wersja do wydruku Monika Janik 15.05.2012 13:08

STATUT 2012

S T A T U T

 

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR  13 z ODDZIAŁAMI

 

INTEGRACYJNYMI W KNUROWIE

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 60 i art. 50 w nawiązaniu do art. 52 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r / Dz. U. Nr 256 z 2004 r.  poz. 2572 z późniejszymi zmianami /.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( DZ.U. Nr 61 z dnia 19.06. 2001 poz. 624 z późniejszymi zmianami)

Zmiany: Rozporządzenia Menis mieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów  publicznych z dnia 21 maja 2001

- z dnia 31 stycznia 2002 (Dz.U z 2002 nr 10, poz. 96- innowacje eksperymenty, zajęcia dodatkowe)

- z dnia 08 sierpnia 2003 ( Dz.U. 2003, nr 146, poz. 1416 – pomijanie nazwy „specjalne” w legitymacjach przedszkolnych)

- 26 marca 2004 ( DZ.U. DZ 2004, nr 66, poz. 606- możliwość przyjmowania dzieci 2,5 letnich);

- 09 luty 2007 ( Dz. U. z 2007, nr 35, poz. 222- obowiązek umieszczenia zadań nauczycieli związanych z bezpieczeństwem dzieci)

§ 1.

 

1.    Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, zwane dalej                     „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, samorządowym.

2.    Nazwa i siedziba przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów.

3.    Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.    Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Może być używany skrót nazwy: MP-13 Knurów.

5.    Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Knurowa.

6.    Organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

7. Ogólną obsługę organizacyjną , techniczną i finansowo księgową przedszkola prowadzi Miejski Zespół  Jednostek Oświatowych w Knurowie.

8. Nadzór pedagogiczny prowadzi Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

9.      Przedszkole prowadzi oddział specjalny dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz trzy oddziały integracyjne.

 

Cele i zadania przedszkola.

 

§ 2.

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego               w poszczególnych typach szkół  - Dz.U. z dnia 15 stycznia  2009 r. Nr 4 , poz .17)

 

2.Głównym celem przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

3.Cele szczegółowe wychowania przedszkolnego są następujące:

1)     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4.Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)     kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)     kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)     wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)     wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)     wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)     wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)     wychowanie przez sztukę;

8)     wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)     pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

5. Realizując powyższe zadania przedszkole :

1)     zapewnia dzieciom przyjazne i zdrowe środowisko ,

2)     rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci , troszczy się o zapewnienie im równych szans , umacnianie wiary we własne siły i w możliwość osiągania sukcesów,

3)     stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków , do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie ,

4)     stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci , uczyć odróżniania dobra od zła ,

5)     kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska , rozumienia prostych zjawisk przyrody , rozwija ciekawość , zapoznaje z otoczeniem przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym dziecka ,

6)     pobudza i zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć , do otwartego kontaktu               z rówieśnikami i dorosłymi ,

7)     rozwija wrażliwość estetyczną , wyobraźnię i fantazję dzieci , uczy ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej ,

8)     tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci , uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań .

      9) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

   10) przygotowuje do nauki w szkole, przy użyciu nowoczesnych metod i środków    dydaktycznych.

   11) ściśle współdziała z rodzicami uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zapewniając pomoc psychologiczno – pedagogiczną .

 

§ 3

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom do niego uczęszczającym, ich rodzicom oraz nauczycielom na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U.Nr 228 , poz.1487)

2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

3.W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom    w formie :

1)     Zajęć specjalistycznych: korekcyjno –kompensacyjnych , logopedycznych , socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ,

2)     Porad i konsultacji.

4.Przedszkole prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi ; zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela przedszkola   z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalistę  po zasadniczych zajęciach wychowawczo- dydaktycznych.

5. Do udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, składający się z nauczycieli i specjalistów. Zespół współpracuje z poradnią psychologiczno –pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorem społecznym, celem zapewnienia konsultacji i pomocy dzieciom i ich rodzicom.

 

6.Na udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych poza podstawą programową rodzice wyrażają zgodę podpisując stosowne oświadczenie .

 

§ 4

 

1. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone w przedszkolu  zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci zapisanych do przedszkola i ich rodziców.

2. Celem prowadzonych zajęć dodatkowych jest:

- rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci;

- propagowanie różnych form organizacji dzieciom czasu wolnego;

-umożliwienie rodzicom poznania walorów wczesnej edukacji i organizacji pracy przedszkola;

- wdrożenie rodziców do współudziału w stymulowaniu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- stwarzanie nauczycielom możliwości rozwoju i awansu zawodowego;

- optymalne wykorzystanie kadry i bazy przedszkola;

3. W placówce mogą odbywać się zajęcia wspierające rozwój dzieci: gimnastyka korekcyjna dla dzieci z zaświadczeniem ortopedy stwierdzającego rodzaj wady postawy. Zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela przedszkola z odpowiednimi kwalifikacjami poza podstawą programową,

 zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców,

4. Zajęcia wspierające rozwój odbywają się wg harmonogramu ustalonego w placówce.

5. Zajęcia wspierające rozwój prowadzą nauczyciele przedszkola poza pensum przewidzianym na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze.

6. W przedszkolu mogą być prowadzone  w starszych grupach wiekowych w czasie realizacji podstawy programowej elementy języka obcego prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami zgodnymi  z przepisami.

 

7. Zajęcia dodatkowe z religii odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992r. (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami), po realizacji podstawy programowej.

 

 

§ 5

 

1.      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub przez upoważnioną przez nich pełnoletnią  osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo wymienioną na oświadczeniu potwierdzonym podpisem rodziców  ( opiekunów prawnych) , i tak :

1)     Przedszkole przejmuje pełną opiekę nad dzieckiem przyprowadzonym do przedszkola i przekazanym w ręce pracownika przedszkola w taki sposób , że powziął on wiadomość o fakcie obecności dziecka ,

2)     Rodzic ( opiekun prawny ) lub upoważniona przez niego osoba przejmuje pełną opiekę nad dzieckiem w momencie odebrania go z rąk pracownika przedszkola ,w taki sposób , że obie strony , rodzic i pracownik powzięły wiadomość o fakcie odebrania dziecka.

 

2.      Nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola sprawowana jest ciągła opieka ze strony pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników przedszkola – do czasu odebrania ich przez rodziców ( opiekunów prawnych);

3.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektami należącymi do jednostki;

4.      Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

5.      Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola , zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych;

6.      Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora;

7.      Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa , wykroczenia lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci

8.      Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje mu zabawy , zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodnie z programem  i miesięcznym planem zajęć.

9.      Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

10. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

11. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sale zajęć, szatnia, łazienka , plac zabaw) oraz sprzęt , pomoce i inne narzędzia;

12. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

13. Nauczyciel może opuścić powierzone mu dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.

14. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy pomoc ta jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

15. W wypadkach nagłych wszelkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są  na zapewnienie bezpieczeństwa  dzieciom.

16.Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. Przy organizacji imprez, zajęć, wycieczek poza przedszkolem, liczbę opiekunów ustala się uwzględniając wiek, poziom niepełnosprawności oraz specyfikę imprez i warunki, w jakich się one będą odbywać. Poza terenem placówki opiekę nad 1 grupą dzieci powinny sprawować co najmniej 2 osoby.

 

Organy Przedszkola.

 

§ 6

 

 

 

1. Organami przedszkola są:

 

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 

2. Dyrektor przedszkola – jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim

    nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w wymiarze określonym odrębnymi przepisami, lub za zgodą organu prowadzącego może być zwolniony z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

 

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

 

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym

    pracownikom przedszkola,

3) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki,

4) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli, prowadzenie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego,

6) sprawowanie opieki nad wychowankami, stwarzanie bezpiecznych i higienicznych

    warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju wychowanków poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)  organizowanie  nadzoru pedagogicznego w przedszkolu poprzez:

a)      organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola ,

b)      kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola ,

c)      wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.

d)      obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz inne zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola ,

 

10) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego oraz programów samodzielnie opracowanych przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

11) przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej oraz zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady,

12) nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawianie Radzie Pedagogicznej ogólnych

 wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i działalności przedszkola.

13) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, powiadamianie o wstrzymaniu uchwały organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

14) prawidłowe gospodarowanie mieniem przedszkola oraz jego zabezpieczenie,

15) w wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

17) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

18) stwarzanie w placówce warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

19) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole (okresowe przeglądy stanu instalacji, urządzeń i budynku, zapewnienie możliwości szkoleń pracowników z zakresu BHP, opracowywanie instrukcji, regulaminów i monitorowanie ich przestrzegania, współpraca z instytucjami użyteczności publicznej-  straż miejska, policja, straż pożarna )

20) przyjmowanie , rozpatrywanie i koordynowanie wpływających od rodziców skarg i wniosków, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

4. Rada Pedagogiczna – stanowi w sprawach pracy dydaktyczno – wychowawczej i

    opiekuńczej placówki. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności zgodnie z art.43.  ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty.

5. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.

 

6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący,

2) wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele jako członkowie,

3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

4) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu rozwoju i planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i

      dodatkowych,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród,

4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) opiniowanie na wniosek dyrektora programów wychowania przedszkolnego oraz na wniosek prowadzącego zajęcia dodatkowe – programów zajęć dodatkowych, dopuszczanych do użytku w przedszkolu,

6) Rada przygotowuje projekt i uchwala statut placówki lub jego zmiany (w oparciu o art. 42.1 Ustawy o Systemie Oświaty),

 

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

10. Zebrania Rady są protokołowane, odbywają się zgodnie z harmonogramem,

11. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków,

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków , lub  ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

13. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

 

14. W skład rady rodziców w przedszkolu wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danej grupy. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

15. Rada rodziców określa regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;

 

16. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

17. Rada rodziców może:

 1) występować do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

2) wystąpić do dyrektora przedszkola z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela;

3) przedstawić swoją opinię w ciągu 14 dni od otrzymania od dyrektora przedszkola zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nie przedstawienie opinii przez Radę Rodziców nie wstrzymuje dalszego postępowania związanego z oceną dorobku zawodowego za okres stażu,;

 

 

18. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

 

19. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin, o którym mowa w ustępie 15.

 

 

20. Zasady współdziałania organów przedszkola:

 

1)  organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając prawo oświatowe,

2)  bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia dyrektor placówki posługując się tablicą informacyjną lub inną ustaloną formą;

3)Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami przedszkola :

a) spór rozstrzygany jest na terenie przedszkola poprzez negocjacje pomiędzy stronami,

b) jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu możliwe jest dalsze prowadzenie negocjacji przy udziale negocjatora (mediatora) osobę nie będącą stroną w sporze,

c) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko , będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji ,

d) w przypadku nierozwiązana sporu , sporządza się protokół rozbieżności ,

e) w sytuacji nieuzyskania porozumienia , spór rozstrzyga dyrektor przedszkola , jeżeli nie jest stroną w sprawie ,

f) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola strony mogą się zwrócić do :

-          organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie spraw dotyczących działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej ,

-          organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowo – administracyjnych ,

g)  nad całością spraw związanych z rozstrzygnięciem sporów na terenie przedszkola czuwa dyrektor przedszkola

 

 

Organizacja Przedszkola

 

§ 7

 

 

 

1. Miejskie Przedszkole nr 13  jest placówką 7 oddziałową, w której funkcjonują  oddziały integracyjne, oddział specjalny i oddziały ogólnodostępne.

2. Realizacja wychowania, nauczania i opieki w zakresie, co najmniej podstawy programowej jest bezpłatna.

3. Przedszkole jest placówką nieferyjną. Pracuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej. Okres przerwy wakacyjnej   ustala dyrektor przedszkola w Arkuszu organizacji w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10.5 godziny, od 6.00 do 16.30.

5. Dzienny czas pracy przedszkola określa coroczny arkusz organizacyjny pracy placówki  zatwierdzony przez organ prowadzący.

6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci podczas ferii zimowych lub letnich, przerw świątecznych lub wyjazdów śródrocznych, dyrektor zmniejsza liczbę oddziałów.

7.Wysokość opłat za sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie ponad podstawę programową ustala Rada Miasta stosowną Uchwałą,

8. Skreślony.

9.Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z odpłatnych posiłków w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Zasady i warunki korzystania przez dziecko z posiłków określa umowa zawarta przez rodziców/ opiekunów prawnych/ z podmiotem prowadzącym stołówkę w przedszkolu.

 

§ 8.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20, w tym 12- 15 wychowanków w normie rozwojowej i 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

3. Liczba wychowanków w oddziale specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi od 6 do 10.

4. W uzasadnionych przypadkach liczba dzieci w oddziale specjalnym za zgodą organu prowadzącego może być niższa od wymienionej w ust. 3.

5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada następujące pomieszczenia:

 

1)  7 sal zajęć wraz z łazienkami

2) skreślony;

3) szatnię dla dzieci oraz wydzielone szatnie dla personelu pedagogicznego  i administracyjno-obsługowego,

4) pomieszczenie na wózki;

5) skreślony;

6) gabinet dyrektora,

7) pomieszczenia gospodarcze wraz z zapleczem,

8) plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem,

9) sekretariat

10) gabinet do logo i psychoterapii,

11) wydzieloną salę rehabilitacyjną.

12) salę stymulacji polisensorycznej do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z sali mogą po uzgodnieniu z Dyrektorem korzystać pozostali wychowankowie przedszkola na zasadach określonych w regulaminie korzystania z sali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9.

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zgodnego z podstawą wychowania przedszkolnego oraz indywidualnych programów terapeutycznych.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Zajęcia dodatkowe prowadzi się na wniosek rodziców.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ( w szczególności nauki religii, gimnastyki korekcyjnej) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

5. W przedszkolu ( w przypadku zaistnienia potrzeby) organizowane są zajęcie rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 10.

 

1. Miejskie Przedszkole nr 13 jest przedszkolem wielo oddziałowym, składającym się z siedmiu oddziałów: trzech oddziałów integracyjnych, oddziału specjalnego i  3 oddziałów ogólnodostępnych.

 

§ 11.

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.,

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)     czas pracy przedszkola ,

2)     czas pracy poszczególnych oddziałów ,

3)     planowaną liczbę wychowanków uczęszczających codziennie 5 godzin oraz ponad 5 godzin ,

4)     liczbę i czas pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkola ,

5)     imienny wykaz nauczycieli przedszkola uwzględniający ich wykształcenie i formę zatrudnienia ,

6)     organizację  pomocy psychologicznej ,

7)     wykaz proponowanych zajęć dodatkowych , czas i częstotliwość trwania poszczególnych zajęć ,

8)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 

 

 

§ 12.

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny, wymogów podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz oczekiwań rodziców / prawnych opiekunów /.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

4.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie tak, aby w rozliczeniu tygodniowym dzieci spędziły tam co najmniej 1/5 czasu.

 

§ 13.

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Dzienny czas pracy przedszkola od 6 00 do 16 30 ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym od 8.30 do 13.30 czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole może przyjmować dzieci na czas krótszy niż 10.5 godziny ( z jednym lub dwoma posiłkami w zależności od potrzeb środowiskowych, jeżeli są wolne miejsca)

4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie ponad realizację podstawy programowej podawane są do wiadomości rodziców przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i są zamieszczane w Umowie o korzystaniu z usług Przedszkola.

 

5. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

 

6.00 – 8.00 – kontakt indywidualny z dziećmi, zabawy, praca dydaktyczno-wyrównawcza;

8.00 – 8.10 – zabiegi higieniczne przed posiłkiem;

8.10 – 8.30 – śniadanie;

8.30 – 8.40 – ćwiczenia gimnastyczne;

8.40 – 9.00 – przygotowanie do zajęć;

9.00 – 11.15 – tworzenie sytuacji edukacyjnych, zajęcia rytmiczne, ruchowe, plastyczne,   spacery;

11.15 – 11.30 – przygotowanie do obiadu;

11.30 – 12.00 – obiad;

12.00 – 13.30   tworzenie sytuacji edukacyjnych, spacery, zabawy dowolne, praca i zabawa indywidualna, przygotowanie do podwieczorku;

13.30 – 14.00 – podwieczorek;

14.00 – 16.30   zabawy według zainteresowań, pobyt na powietrzu, praca indywidualna z dziećmi.

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

 

§ 14.

  1. W przedszkolu dyrektor zatrudnia:

1)     nauczycieli ( w tym dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego)

2)     psychologa,

3)     logopedę,

4)     pedagoga

5)     rehabilitanta ruchowego;

6)     katechetę,

7)     pomoc nauczyciela,

8)     skreślony;

9)     skreślony;

10) skreślony,

11) starsze woźne,

12) rzemieślnika.

13)Pomoc administracyjną.

 

  1. Zakres zadań zatrudnionych pracowników:

 

1) Nauczyciel – ( w tym psycholog, pedagog, rehabilitant ruchowy, logopeda, katecheta, dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu organizowania kształcenia integracyjnego) prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny  za jakość  tej pracy oraz za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola. Przy organizacji imprez, wycieczek, zajęć w przedszkolu i poza placówką liczbę opiekunów ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz specyfikę i warunki, w jakich odbywać się będzie impreza. Nauczyciel zna i przestrzega fundamentalnego dokumentu, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka.

a) nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym oddziale, w oparciu o znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w wybranym przez Radę Pedagogiczną programie wychowania przedszkolnego;

b) nauczyciele otaczają indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, poszukują nowych form, metod pracy z dziećmi;

c) nauczyciel ma prawo w swojej pracy do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych;

d) psycholog w oddziale specjalnym i grupie integracyjnej prowadzi indywidualne  i  grupowe zajęcia, współuczestniczy w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, pdw, diagnozuje poziom rozwoju dzieci,  współpracuje z nauczycielami i rodzicami dzieci niepełnosprawnych i w normie rozwojowej w formie porad i konsultacji;

e ) rehabilitant ruchowy prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, współpracuje z nauczycielami w tworzeniu indywidualnych programów  terapeutycznych, prowadzi zajęcia pokazowe dla rodziców.

f) logopeda prowadzi indywidualne  i grupowe zajęcia logopedyczne, diagnozuje stan rozwoju mowy, współpracuje z nauczycielami w zakresie tworzenia programów terapeutycznych,  pdw, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla rodziców.

g) pedagog prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, współpracuje przy tworzeniu IPET ów i pdw.

 

3. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zapewnienia sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

4. Obowiązki poszczególnych pracowników administracji i obsługi:

 

1) skreślony

2) skreślony

3) skreślony

4) Starsza woźna – obsługa techniczno – porządkowa. Zadania wynikające z opieki nad  dzieckiem i współdziałanie z nauczycielem.

5). Rzemieślnik – kontrola, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych i sprzętu w przedszkolu.

6) Pomoc nauczyciela oddziału specjalnego: czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela, udział w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela, wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola, zleconych przez dyrektora.

7) pomoc administracyjna zapewnia: sprawne funkcjonowanie sekretariatu, obsługującego petentów i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie, prawidłowe, terminowe wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności, znajomość i przestrzeganie przepisów prawa: KPA, Statutu Przedszkola, Regulaminów, przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

 

5. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

6. Pracownicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są do:

1) zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz w czasie imprez poza przedszkolem poprzez:

- właściwe zabezpieczenie terenu i budynku przedszkola;

-utrzymywanie pomieszczeń, z których korzystają dzieci w stanie gwarantującym higieniczny i bezpieczny pobyt;

- odpowiedzialną pomoc udzielaną nauczycielom w opiece nad dziećmi;

2) przestrzegania przepisów bhp i ppoż,

3) przestrzegania harmonogramu pracy ustalonego regulaminem wewnętrznym,

4) kulturalnego i życzliwego traktowania wszystkich dzieci i ich rodziców,

5) tworzenia w placówce dobrej atmosfery,

6) wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora placówki, wynikających z organizacji pracy placówki.

 

 

 

§ 15.

 

1. W Miejskim Przedszkolu nr 13  nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

2. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący;

 

§ 16.

 

1.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań (oddział specjalny, oddział integracyjny) oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 17

 

1. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

2. W Miejskim Przedszkolu nr 13 w oddziale specjalnym dla dzieci upośledzonych umysłowo zatrudnia się nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki oraz psychologa, rehabilitanta ruchowego i logopedę.

3. W oddziale specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym zatrudnia się pomoc nauczyciela.

 

 

 

 

§ 18

1.      Nauczyciel obowiązany jest:

1). Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

2.W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości umiejętności;

2) informują rodziców o kłopotach i sukcesach ich dzieci, a także włączają  ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola- wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.”

 

3.      Szczegółowy zakres zadań dla nauczycieli:

1)  Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz współpraca w zakresie rewalidacji wychowanków;

2)  Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość, przygotowanie się do pracy w formie pisemnej (plany , konspekty). Plany pracy sporządza się na okres miesiąca z podziałem na tygodnie.

3)  Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w arkuszach obserwacji dziecka 3 x w roku ( obserwacja wstępna – do 15 października, obserwacja  końcowa – do końca kwietnia).

4) Prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dziecka, w roku szkolnym poprzedzającym pójście do szkoły. Opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 Kwietnia danego roku.

 5) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

6) Wszystkie opracowane przez nauczyciela materiały i dokumenty nauczyciel opatruje własnoręcznym podpisem.

 

4. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi w normie rozwojowej, współpracują w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym.

5. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe, doskonalą warsztat pracy poprzez udział w kursach, konferencjach, warsztatach w celu jak najlepszego realizowania powierzonych im zadań.

6. Nauczyciele prowadzą dokumentację oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi ) zawiera plan współpracy z rodziną. Częstotliwość stałych spotkań wynika z ustalonego na dany rok harmonogramu.

8.Współpraca nauczyciela z rodzicami obejmuje następujące formy :

1)      zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż 2 razy  w roku szkolnym ,

2)      zebrania ogólne rodziców traktujące o organizacji przedszkola oraz przedstawienie spraw bieżących ,

3)      zajęcia otwarte dla rodziców,

4)      uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych ,

5)      prowadzenie aktualizowanego kącika dla rodziców z informacjami dotyczącymi pracy wychowawczo – dydaktycznej danego oddziału , realizacji programu oraz życia przedszkola ,

6)      kontakty indywidualne , wywiady z rodzicami,

7)      konsultacje, rozmowy z psychologiem, logopedą, rehabilitantem;

9.formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :

1)      znajomości zadań wynikających z programu rozwoju przedszkola , rocznego planu pracy i planowania miesięcznego pracy przez nauczyciela ,

2)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania i rozwoju ,

3)      wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola ,

10.Inne formy współdziałania ustala rada pedagogiczna z udziałem rodziców w zależności od potrzeb placówki

11.Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola

12.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi ( opiekunowi prawnemu ) lub  osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa , np. widoczny stan pod wpływem alkoholu lub środków odurzających .O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu) lub osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .

 

 

§ 19

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2 i ust. 3.

2.      Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2 i pół roku o ile zaistnieją ku temu szczególne przypadki a mianowicie:

1)  Wniosek rodziców obojga pracujących w celu zapewnienia całodziennej opieki dziecku; 

2)     Brak wolnych miejsc w żłobku;

3)     Dziecko z orzeczeniem  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

4)     Wolne miejsca w odpowiedniej grupie wiekowej;

3.      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) po zapoznaniu się z treścią złożyli kartę zgłoszenia dziecka z aktualnymi danymi poświadczonymi podpisem w terminie od 01.03. do 31.03 każdego roku oraz wyrazili zgodę na udział dziecka w grupie integracyjnej, lub w ciągu roku szkolnego, jeżeli w oddziale są miejsca.  W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola z rodzicami podpisuje się umowę o korzystanie z usług przedszkola.

5.      Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do oddziału specjalnego po przedłożeniu przez rodziców dodatkowo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, określającego stopień niepełnosprawności. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym, wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną.

6.      Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do placówki na warunkach i  w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

7.      Zasady przyjmowania dzieci do placówki, z uwzględnieniem zasady powszechnej dostępności- do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkujących na terenie Knurowa i odprowadzający podatki na rzecz miasta.

 

8.      W pierwszej kolejności do placówki przyjmowane są dzieci wg kryteriów:

 1) dzieci 6-letnie i 5-letnie, zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli przedszkole nie organizuje oddziału dzieci 6 lub 5- letnich, kieruje się dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, które obowiązane są je przyjąć;

 2) dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko,

 3) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

     niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

4)  dzieci z rodzin zastępczych;

9. Dodatkowe kryteria przyjęć:

1) dzieci rodziców pracujących,  nad którymi wskazana jest całodzienna opieka, ze względu na pracę rodziców,

2) Czas przebywania w przedszkolu;

3) Dzieci już uczęszczające do przedszkola;

4) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) Dzieci z rodzin wielodzietnych;

6) dzieci korzystające z co najmniej 2 posiłków w przedszkolu;

7) dzieci korzystające z co najmniej 1 posiłku w przedszkolu;

8) dzieci nie korzystające z posiłków;

 

10. W przypadku zgłoszenia do przedszkola ilości dzieci przekraczającej ilość miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora, w składzie: dyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Jeżeli w czasie prac komisji ustanowione kryteria będą dotyczyły większej liczby dzieci niż  miejsc -komisja może przyjąć kryteria dodatkowe .

 Postanowienia komisji są ostateczne.

 

§ 20

1. W przedszkolu każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

 

2. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym, a zwłaszcza:

a) akceptacji takim jakim jest, zwłaszcza jeżeli jest niepełnosprawne,

b) indywidualnego procesu i tempa rozwoju,

c) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

d) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

e) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

f) badania i eksperymentowania,

g) doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami

    bezpieczeństwa)

h) różnorodnego, bogatego, poddającego się procesom twórczym otoczenia,

i) snu i wypoczynku, jeżeli jest zmęczone,

j) nauki regulowania własnych potrzeb.

 

 

§ 21

1.W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na teren przedszkola zabroniony jest wstęp osób nieupoważnionych.

2.Dziecko , może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców(opiekunów) lub przez osobę przez nich upoważnioną. Upoważnienie musi zawierać:

1)     imię i nazwisko osoby upoważnionej ,

2)     stopień pokrewieństwa,

3)     tel kontaktowy

3.Rodzice składają upoważnienia w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem a najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka                w przedszkolu

4.W przypadku ustalenia przez sąd władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców , rodzic ten zobowiązany jest do przedłożenia dyrektorowi przedszkola wyrok sądu potwierdzający jego uprawnienia

5.Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola corocznie ustalanych i podanych na tablicy informacyjnej przedszkola

6.W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina odbioru dziecka w przedszkolu nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców                ( opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców , opiekunów prawnych lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka

7.W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu do godz 17.30. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami

8.Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola

9.Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona.

 

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę zobowiązującą dyrektora placówki do skreślenia z listy dziecka w przypadku ( za wyjątkiem dzieci 5 i 6 letnich)

1) nie płacenia przez rodziców ( opiekunów prawnych) opłat ustalonych przez organ

    prowadzący, określonych w umowie o świadczenie usług przedszkolnych przez dwa okresy płatności,

2) nie przestrzegania przez rodziców ( opiekunów prawnych) ustalonej i zatwierdzonej organizacji pracy placówki oraz rażącego łamania przez rodziców postanowień Statutu i Umowy o świadczenie usług przedszkolnych ( np. przyprowadzanie dziecka przed czasem, ciągłe odbieranie po wyznaczonej godzinie),

3) rażącego braku współpracy z przedszkolem ze strony rodzica nad zachowaniem dziecka, zagrażającym bezpieczeństwu samego dziecka lub innych dzieci w grupie.

12. Dziecko może uczęszczać do przedszkola po chorobie zakaźnej, zabiegu operacyjnym po przedłożeniu przez rodziców stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 

 

 

 

§ 22.

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 23.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Uchwalenie Statutu Przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje drogą podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

 

 

 

 

 

§ 24.

1.       Zmiana Statutu została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08. 2012

2.      Tekst jednolity Statutu sporządzony dnia 30.08. 2012  r. ma moc obowiązującą od dnia 01.09. 2012 r.  

                                                                        [pieczęć i podpis Dyrektora Przedszkola

                                                                                                   mgr Aldona Rychlewska]

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STATUT 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Janik
Informację wytworzył:Aldona Rychlewska
Data na dokumencie:30.08.2012
Data publikacji:15.05.2012 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż