OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Od 01.01.2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości staje się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od tego dnia nie wydaje się zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z Ustawą  z dnia 13 września  1996 ro utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Knurów są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów.

Rejestr działalności regulowanej

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

4) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis powinien zawierać informacje określone w art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Do wniosku o wpis do rejestru zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy dołącza się :

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50 zł, przy czym opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy /1 stycznia 2012 r./ posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych i w terminie do 31.12.2011r. złożą wniosek)

  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ww. ustawy.

  • w przypadku działania przez pełnomocnika - dowód uiszczenia opłaty opłata skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł
  • do wniosku o zmianę wpisu - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej dla  wpisu) w wysokości 25 zł

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
   -przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej Urzędu Miasta Knurów który znajduje się TUTAJ
   -bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana. Ogana 5.

Zarówno formularz wniosku jak i oświadczenia są dostępne w załącznikach oraz w siedzibie UM przy ul. Ogana 5 od dnia 01.01.2012r.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Prezydent Miasta Knurów utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych mogli wykonywać tę działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31.12.2012r.

Przed upływem w/w terminu przedsiębiorcy, którzy nadal zamierzali odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Knurowa zobowiązani byli złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru.

Obowiązki przedsiębiorcy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany m.in. do :

  • spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

  • składania półrocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy jw.

  • przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
     

Wniosek o wykreślenie z rejestru


W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych na terenie gminy Knurów, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosku o wykreślenie z rejestru. Wniosek powinien zawierać: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer NIP, nr rejestrowy (nr wpisu).
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie podlega wydanie na wniosek przedsiębiorcy zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Kary

Odbieranie odpadów komunalnych  bez wpisu do rejestru podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc (kary nakłada prezydent).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:27.12.2011 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:02.01.2020 09:22