Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12"

Numer ogłoszenia: 62759 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67826 - 2012 data 06.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, fax. 032 3304812.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m - szczegółowe wymiary zgodnie z wymogami dokumentacji) o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów na 60,00 m (75 m dł. całkowitej) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja obejmuje również: - utwardzenie terenu pod montaż oraz montaż gotowych trybun przenośnych z 354 miejscami siedzącymi, - wykonanie ciągów pieszo - jezdnych w obrębie boiska piłkarskiego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi, - wykonanie piłkochwytów, - wykonanie wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu oraz montaż instalacji nagłośnienia i monitoringu, - posadowienie trzech kontenerów (dwóch kasowych oraz jednego dla komentatora), - budowę nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren objęty inwestycją znajduje się w Knurowie przy Alei Lipowej 12 na działkach o numerach ewidencyjnych 3348[34 i 3348[56. 2. Zakres zagospodarowania działki 2.1. Zakres robót budowlanych na oznaczonym terenie obejmuje wykonanie: - boiska głównego o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 40 - 55 mm), układanej na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m), z drenażem; - bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60,0 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m; - 2 wiat dla zawodników - min. na 12 miejsc każda; - 1 budynku kontenerowego przeznaczonego dla komentatora sportowego; - 2 budynków kontenerowych przeznaczonych dla kasjerów; - piłkochwytu o wys. 8,0 m z siatki polipropylenowej za bramkami do piłki nożnej; - ogrodzenia panelowego boiska wys. 1,03 m z bramą wejściową szer. 2,0 m; - ogrodzenia panelowego terenu wys. 4,10 m z 5 furtkami szer. 1,20 m oraz 3 bramami wjazdowymi szer. 3,0 m i jedną bramką wejściową szer. 2,0 m; - opasek chodnikowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm oraz dostawa i montaż koszy na śmieci, barierek ochronnych i bramek obrotowych; - nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej; - wybrukowanie miejsca pod montaż trybun; - instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i drogi dojazdowej oraz montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu; oraz dostawę i montaż - rozbieralnych trybun dwurzędowych w konstrukcji stalowej z krzesełkami plastikowymi; łącznie 354 miejsca siedzące; - oświetlenia boiskowego (32 projektory o mocy 2000W każdy na 8 stalowych masztach o wysokości 18 m); - monitoringu i nagłośnienia. 2.2. Istniejącą nawierzchnię z trawy naturalnej należy usunąć, następnie wywieźć na składowisko. Istniejącą nawierzchnią asfaltową gr. ~12 cm, nawierzchnię kortów do tenisa, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię oraz zeskocznię do skoku w dal oraz pozostałe elementy należy zdemontować. 3. Dane: · Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego - 7992,00 m2 · Powierzchnia bieżni - 384,75 m2 · Powierzchnia opaski chodnikowej (gr. 8 cm) - 1681,78 m2 · Fragment wjazdu i drogi wewnętrznej (gr. 8 cm) - 406,35 m2 · Piłkochwyty z siatki polipropylenowej h=8,0 m - 131,20 mb · Ogrodzenie panelowe h=1,03 m - 102,50 mb · Bramka wejściowa 2,0 m - 2 szt. · Ogrodzenie panelowe h=4,10 m - 290,00 mb · Furtka 1,2 m - 5 szt. · Brama wjazdowa 3,0 m - 3 szt. · Bramka obrotowa - 2 szt. · Bramki do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Wiata dla zawodników na 8 miejsc - 4 szt. 4. Wyposażenie boiska: · Bramki przenośne do piłki nożnej (5,00x2,00m) wraz z siatkami - 4 szt. · Bramki przenośne do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Chorągiewki narożne - 4 szt. · Ochraniacze na maszty oświetleniowe i rozdzielnice (SZP) - 8 kpl. · Kosze z fundamentami - 13 szt. · Tablica wyników z czasem gry i rzeczywistym - 1 szt. · Nagłośnienie - 1 kpl. · Monitoring - 1 kpl. 5. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa bieżni. Bieżnię należy wykonać w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu Sandwich gr. min. 13 mm nieprzepuszczalną dla wody układaną na podbudowie betonowej o parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej. Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw: dolnej - warstwy bazowej o gr. min. 9 mm oraz górnej - warstwy użytkowej o grubości min. 4 mm. Warstwa bazowa jest wykonana z prefabrykowanej maty elastycznej rozkładanej z rolki bezpośrednio na placu budowy. Na warstwę elastyczną należy nałożyć warstwę poliuretanową PUR z posypką EPDM o frakcji 1-4 mm. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody układanej na podbudowie kamiennej, w tym również jako syntetyczną, poliuretanową nawierzchnię sportową typu natrysk gr. min. 13 mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie kamiennej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o gr. min. 10 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm oraz warstwy wykończeniowej o grubości min. 3 mm, nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. 6. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 40-55 mm Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji układaną na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia układana na podbudowie kamiennej. 7. Charakterystyka nawierzchni: System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40-55 mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i systemowym granulatem gumowym z produkcji pierwotnej (granulat ten nie kompaktuje się). System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie taki rodzaj systemu nawierzchni, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR na obiekcie piłkarskim. Lista obiektów, które posiadają Certyfikat FIFA 2 STAR jest dostępna na stronie internetowej www.fifa.com. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP). Zgodnie z wytycznymi FIFA (dostępnymi na stronie www.fifa.com) tylko nawierzchnie producentów posiadających status FPP, poddawane są pełnej kontroli w całym procesie inwestycyjnym - począwszy od produkcji i na instalacji trawy kończąc. 8. Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy: Typ włókna - monofil; Wysokość włókna - min. 40mm, nie więcej niż 55mm; Gęstość - Ilość włókien - min. 224 000 włókien na m2; Dtex - min. 14 000; Całkowita waga nawierzchni - min. 2120 gr na m2; Kształt włókna - włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna; Wypełnienie nawierzchni - systemowy granulat gumowy z produkcji pierwotnej, piasek kwarcowy; Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości: - min. 10mm; 9. Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnie syntetyczne boiska i bieżni z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. 10. Przy ocenie ofert w zakresie spełnienia wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów nawierzchni tolerancji zawartych w kartach, instrukcjach i innych dokumentach dotyczących nawierzchni (podane w %). 11. Po wykonaniu boiska zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania dla boiska Certyfikatu FIFA 2 STAR. 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i wyrobów niezbędnych do wykonania zamówienia, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych. 16. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Pozostałe kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m - szczegółowe wymiary zgodnie z wymogami dokumentacji) o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów na 60,00 m (75 m dł. całkowitej) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja obejmuje również: - utwardzenie terenu pod montaż oraz montaż gotowych trybun przenośnych z 354 miejscami siedzącymi, - wykonanie ciągów pieszo - jezdnych w obrębie boiska piłkarskiego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi, - wykonanie piłkochwytów, - wykonanie wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu oraz montaż instalacji nagłośnienia i monitoringu, - posadowienie trzech kontenerów (dwóch kasowych oraz jednego dla komentatora), - budowę nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren objęty inwestycją znajduje się w Knurowie przy Alei Lipowej 12 na działkach o numerach ewidencyjnych 3348[34 i 3348[56. 2. Zakres zagospodarowania działki 2.1. Zakres robót budowlanych na oznaczonym terenie obejmuje wykonanie: - boiska głównego o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 40 - 55 mm), układanej na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m), z drenażem; - bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60,0 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m; - 2 wiat dla zawodników - min. na 12 miejsc każda; - 1 budynku kontenerowego przeznaczonego dla komentatora sportowego; - 2 budynków kontenerowych przeznaczonych dla kasjerów; - piłkochwytu o wys. 8,0 m z siatki polipropylenowej za bramkami do piłki nożnej; - ogrodzenia panelowego boiska wys. 1,03 m z bramą wejściową szer. 2,0 m; - ogrodzenia panelowego terenu wys. 4,10 m z 5 furtkami szer. 1,20 m oraz 3 bramami wjazdowymi szer. 3,0 m i jedną bramką wejściową szer. 2,0 m; - opasek chodnikowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm oraz dostawa i montaż koszy na śmieci, barierek ochronnych i bramek obrotowych; - nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej; - wybrukowanie miejsca pod montaż trybun; - instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i drogi dojazdowej oraz montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu; oraz dostawę i montaż - rozbieralnych trybun dwurzędowych w konstrukcji stalowej z krzesełkami plastikowymi; łącznie 354 miejsca siedzące; - oświetlenia boiskowego (32 projektory o mocy 2000W każdy na 8 stalowych masztach o wysokości 18 m); - monitoringu i nagłośnienia. 2.2. Istniejącą nawierzchnię z trawy naturalnej należy usunąć, następnie wywieźć na składowisko. Istniejącą nawierzchnią asfaltową gr. ~12 cm, nawierzchnię kortów do tenisa, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię oraz zeskocznię do skoku w dal oraz pozostałe elementy należy zdemontować. 3. Dane: · Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego - 7992,00 m2 · Powierzchnia bieżni - 384,75 m2 · Powierzchnia opaski chodnikowej (gr. 8 cm) - 1681,78 m2 · Fragment wjazdu i drogi wewnętrznej (gr. 8 cm) - 406,35 m2 · Piłkochwyty z siatki polipropylenowej h=8,0 m - 131,20 mb · Ogrodzenie panelowe h=1,03 m - 102,50 mb · Bramka wejściowa 2,0 m - 2 szt. · Ogrodzenie panelowe h=4,10 m - 290,00 mb · Furtka 1,2 m - 5 szt. · Brama wjazdowa 3,0 m - 3 szt. · Bramka obrotowa - 2 szt. · Bramki do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Wiata dla zawodników na 8 miejsc - 4 szt. 4. Wyposażenie boiska: · Bramki przenośne do piłki nożnej (5,00x2,00m) wraz z siatkami - 4 szt. · Bramki przenośne do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Chorągiewki narożne - 4 szt. · Ochraniacze na maszty oświetleniowe i rozdzielnice (SZP) - 8 kpl. · Kosze z fundamentami - 13 szt. · Tablica wyników z czasem gry i rzeczywistym - 1 szt. Tablica sportowa do obsługi piłki nożnej. Sterowana przewodowo lub bezprzewodowo powinna posiadać takie funkcje jak: - wyświetlanie czasu gry w zakresie od 0 do 99 min (w stanie spoczynku wyświetlanie czasu rzeczywistego), - wyświetlanie części gry - nr połowy, - wyświetlanie dwucyfrowego wyniku. Dodatkowe wymogi: - Wielkość wyświetlaczy: a) dla wyniku gry - min. 300 mm b) dla części gry i czasu min. 200 mm, - odporna na warunki atmosferyczne oraz na przypadkowe uderzenia piłką, - wyświetlacze zabezpieczone materiałem anty refleksyjnym, - ze względu na brak kontaktu wzrokowego osoby która wprowadza dane z tablicą wyników konieczne jest aby na pulpicie sterowniczym (pilocie) lub dodatkowym urządzeniu był podgląd wprowadzonych danych, - dobra widoczność z minimum 100 m, - zasilanie 230 V z kontenera na którym będzie zamontowana. · Nagłośnienie - 1 kpl. · Monitoring - 1 kpl. Dane dotyczące monitoringu: Kamery: Kamera Parametry: Szt 6 - Kamera zewnętrzna w obudowie hermetycznej z uchwytem, - minimalna ilość linii - 600, - minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, - 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (54 IR LED), - zakres promiennika 50m, - wbudowany obiektyw 4-9 mm, - zoom cyfrowy x32, zakres pracy [C] - 20 do + 50, - zasilanie 12 V; Kamera Parametry: Szt 2 - Kamera zewnętrzna w obudowie hermetycznej z uchwytem, - minimalna ilość linii - 520, - minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, - 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (8 IR LED), - zakres promiennika 16m, - wbudowany obiektyw 4-9 mm, - zakres pracy [C] - 20 do + 50, - zasilanie 12 V; Kabel zasilający UTP kat.5e; Monitor minimum 17 cali - 1 szt; Montaż całości w szafie RACK w kontenerze komentatora 5. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa bieżni. Bieżnię należy wykonać w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu Sandwich gr. min. 13 mm nieprzepuszczalną dla wody układaną na podbudowie betonowej o parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej. Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw: dolnej - warstwy bazowej o gr. min. 9 mm oraz górnej - warstwy użytkowej o grubości min. 4 mm. Warstwa bazowa jest wykonana z prefabrykowanej maty elastycznej rozkładanej z rolki bezpośrednio na placu budowy. Na warstwę elastyczną należy nałożyć warstwę poliuretanową PUR z posypką EPDM o frakcji 1-4 mm. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody układanej na podbudowie kamiennej, w tym również jako syntetyczną, poliuretanową nawierzchnię sportową typu natrysk gr. min. 13 mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie kamiennej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o gr. min. 10 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm oraz warstwy wykończeniowej o grubości min. 3 mm, nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podkładowej na placu budowy metodą tzw. in situ. 6. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 40-55 mm Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji układaną na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia układana na podbudowie kamiennej. 7. Charakterystyka nawierzchni: System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40-55 mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i systemowym granulatem gumowym z produkcji pierwotnej (granulat ten nie kompaktuje się). System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie taki rodzaj systemu nawierzchni, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR na obiekcie piłkarskim. Lista obiektów, które posiadają Certyfikat FIFA 2 STAR jest dostępna na stronie internetowej www.fifa.com. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP). Zgodnie z wytycznymi FIFA (dostępnymi na stronie www.fifa.com) tylko nawierzchnie producentów posiadających status FPP, poddawane są pełnej kontroli w całym procesie inwestycyjnym - począwszy od produkcji i na instalacji trawy kończąc; 8. Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy - TABELA NR 1: Typ włókna -monofil; Wysokość włókna - min. 40mm, nie więcej niż 55mm; Gęstość - Ilość włókien - min. 110 000 włókien[m2; Dtex - min. 13000; Kształt włókna - Włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna; Wypełnienie nawierzchni - granulat gumowy TPE, TPO, TPS lub EPDM (z produkcji pierwotnej) w kolorze zielonym lub czarnym, piasek kwarcowy; Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości - min. 10mm (dopuszcza się wykonanie maty za pomocą rozściełacza na placu budowy tzw. IN SITU); 9. Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnie syntetyczne boiska i bieżni z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. 10. Przy ocenie ofert w zakresie spełnienia wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów nawierzchni tolerancji zawartych w kartach, instrukcjach i innych dokumentach dotyczących nawierzchni (podane w %). 11. Po wykonaniu boiska zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania dla boiska Certyfikatu FIFA 2 STAR. 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i wyrobów niezbędnych do wykonania zamówienia, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych. 16. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Pozostałe kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownik budowy - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 robocie budowlanej polegającej na budowie boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, które uzyskało Certyfikat FIFA 2 STAR, b) kierownik robót w zakresie robót elektrycznych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownik robót w zakresie robót kanalizacyjnych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  • W ogłoszeniu powinno być: zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownik budowy - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami związanymi z budową pełnowymiarowego boiska ze sztucznej trawy, b) kierownik robót w zakresie robót elektrycznych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownik robót w zakresie robót kanalizacyjnych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.

Dokumenty dot. zmiany  do pobrania na stronie głównej MOSiR Knurów (www.mosir.knurow.com.pl).

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:19.03.2012
Data publikacji:19.03.2012 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż