Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12"

Numer ogłoszenia: 67705 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67826 - 2012 data 06.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, fax. 032 3304812.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m - szczegółowe wymiary zgodnie z wymogami dokumentacji) o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów na 60,00 m (75 m dł. całkowitej) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja obejmuje również: - utwardzenie terenu pod montaż oraz montaż gotowych trybun przenośnych z 354 miejscami siedzącymi, - wykonanie ciągów pieszo - jezdnych w obrębie boiska piłkarskiego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi, - wykonanie piłkochwytów, - wykonanie wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu oraz montaż instalacji nagłośnienia i monitoringu, - posadowienie trzech kontenerów (dwóch kasowych oraz jednego dla komentatora), - budowę nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren objęty inwestycją znajduje się w Knurowie przy Alei Lipowej 12 na działkach o numerach ewidencyjnych 3348[34 i 3348[56. 2. Zakres zagospodarowania działki 2.1. Zakres robót budowlanych na oznaczonym terenie obejmuje wykonanie: - boiska głównego o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 40 - 55 mm), układanej na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m), z drenażem; - bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60,0 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m; - 2 wiat dla zawodników - min. na 12 miejsc każda; - 1 budynku kontenerowego przeznaczonego dla komentatora sportowego; - 2 budynków kontenerowych przeznaczonych dla kasjerów; - piłkochwytu o wys. 8,0 m z siatki polipropylenowej za bramkami do piłki nożnej; - ogrodzenia panelowego boiska wys. 1,03 m z bramą wejściową szer. 2,0 m; - ogrodzenia panelowego terenu wys. 4,10 m z 5 furtkami szer. 1,20 m oraz 3 bramami wjazdowymi szer. 3,0 m i jedną bramką wejściową szer. 2,0 m; - opasek chodnikowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm oraz dostawa i montaż koszy na śmieci, barierek ochronnych i bramek obrotowych; - nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej; - wybrukowanie miejsca pod montaż trybun; - instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i drogi dojazdowej oraz montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu; oraz dostawę i montaż - rozbieralnych trybun dwurzędowych w konstrukcji stalowej z krzesełkami plastikowymi; łącznie 354 miejsca siedzące; - oświetlenia boiskowego (32 projektory o mocy 2000W każdy na 8 stalowych masztach o wysokości 18 m); - monitoringu i nagłośnienia. 2.2. Istniejącą nawierzchnię z trawy naturalnej należy usunąć, następnie wywieźć na składowisko. Istniejącą nawierzchnią asfaltową gr. ~12 cm, nawierzchnię kortów do tenisa, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię oraz zeskocznię do skoku w dal oraz pozostałe elementy należy zdemontować. 3. Dane: · Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego - 7992,00 m2 · Powierzchnia bieżni - 384,75 m2 · Powierzchnia opaski chodnikowej (gr. 8 cm) - 1681,78 m2 · Fragment wjazdu i drogi wewnętrznej (gr. 8 cm) - 406,35 m2 · Piłkochwyty z siatki polipropylenowej h=8,0 m - 131,20 mb · Ogrodzenie panelowe h=1,03 m - 102,50 mb · Bramka wejściowa 2,0 m - 2 szt. · Ogrodzenie panelowe h=4,10 m - 290,00 mb · Furtka 1,2 m - 5 szt. · Brama wjazdowa 3,0 m - 3 szt. · Bramka obrotowa - 2 szt. · Bramki do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Wiata dla zawodników na 8 miejsc - 4 szt. 4. Wyposażenie boiska: · Bramki przenośne do piłki nożnej (5,00x2,00m) wraz z siatkami - 4 szt. · Bramki przenośne do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Chorągiewki narożne - 4 szt. · Ochraniacze na maszty oświetleniowe i rozdzielnice (SZP) - 8 kpl. · Kosze z fundamentami - 13 szt. · Tablica wyników z czasem gry i rzeczywistym - 1 szt. · Nagłośnienie - 1 kpl. · Monitoring - 1 kpl. 5. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa bieżni. Bieżnię należy wykonać w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu Sandwich gr. min. 13 mm nieprzepuszczalną dla wody układaną na podbudowie betonowej o parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej. Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw: dolnej - warstwy bazowej o gr. min. 9 mm oraz górnej - warstwy użytkowej o grubości min. 4 mm. Warstwa bazowa jest wykonana z prefabrykowanej maty elastycznej rozkładanej z rolki bezpośrednio na placu budowy. Na warstwę elastyczną należy nałożyć warstwę poliuretanową PUR z posypką EPDM o frakcji 1-4 mm. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody układanej na podbudowie kamiennej, w tym również jako syntetyczną, poliuretanową nawierzchnię sportową typu natrysk gr. min. 13 mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie kamiennej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o gr. min. 10 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm oraz warstwy wykończeniowej o grubości min. 3 mm, nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. 6. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 40-55 mm Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji układaną na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia układana na podbudowie kamiennej. 7. Charakterystyka nawierzchni: System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40-55 mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i systemowym granulatem gumowym z produkcji pierwotnej (granulat ten nie kompaktuje się). System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie taki rodzaj systemu nawierzchni, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR na obiekcie piłkarskim. Lista obiektów, które posiadają Certyfikat FIFA 2 STAR jest dostępna na stronie internetowej www.fifa.com. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP). Zgodnie z wytycznymi FIFA (dostępnymi na stronie www.fifa.com) tylko nawierzchnie producentów posiadających status FPP, poddawane są pełnej kontroli w całym procesie inwestycyjnym - począwszy od produkcji i na instalacji trawy kończąc. 8. Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy: Typ włókna - monofil; Wysokość włókna - min. 40mm, nie więcej niż 55mm; Gęstość - Ilość włókien - min. 224 000 włókien na m2; Dtex - min. 14 000; Całkowita waga nawierzchni - min. 2120 gr na m2; Kształt włókna - włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna; Wypełnienie nawierzchni - systemowy granulat gumowy z produkcji pierwotnej, piasek kwarcowy; Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości: - min. 10mm; 9. Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnie syntetyczne boiska i bieżni z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. 10. Przy ocenie ofert w zakresie spełnienia wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów nawierzchni tolerancji zawartych w kartach, instrukcjach i innych dokumentach dotyczących nawierzchni (podane w %). 11. Po wykonaniu boiska zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania dla boiska Certyfikatu FIFA 2 STAR. 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i wyrobów niezbędnych do wykonania zamówienia, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych. 16. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Pozostałe kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m - szczegółowe wymiary zgodnie z wymogami dokumentacji) o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów na 60,00 m (75 m dł. całkowitej) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja obejmuje również: - utwardzenie terenu pod montaż oraz montaż gotowych trybun przenośnych z 354 miejscami siedzącymi, - wykonanie ciągów pieszo - jezdnych w obrębie boiska piłkarskiego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi, - wykonanie piłkochwytów, - wykonanie wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, - przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu oraz montaż instalacji nagłośnienia i monitoringu, - posadowienie trzech kontenerów (dwóch kasowych oraz jednego dla komentatora), - budowę nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren objęty inwestycją znajduje się w Knurowie przy Alei Lipowej 12 na działkach o numerach ewidencyjnych 3348[34 i 3348[56. 2. Zakres zagospodarowania działki 2.1. Zakres robót budowlanych na oznaczonym terenie obejmuje wykonanie: - boiska głównego o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 40 - 55 mm), układanej na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wymiarach 72,0 x 111,0 m (pole gry 68,0 x 105,0 m), z drenażem; - bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60,0 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m; - 2 wiat dla zawodników - min. na 12 miejsc każda; - 1 budynku kontenerowego przeznaczonego dla komentatora sportowego; - 2 budynków kontenerowych przeznaczonych dla kasjerów; - piłkochwytu o wys. 8,0 m z siatki polipropylenowej za bramkami do piłki nożnej; - ogrodzenia panelowego boiska wys. 1,03 m z bramą wejściową szer. 2,0 m; - ogrodzenia panelowego terenu wys. 4,10 m z 5 furtkami szer. 1,20 m oraz 3 bramami wjazdowymi szer. 3,0 m i jedną bramką wejściową szer. 2,0 m; - opasek chodnikowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm oraz dostawa i montaż koszy na śmieci, barierek ochronnych i bramek obrotowych; - nowego wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej; - wybrukowanie miejsca pod montaż trybun; - instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i drogi dojazdowej oraz montaż rur ochronnych do rozprowadzenia kabli instalacji nagłośnienia i monitoringu; oraz dostawę i montaż - rozbieralnych trybun dwurzędowych w konstrukcji stalowej z krzesełkami plastikowymi; łącznie 354 miejsca siedzące; - oświetlenia boiskowego (32 projektory o mocy 2000W każdy na 8 stalowych masztach o wysokości 18 m); - monitoringu i nagłośnienia. 2.2. Istniejącą nawierzchnię z trawy naturalnej należy usunąć, następnie wywieźć na składowisko. Istniejącą nawierzchnią asfaltową gr. ~12 cm, nawierzchnię kortów do tenisa, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię oraz zeskocznię do skoku w dal oraz pozostałe elementy należy zdemontować. 3. Dane: · Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego - 7992,00 m2 · Powierzchnia bieżni - 384,75 m2 · Powierzchnia opaski chodnikowej (gr. 8 cm) - 1681,78 m2 · Fragment wjazdu i drogi wewnętrznej (gr. 8 cm) - 406,35 m2 · Piłkochwyty z siatki polipropylenowej h=8,0 m - 131,20 mb · Ogrodzenie panelowe h=1,03 m - 102,50 mb · Bramka wejściowa 2,0 m - 2 szt. · Ogrodzenie panelowe h=4,10 m - 290,00 mb · Furtka 1,2 m - 5 szt. · Brama wjazdowa 3,0 m - 3 szt. · Bramka obrotowa - 2 szt. · Bramki do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Wiata dla zawodników na 8 miejsc - 4 szt. 4. Wyposażenie boiska: · Bramki przenośne do piłki nożnej (5,00x2,00m) wraz z siatkami - 4 szt. · Bramki przenośne do piłki nożnej (7,32x2,34m) wraz z siatkami - 2 szt. · Chorągiewki narożne - 4 szt. · Ochraniacze na maszty oświetleniowe i rozdzielnice (SZP) - 8 kpl. · Kosze z fundamentami - 13 szt. · Tablica wyników z czasem gry i rzeczywistym - 1 szt. Tablica sportowa do obsługi piłki nożnej. Sterowana przewodowo lub bezprzewodowo powinna posiadać takie funkcje jak: - wyświetlanie czasu gry w zakresie od 0 do 99 min (w stanie spoczynku wyświetlanie czasu rzeczywistego), - wyświetlanie części gry - nr połowy, - wyświetlanie dwucyfrowego wyniku. Dodatkowe wymogi: - Wielkość wyświetlaczy: a) dla wyniku gry - min. 300 mm b) dla części gry i czasu min. 200 mm, - odporna na warunki atmosferyczne oraz na przypadkowe uderzenia piłką, - wyświetlacze zabezpieczone materiałem anty refleksyjnym, - ze względu na brak kontaktu wzrokowego osoby która wprowadza dane z tablicą wyników konieczne jest aby na pulpicie sterowniczym (pilocie) lub dodatkowym urządzeniu był podgląd wprowadzonych danych, - dobra widoczność z minimum 100 m, - zasilanie 230 V z kontenera na którym będzie zamontowana. · Nagłośnienie - 1 kpl. · Monitoring - 1 kpl. Dane dotyczące monitoringu: Kamery: Kamera Parametry: Szt 6 - Kamera zewnętrzna w obudowie hermetycznej z uchwytem, - minimalna ilość linii - 600, - minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, - 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (54 IR LED), - zakres promiennika 50m, - wbudowany obiektyw 4-9 mm, - zoom cyfrowy x32, zakres pracy [C] - 20 do + 50, - zasilanie 12 V; Kamera Parametry: Szt 2 - Kamera zewnętrzna w obudowie hermetycznej z uchwytem, - minimalna ilość linii - 520, - minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, - 0.00 Lux przy włączonym promienniku podczerwieni (8 IR LED), - zakres promiennika 16m, - wbudowany obiektyw 4-9 mm, - zakres pracy [C] - 20 do + 50, - zasilanie 12 V; Kabel zasilający UTP kat.5e; Monitor minimum 17 cali - 1 szt; Montaż całości w szafie RACK w kontenerze komentatora 5. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa bieżni. Bieżnię należy wykonać w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu Sandwich gr. min. 13 mm nieprzepuszczalną dla wody układaną na podbudowie betonowej o parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej. Nawierzchnia powinna składać się z dwóch warstw: dolnej - warstwy bazowej o gr. min. 9 mm oraz górnej - warstwy użytkowej o grubości min. 4 mm. Warstwa bazowa jest wykonana z prefabrykowanej maty elastycznej rozkładanej z rolki bezpośrednio na placu budowy. Na warstwę elastyczną należy nałożyć warstwę poliuretanową PUR z posypką EPDM o frakcji 1-4 mm. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody układanej na podbudowie kamiennej, w tym również jako syntetyczną, poliuretanową nawierzchnię sportową typu natrysk gr. min. 13 mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie kamiennej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o gr. min. 10 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm oraz warstwy wykończeniowej o grubości min. 3 mm, nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podkładowej na placu budowy metodą tzw. in situ. Zamawiający dopuszcza minimalne parametry profesjonalnej lekkoatletycznej nawierzchni poliuretanowej: Grubość [mm] większa bądź równa 13; Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] większa bądź równa 0,5; Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] wieksze bądź równe 70; Tłumienie energii [%] w temp. 23°C 35 ÷ 50; Odkształcenie pionowe [mm] w temp. 23°C mniejsze lub równe 3; Tarcie 55 ÷ 110. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu: 1. Sandwich wykonanej z prefabrykatów lub metodą In situ; 2. Natrysk (pod warunkiem wykonania nawierzchni w pełnej technologii na macie o gr. minimum 10 mm); które spełniają wymagania normy PN-EN 14877:2008, posiadają atest PZH, certyfikat IAAF oraz zostały zamontowane na obiekcie lekkoatletycznym, który otrzymał certyfikat IAAF. 6. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 40-55 mm Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji układaną na macie elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia układana na podbudowie kamiennej. 7. Charakterystyka nawierzchni: System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40-55 mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i systemowym granulatem gumowym z produkcji pierwotnej (granulat ten nie kompaktuje się). System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie taki rodzaj systemu nawierzchni, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR na obiekcie piłkarskim. Lista obiektów, które posiadają Certyfikat FIFA 2 STAR jest dostępna na stronie internetowej www.fifa.com. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP) lub FIFA LICENSEES. 8. Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy - TABELA NR 1: Typ włókna -monofil; Wysokość włókna - min. 40mm, nie więcej niż 55mm; Gęstość - Ilość włókien - min. 110 000 włókien[m2; Dtex - min. 13000; Kształt włókna - Włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna; Wypełnienie nawierzchni - granulat gumowy TPE, TPO, TPS lub EPDM (z produkcji pierwotnej) w kolorze zielonym lub czarnym, piasek kwarcowy; Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości - min. 10mm (dopuszcza się wykonanie maty za pomocą rozściełacza na placu budowy tzw. IN SITU); 9. Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnie syntetyczne boiska i bieżni z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. 10. Przy ocenie ofert w zakresie spełnienia wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów nawierzchni tolerancji zawartych w kartach, instrukcjach i innych dokumentach dotyczących nawierzchni (podane w %). 11. Po wykonaniu boiska zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania dla boiska Certyfikatu FIFA 2 STAR. 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i wyrobów niezbędnych do wykonania zamówienia, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych. 16. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Pozostałe kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownik budowy - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 robocie budowlanej polegającej na budowie boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, które uzyskało Certyfikat FIFA 2 STAR, b) kierownik robót w zakresie robót elektrycznych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownik robót w zakresie robót kanalizacyjnych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownik budowy - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami związanymi z budową pełnowymiarowego boiska ze sztucznej trawy, b) kierownik robót w zakresie robót elektrycznych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownik robót w zakresie robót kanalizacyjnych - winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie - inne dokumenty: 1. w zakresie nawierzchni boiska piłkarskiego. a) w zakresie próbki - Wykonawca winien załączyć próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30 cm z etykietą producenta. b) badania na zgodność z normą PN-EN 15330 - 1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub inny dokument wydany przez podmiot tj. laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów dostępna na www.fifa.com) uprawniony do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa. d) atest PZH na granulat gumowy lub inny dokument wystawiony przez laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA, uprawnione do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowany przez wykonawcę granulat gumowy może być wykorzystywany jako wypełnienie dla nawierzchni typu sztuczna trawa. e) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP). f) certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni. g) wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające, iż oferowany system nawierzchni spełnia wymogi standardu FIFA 2 STAR. h) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni. i) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Autoryzacja musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez wykonawcę przetargu. 2. W zakresie nawierzchni bieżni. a) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b) aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB, potwierdzającą, że oferowana nawierzchnia posiada żądane parametry techniczne lub dokument równoważny. c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta. d) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta oryginalnych produktów.
 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie - inne dokumenty: 1. w zakresie nawierzchni boiska piłkarskiego. a) w zakresie próbki - Wykonawca winien załączyć próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30 cm z etykietą producenta. b) badania na zgodność z normą PN-EN 15330 - 1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub inny dokument wydany przez podmiot tj. laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów dostępna na www.fifa.com) uprawniony do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa. d) atest PZH na granulat gumowy lub inny dokument wystawiony przez laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA, uprawnione do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowany przez wykonawcę granulat gumowy może być wykorzystywany jako wypełnienie dla nawierzchni typu sztuczna trawa. e) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENSEES lub oświadczenie Wykonawcy. f) certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni. g) wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające, iż oferowany system nawierzchni spełnia wymogi standardu FIFA 2 STAR. h) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni. i) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Autoryzacja musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez wykonawcę przetargu. 2. W zakresie nawierzchni bieżni. a) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b) badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB, potwierdzającą, że oferowana nawierzchnia posiada żądane parametry techniczne lub dokument równoważny. c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta. d) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta oryginalnych produktów. e) certyfikat IAAF dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. nr 206.

Dokumenty dot. zmiany  do pobrania na stronie głównej MOSiR Knurów (www.mosir.knurow.com.pl).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:23.03.2012
Data publikacji:23.03.2012 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż