Wydział Organizacyjny i Kadr [OR]
 

Naczelnik: Elżbieta Piotrowska, tel. (32) 339-22-60, pok. 109 (I piętro)

Z-ca Naczelnika: Gabriela Dąbrowska, tel. (32) 339-22-57, pok. 111 (I piętro)

Kierownik Referat Kadr: Elżbieta Wróbel, tel. (32) 441-97-12, pok. 310 (III piętro)
 

Sprawy organizacyjne :tel. (32) 339-22-57, pok.111 (I piętro)

- Sekretariat: tel. (32)235-21-21, 339-22-06,  pok.103 (I piętro),
  e-mail: um@knurow.pl

- Biuro Obsługi Interesanta: tel. (32) 339-22-46, 339-22-65, pok.7 (parter)

- Archiwum: tel. (32) 339-22-66, 339-22-42, pok.017 (niski parter)

- Centrala: tel. (32) 339-22-66, 235-10-17, pok.017 (niski parter)

Sprawy kadrowe: tel. (32) 339-22-61, 441-97-12, pok. 310 (III piętro)

Sprawy gospodarczo-administracyjne: tel. (32) 339-22-63, 339-22-87, 339-22-89 pok.110 (I piętro)

 

W strukturze organizacyjnej Wydział Organizacyjny i Kadr podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Do zadań i kompetencji Wydziału należy w szczególności:

 

          Sprawy organizacyjne:

 1. Opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta.

 2. Prowadzenie rejestru i zbioru decyzji i postanowień w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 3. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta miedzy sesjami Rady Miasta.

 4. Koordynowanie czynności związanych z usprawnieniem organizacji pracy Urzędu Miasta oraz wdrażaniem nowych metod i technik zarządzania.

 5. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami administracji samorządowej i rządowej.

 6. Kierowanie obiegiem dokumentów i pism skierowanych do Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta.

 7. Obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta.

 8. Organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.

 9. Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta oraz pism okólnych Sekretarza Miasta.

 10. Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta.

 11. Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta – Kierownika Urzędu Miasta.

 12. Prowadzenie rejestru i zbioru obwieszczeń Prezydenta Miasta.

 13. Prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta.

 14. Prowadzenie ewidencji petycji.

 15. Prowadzenie archiwum Urzędu Miasta oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym.

 16. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

 17. Współpraca w prowadzeniu Biura Obsługi Interesantów w tym: udzielanie niezbędnych informacji dotyczących pracy Urzędu Miasta, udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy niezbędnych do załatwiania spraw.

 18. Prowadzenie Biura Podawczego w tym: wysyłanie poczty i zgłaszanie reklamacji, rejestracja poczty i jej rozprowadzanie do poszczególnych komórek organizacyjnych.

 19. Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń i pism urzędowych.

 20. Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianach objętych wpisem w tym ewidencjonowanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON, ewidencjonowanie identyfikatora podziału terytorialnego nadanego przez Główny Urząd Statystyczny w Katowicach.

 21. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 22. Przekazywanie do kancelarii prawnej spraw związanych z nabyciem spadku przez gminę jako spadkobiercę ustawowegow celu ich prowadzenia w ramach udzielonych pełnomocnictw m.in. przed organami sądowymi, egzekucyjnymi oraz podmiotami gospodarczymi.

 23. Prowadzenie rejestru i zbioru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 24. Koordynowanie prowadzenia pomiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 25. Nadzór nad aktualizacją dokumentacji zamieszczonej na stronach BIP przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

 26. Zamieszczanie w BIP-ie dokumentów związanych z działalnością Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 27. Zapewnienie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta w zakresie przekazywania sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego.

 28. Przyjmowanie poczty urzędowej e-mail przychodzącej na adres um@knurow.pl oraz przekazywanie jej do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury.

 29. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem w Urzędzie Miasta instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 30. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą prawną.

 

Sprawy kadrowe:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie Miasta.

 2. Organizowanie w drodze konkursu otwartych i konkurencyjnych naborów pracowników:
  a) zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta,
  b) na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPS, MZGLiA, MOSiR, MCE, CK.

 3. Organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę:
  a) na stanowisku urzędniczym oraz kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta,
  b) na kierowniczym stanowisku urzędniczym w MOPS, MZGLiA, MOSiR, MCE, CK.

 4. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych.

 5. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych:  pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, kierowników jednostek Gminy (MOPS, MOSiR, MCE, MZGLiA, CK).

 6. Prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich pracowników: prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników, zawiadamianie pracowników o terminach i miejscach badań, wydawanie skierowań na badania lekarskie w tym badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej orzeczenie  wydane w wyniku przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami dokumentacji osobowej.

 7. Wydawanie i uaktualnianie wpisów w legitymacjach służbowych i ubezpieczeniowych.

 8. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z kierowaniem na zaopatrzenie rentowe i emerytalne oraz przygotowywanie wniosków o rentę inwalidzką i emeryturę.

 9. Opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, medali, odznak resortowych i wojewódzkich, wyróżnień i nagród oraz załatwianie spraw związanych z ich wręczaniem.

 10. Współdziałanie ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk szkolnych i praktyk studenckich.

 11. Prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji czasu pracy pracowników w obowiązujących systemach czasu pracy.

 12. Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie kierowania pracowników na różne formy szkoleń zewnętrznych oraz organizowanie i prowadzenie dokumentacji
  z zakresu wewnętrznych szkoleń prowadzonych w siedzibie Urzędu.

 13. Opracowywanie i uaktualnianie Procedury Jakości PJ 05 „Szkolenia”.

 14. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (MOPS, MOSiR, MCE), zakładu budżetowego i instytucji kultury od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej podczas mobilizacji i w czasie wojny.

 15. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników oraz kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

 16. Opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie: Regulaminu Pracy Urzędu, Kodeku Etyki pracowników oraz Kodeksu postępowania etycznego, Regulaminu wydawania legitymacji służbowych, Regulaminu korzystania z własnego pojazdu w celach służbowych, Regulaminu zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitora ekranowego, Regulaminu określającego szczegółowy zakres organizowania służby przygotowawczej, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Knurów, Regulaminu określającego szczegółowy sposób i tryb dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Knurów oraz kierowników jednostek Gminy (MOPS, MOSiR, MCE, MZGLiA, CK), Regulaminu dotyczącego zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Knurów, Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników, zasad ustalania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Knurów, zasad naboru kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (MOPS, MCE, MOSiR), samorządowego zakladu budżetowego (MZGLiA), samorządowej instytucji kultury (CK).

 17. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi, rejestrem korzyści oraz oświadczeniami lustracyjnymi.
   

  Sprawy gospodarczo – administracyjne:

 1. Przygotowywanie zamówień, zleceń, umów dla kontrahentów na materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasę, meble, środki higieniczne itp., naprawę urządzeń, remonty bieżące oraz przyjmowanie zamówionych materiałów zgodnie z dowodami dostaw i ich rozdział według zapotrzebowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

 2. Gospodarowanie składnikami majątku trwałego i wyposażenia będących na stanie Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 3. Administrowanie budynkami Urzędu Miasta w tym m. in. zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, łączności telekomunikacyjnej, prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków administracyjnych Urzędu Miasta, zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta oraz mienia będącego w posiadaniu Urzędu Miasta, przechowywanie dokumentacji technicznej budynków Urzędu Miasta, nadzorowanie działania instalacji c.o., elektrycznej, zasilania awaryjnego, wodno - kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, odgromowej, alarmowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

 4. Przegląd stanu technicznego budynków Urzędu Miasta oraz systemów i urządzeń Urzędu Miasta.

 5. Ubezpieczanie mienia Urzędu Miasta.

 6. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą, prowadzenie kart ewidencyjnych odzieży dla pracowników Urzędu Miasta.

 7. Zamawianie, prowadzenie ewidencji oraz likwidacja pieczątek, pieczęci urzędowych i tablic urzędowych.

 8. Przygotowywanie składników majątkowych Wydzuału Organizacyjnego i Kadr do likwidacji przez Komisję Likwidacyjną.

 9. Wystawianie faktur za najem pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta oraz not odsetkowych za nieterminowe regulowanie należności.

 10. Przekazywanie zlikwidowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pozostałych składników majątkowych Urzędu Miasta do utylizacji uprawnionym podmiotom gospodarczym.

 11. Prowadzenie ewidencji służbowych telefonów stacjonarnych oraz komórkowych, wystawianie not księgowych w razie przekroczenia przyznanych limitów finansowych określonych w odrębnym zarządzeniu.

 12. Udostępnianie danych zawartych w kartach urządzeń w centralnym ejestrze Operatorów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.

 13. Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, dotyczących budynków Urzędu Miasta.

 14. Zapewnienie właściwego stosowaniasymboli narodowych w budynkach Urzędu Miasta.

 15. Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia materiałowego.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Honorata Przetocka
Data publikacji:27.01.2012 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:02.02.2021 11:07