Przetarg nieograniczony - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Knurów: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12
Numer ogłoszenia: 67826 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, faks 032 3304812.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mosir.knurow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m - szczegółowe wymiary zgodnie z wymogami dokumentacji) o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów na 60,00 m (75 m dł. całkowitej) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja obejmuje również: - utwardzenie terenu pod montaż oraz montaż gotowych trybun przenośnych z 354 miejscami siedzącymi, - wykonanie ciągów pieszo - jezdnych w obrębie boiska piłkarskiego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi, - wykonanie piłkochwytów, - wykonanie wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu oraz montaż instalacji nagłośnienia i monitoringu, - posadowienie trzech kontenerów (dwóch kasowych oraz jednego dla komentatora), - budowę nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren objęty inwestycją znajduje się w Knurowie przy Alei Lipowej 12 na działkach o numerach ewidencyjnych 3348[34 i 3348[56. 2. Zakres zagospodarowania działki 2.1. Zakres robót budowlanych na oznaczonym terenie obejmuje wykonanie: - boiska głównego o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 40 - 55 mm), układanej na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m), z drenażem; - bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60,0 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m; - 2 wiat dla zawodników - min. na 12 miejsc każda; - 1 budynku kontenerowego przeznaczonego dla komentatora sportowego; - 2 budynków kontenerowych przeznaczonych dla kasjerów; - piłkochwytu o wys. 8,0 m z siatki polipropylenowej za bramkami do piłki nożnej; - ogrodzenia panelowego boiska wys. 1,03 m z bramą wejściową szer. 2,0 m; - ogrodzenia panelowego terenu wys. 4,10 m z 5 furtkami szer. 1,20 m oraz 3 bramami wjazdowymi szer. 3,0 m i jedną bramką wejściową szer. 2,0 m; - opasek chodnikowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm oraz dostawa i montaż koszy na śmieci, barierek ochronnych i bramek obrotowych; - nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej; - wybrukowanie miejsca pod montaż trybun; - instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i drogi dojazdowej oraz montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu; oraz dostawę i montaż - rozbieralnych trybun dwurzędowych w konstrukcji stalowej z krzesełkami plastikowymi; łącznie 354 miejsca siedzące; - oświetlenia boiskowego (32 projektory o mocy 2000W każdy na 8 stalowych masztach o wysokości 18 m); - monitoringu i nagłośnienia. 2.2. Istniejącą nawierzchnię z trawy naturalnej należy usunąć, następnie wywieźć na składowisko. Istniejącą nawierzchnią asfaltową gr. ~12 cm, nawierzchnię kortów do tenisa, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię oraz zeskocznię do skoku w dal oraz pozostałe elementy należy zdemontować. 3. Dane: · Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego - 7992,00 m2 · Powierzchnia bieżni - 384,75 m2 · Powierzchnia opaski chodnikowej (gr. 8 cm) - 1681,78 m2 · Fragment wjazdu i drogi wewnętrznej (gr. 8 cm) - 406,35 m2 · Piłkochwyty z siatki polipropylenowej h=8,0 m - 131,20 mb · Ogrodzenie panelowe h=1,03 m - 102,50 mb · Bramka wejściowa 2,0 m - 2 szt. · Ogrodzenie panelowe h=4,10 m - 290,00 mb · Furtka 1,2 m - 5 szt. · Brama wjazdowa 3,0 m - 3 szt. · Bramka obrotowa - 2 szt. · Bramki do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Wiata dla zawodników na 8 miejsc - 4 szt. 4. Wyposażenie boiska: · Bramki przenośne do piłki nożnej (5,00x2,00m) wraz z siatkami - 4 szt. · Bramki przenośne do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Chorągiewki narożne - 4 szt. · Ochraniacze na maszty oświetleniowe i rozdzielnice (SZP) - 8 kpl. · Kosze z fundamentami - 13 szt. · Tablica wyników z czasem gry i rzeczywistym - 1 szt. · Nagłośnienie - 1 kpl. · Monitoring - 1 kpl. 5. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa bieżni. Bieżnię należy wykonać w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu Sandwich gr. min. 13 mm nieprzepuszczalną dla wody układaną na podbudowie betonowej o parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej. Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw: dolnej - warstwy bazowej o gr. min. 9 mm oraz górnej - warstwy użytkowej o grubości min. 4 mm. Warstwa bazowa jest wykonana z prefabrykowanej maty elastycznej rozkładanej z rolki bezpośrednio na placu budowy. Na warstwę elastyczną należy nałożyć warstwę poliuretanową PUR z posypką EPDM o frakcji 1-4 mm. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody układanej na podbudowie kamiennej, w tym również jako syntetyczną, poliuretanową nawierzchnię sportową typu natrysk gr. min. 13 mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie kamiennej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o gr. min. 10 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm oraz warstwy wykończeniowej o grubości min. 3 mm, nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. 6. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 40-55 mm Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji układaną na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia układana na podbudowie kamiennej. 7. Charakterystyka nawierzchni: System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40-55 mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i systemowym granulatem gumowym z produkcji pierwotnej (granulat ten nie kompaktuje się). System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie taki rodzaj systemu nawierzchni, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR na obiekcie piłkarskim. Lista obiektów, które posiadają Certyfikat FIFA 2 STAR jest dostępna na stronie internetowej www.fifa.com. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP). Zgodnie z wytycznymi FIFA (dostępnymi na stronie www.fifa.com) tylko nawierzchnie producentów posiadających status FPP, poddawane są pełnej kontroli w całym procesie inwestycyjnym - począwszy od produkcji i na instalacji trawy kończąc. 8. Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy: Typ włókna - monofil; Wysokość włókna - min. 40mm, nie więcej niż 55mm; Gęstość - Ilość włókien - min. 224 000 włókien na m2; Dtex - min. 14 000; Całkowita waga nawierzchni - min. 2120 gr na m2; Kształt włókna - włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna; Wypełnienie nawierzchni - systemowy granulat gumowy z produkcji pierwotnej, piasek kwarcowy; Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości: - min. 10mm; 9. Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnie syntetyczne boiska i bieżni z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. 10. Przy ocenie ofert w zakresie spełnienia wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów nawierzchni tolerancji zawartych w kartach, instrukcjach i innych dokumentach dotyczących nawierzchni (podane w %). 11. Po wykonaniu boiska zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania dla boiska Certyfikatu FIFA 2 STAR. 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i wyrobów niezbędnych do wykonania zamówienia, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych. 16. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Pozostałe kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.12.20-6, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0, 45.11.23.30-7, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.20.00-6, 45.21.22.00-8, 45.22.00.00-5, 45.22.30.00-6, 45.22.38.00-4, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.24.40-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 62 1560 1081 2121 0978 2266 0004. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206 przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie pełnowymiarowych boisk piłkarskich, z których co najmniej jedno uzyskało certyfikat FIFA 2 STAR i których zakres obejmował podbudowę pod boisko wraz z systemem drenażu, dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej boiska, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownik budowy - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 robocie budowlanej polegającej na budowie boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, które uzyskało Certyfikat FIFA 2 STAR, b) kierownik robót w zakresie robót elektrycznych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownik robót w zakresie robót kanalizacyjnych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1. w zakresie nawierzchni boiska piłkarskiego. a) w zakresie próbki - Wykonawca winien załączyć próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30 cm z etykietą producenta. b) badania na zgodność z normą PN-EN 15330 - 1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub inny dokument wydany przez podmiot tj. laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów dostępna na www.fifa.com) uprawniony do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa. d) atest PZH na granulat gumowy lub inny dokument wystawiony przez laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA, uprawnione do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowany przez wykonawcę granulat gumowy może być wykorzystywany jako wypełnienie dla nawierzchni typu sztuczna trawa. e) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP). f) certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni. g) wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające, iż oferowany system nawierzchni spełnia wymogi standardu FIFA 2 STAR. h) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni. i) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Autoryzacja musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez wykonawcę przetargu. 2. W zakresie nawierzchni bieżni. a) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b) aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB, potwierdzającą, że oferowana nawierzchnia posiada żądane parametry techniczne lub dokument równoważny. c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta. d) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta oryginalnych produktów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje sie takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mosir.knurow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Na wniosek wykonawcy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206, w godz. pracy MOSIR lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - Kierownik Obiektów MOSIR Knurów - Waldemar Kośmider, tel. 32 332-63-60, e-mail: kierownik1@mosir.knurow.com.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja budowlano-techniczna do pobrania na stronie głównej MOSiR Knurów (www.mosir.knurow.com.pl). 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:06.03.2012
Data publikacji:06.03.2012 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż