U C H W A Ł A
Rady Miasta Knurów Nr XXII/312/2004
z dnia 01 lipca  2004 r.

  
     
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2004 - 2009.

Na podstawie:  art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 z 2001r., poz. 733),  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym     ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591),

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 - 2009, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Knurowie Nr XLI/434/2001 z 13 września 2001 r.  w sprawie zasad polityki czynszowej za lokale mieszkalne na terenie miasta Knurowa.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wyciąg z treści niniejszej uchwały należy wywiesić w budynkach Urzędu Miasta, Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 

Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz Reginek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta w spr.: zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Knurów na lata 2004 - 2009.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:04.01.2005 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:01.07.2004
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:04.05.2007 09:20