunów prawnych) opłat określonych w umowie przez dwa okresy płatności oraz nie przestrzeganie ustalanych w umowie o świadczenie usług przedszkolnych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§22

1.    Uchwalenie Statutu Przedszkola i dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola
2.    Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  30.08.2011 r
3.    Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola uchwalony przez radę Pedagogiczną  w dniu 14 grudnia 2009 roku.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Jaworska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.08.2008
Data publikacji:26.10.2011 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż