Wydział Organizacyjny i Kadr [OR]
 

Naczelnik: Elżbieta Piotrowska, tel. (32) 339-22-60, pok. 109 (I piętro)

Z-ca Naczelnika: Gabriela Dąbrowska, tel. (32) 339-22-57, pok. 111 (I piętro)

Kierownik Referat Kadr: Jolanta Orłoś, tel. (32) 339-97-12, pok. 310 (III piętro)
 

Sprawy organizacyjne:tel. (32) 339-22-57, pok.111 (I piętro)

- Sekretariat: tel. (32)235-21-21, 339-22-06,  pok.103 (I piętro),
  e-mail: um@knurow.pl

- Biuro Obsługi Interesanta: tel. (32) 339-22-46, 339-22-65, pok.7 (parter)

- Archiwum: tel. (32) 339-22-89, 339-22-42, pok.017 (niski parter)

- Centrala: tel. (32) 339-22-66, 235-10-17, pok.017 (niski parter)

Sprawy kadrowe: tel. (32) 339-22-61, 441-97-12, pok. 310 (III piętro)

Sprawy gospodarczo-administracyjne: tel. (32) 339-22-63, pok.110 (I piętro)

 

W strukturze organizacyjnej Wydział Organizacyjny i Kadr podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Do zadań i kompetencji Wydziału należy w szczególności:

 

          Sprawy organizacyjne:

 1. Opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu.

 2. Prowadzenie rejestru i zbioru decyzji i postanowień w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 3. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta miedzy sesjami Rady Miasta.

 4. Koordynowanie czynności związanych z usprawnieniem organizacji pracy Urzędu oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania.

 5. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami administracji samorządowej i rządowej

 6. Kierowanie obiegiem dokumentów i pism skierowanych do Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.

 7. Obsługa sekretariatu Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.

 8. Organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.

 9. Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta oraz pism okólnych Sekretarza.

 10. Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Prezydenta.

 11. Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta – Kierownika Urzędu.

 12. Prowadzenie rejestru i zbioru obwieszczeń Prezydenta.

 13. Prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.

 14. Prowadzenie ewidencji petycji.

 15. Prowadzenie archiwum Urzędu oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym.

 16. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

 17. Współpraca w prowadzeniu Biura Obsługi Interesantów w tym: udzielanie niezbędnych informacji dotyczących pracy Urzędu, udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy niezbędnych do załatwiania spraw.

 18. Prowadzenie Biura Podawczego w tym: wysyłanie poczty i zgłaszanie reklamacji, rejestracja poczty i jej rozprowadzanie do poszczególnych komórek organizacyjnych.

 19. Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń i pism urzędowych.

 20. Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianach objętych wpisem w tym ewidencjonowanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON, ewidencjonowanie identyfikatora podziału terytorialnego nadanego przez Główny Urząd Statystyczny
  w Katowicach.

 21. Prowadzenie rejestru i zbioru komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta.

 22. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 23. Przekazywanie do kancelarii prawnej spraw związanych z nabyciem spadku przez gminę jako spadkobiercę ustawowego.

 24. Prowadzenie rejestru i zbioru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych w sprawach odmowy udostępniania informacji publicznej oraz umorzenia postepowania o udostępnienie informacji publicznej.

 25. Koordynowanie prowadzenia pomiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 26. Nadzór nad aktualizacją dokumentacji zamieszczonej na stronach BIP przez komórki organizacyjne Urzędu.

 27. Zamieszczanie w BIP-ie dokumentów związanych z działalnością Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 28. Zapewnienie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie przekazywania sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego.

 29. Przyjmowanie poczty urzędowej e-mail przychodzącej na adres um@knurow.pl oraz przekazywanie jej do komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

 30. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem w Urzędzie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

Sprawy kadrowe:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie Miasta.

 2. Organizowanie w drodze konkursu otwartych i konkurencyjnych naborów pracowników:
  a) zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta,
  b) na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPS, MZGLiA, MOSiR, MZJOś, CK.

 3. Organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na:
  a) stanowisku urzędniczym oraz kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta,
  b) kierowniczym stanowisku urzędniczym w MOPS, MZGLiA, MOSiR, MZJOś, CK.

 4. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych.

 5. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych:      pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, kierowników jednostek Gminy (MOPS, MOSiR, MZJOś, MZGLiA, CK).

 6. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, akt osobowych, przygotowanie zakresów czynności, korespondencji i dokumentacji w zakresie przyznawania i dokonywania wypłat należnych pracownikom świadczeń finansowych, w tym wypłat gratyfikacji jubileuszowych i stażowych, dodatków funkcyjnych, dodatków specjalnych oraz innych przysługujących uprawnień, w tym kierowników MOPS, MZGLiA, MOSiR, MZJOś, CK.

 7. Prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich pracowników: prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników, zawiadamianie pracowników o terminach i miejscach badań, wydawanie skierowań na badania lekarskie w tym badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej orzeczenie  wydane w wyniku przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami dokumentacji osobowej.

 8. Wydawanie i uaktualnianie wpisów w legitymacjach służbowych i ubezpieczeniowych.

 9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z kierowaniem na zaopatrzenie rentowe i emerytalne oraz przygotowywanie wniosków o rentę inwalidzką i emeryturę.

 10. Opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, medali, odznak resortowych i wojewódzkich, wyróżnień i nagród oraz załatwianie spraw związanych z ich wręczaniem.

 11. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:
  a) pozyskiwania absolwentów szkół i wyższych uczelni w celu odbycia w Urzędzie Miasta staży absolwenckich oraz staży dla osób programu 50 ;
  b) organizowania w Urzędzie prac w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 12. Współdziałanie ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk szkolnych i praktyk studenckich.

 13. Prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji czasu pracy pracowników w obowiązujących systemach czasu pracy.

 14. Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie kierowania pracowników na różne formy szkoleń zewnętrznych oraz organizowanie i prowadzenie dokumentacji
  z zakresu wewnętrznych szkoleń prowadzonych w siedzibie Urzędu.

 15. Opracowywanie i uaktualnianie Procedury Jakości PJ 05 „Szkolenia”.

 16. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (MOPS, MOSiR, MZJOś), zakładu budżetowego i instytucji kultury od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej podczas mobilizacji i w czasie wojny.

 17. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników oraz kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

 18. Opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie Regulaminu Pracy Urzędu.

 19. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi, rejestrem korzyści oraz oświadczeniami lustracyjnymi.
   

  Sprawy gospodarczo – administracyjne:

 1. Przygotowywanie zamówień, zleceń, umów dla kontrahentów na materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasę, meble, środki higieniczne itp., naprawę urządzeń, remonty bieżące oraz przyjmowanie zamówionych materiałów zgodnie z dowodami dostaw i ich rozdział według zapotrzebowania komórek organizacyjnych Urzędu.

 2. Oznakowywanie numerami inwentarzowymi nowo zakupionych mebli oraz sprzętu biurowego przyjętego na stan Urzędu.

 3. Gospodarowanie składnikami majątku trwałego i wyposażenia Urzędu za wyjątkiem sprzętu komputerowego.

 4. Zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu w tym m. in. zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, łączności telekomunikacyjnej, prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków administracyjnych Urzędu, zabezpieczenie budynków Urzędu oraz mienia będącego w posiadaniu Urzędu.

 5. Ubezpieczanie mienia Urzędu.

 6. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą, prowadzenie kart ewidencyjnych odzieży dla pracowników Urzędu.

 7. Zamawianie, prowadzenie ewidencji oraz likwidacja pieczątek, pieczęci urzędowych i tablic urzędowych.

 8. Przygotowywanie składników majątkowych Urzędu do likwidacji przez Komisję Likwidacyjną.

 9. Wystawianie faktur za najem pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu oraz not odsetkowych za nieterminowe regulowanie należności.

 10. Przekazywanie zlikwidowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do utylizacji uprawnionym podmiotom gospodarczym.

 11. Prowadzenie ewidencji służbowych telefonów komórkowych, wystawianie not księgowych w razie przekroczenia przyznanych limitów finansowych określonych w odrębnym zarządzeniu.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Honorata Przetocka
Data publikacji:27.01.2012 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:09.08.2018 11:23