STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IMIENIA JANA BRZECHWY

W KNUROWIE

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.z 2004r,Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – art. 60, art.50 w nawiązaniu do art. 52.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

§ 1.

 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników nr 3.

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów.

 2. Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem publicznym, które:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,

 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 3. Przedszkole jest jednostką organizacyjną miasta Knurowa, działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 5. Ogólną obsługę administracyjną, techniczną i finansowo-księgową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 6. Adres przedszkola: 44-196 Knurów, ul. Lotników 3

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2.

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


 1. Realizacja celów wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust.2 polega na wspomaganiu rozwoju, wychowywaniu i kształceniu dzieci w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 3. wspieranie rozwoju mowy dzieci;

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem;

 8. wychowanie przez sztukę-muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

 9. wychowanie przez sztukę-różne formy plastyczne;

 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 3.

 1. W przedszkolu realizowane są zadania zgodne z wnioskami po realizacji innowacji pedagogicznej „Przedszkole przyjazne dzieciom ” poprzez:

 1. umożliwienie uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola;

 2. rozwijanie świadomości społecznej dot. potrzeb rozwojowych dziecka;

 3. budowanie systemu doskonalenia umożliwiającego nauczycielom systematyczne aktualizowanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych;

 4. opracowanie systemu pomocy rodzinie poprzez upowszechnienie i popularyzowanie wiedzy dot. pełnionych w rodzinie ról;

 5. organizację zajęć dodatkowych obejmujących m.in. koła zainteresowań dla dzieci uczęszczających do przedszkola, zajęcia grupy zabawowej dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola.


 1. W przedszkolu realizowane są zadania zgodne z wnioskami po realizacji innowacji pedagogicznej „Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania metodą B.Rocławskiego - glottodydaktyką ” poprzez:

 1. systematyczne ćwiczenia sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego za pomocą syntezy i analizy sylabowej wyrazów z wykorzystaniem rozsypanek obrazkowo-sylabowych;

 2. doskonalenie sprawności artykulacyjnej oraz oddechowej dzieci z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń gimnastyki buzi i języka;

 3. zapewnienie codziennego kontakt dzieci z klockami LOGO, celem usprawnienia umiejętności porównywania, identyfikowania i rozpoznawania liter;

 4. naukę poruszania się małymi krokami na osi działań graficznych, od ćwiczeń proponowanych przez H. Tymichową do prób utrzymania się w ograniczonej przestrzeni;

 5. ćwiczenia mające na celu zapoznanie dzieci z linearną budową wyrazu, kierunkiem pisania, układem wyrazów z wykorzystaniem klocków LOGO i rozsypanek, połączoną z ćwiczeniami poprawnej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.


§ 4.

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 3. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, powołanego przez dyrektora.

 4. Zadania zespołu wykonywane są zgodnie z procedurą organizacji i zakresem zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej określoną w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 5. z niepowodzeń edukacyjnych;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej,

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. ze szczególnych uzdolnień

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi oraz specjaliści; w szczególności psycholog, pedagog, logopeda we współpracy z:

 1. rodzicami dzieci;

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców dziecka, samego dziecka;

 2. nauczycieli przedszkola,

 3. specjalistów zatrudnionych w przedszkolu: psychologa, pedagoga, logopedy;

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 5. pomocy nauczyciela.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

 1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

 2. zajęć logopedycznych;

 3. zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 4. porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.


§ 5.

 1. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych przedszkole organizuje pod warunkiem możliwości zapewnienia:

 1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

 3. zajęć specjalistycznych o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach;

 4. innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęć rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych,

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 3. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 4. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio z grupą w przedszkolu lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 10. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

 12. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.


§ 6.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie zajęć, zabaw i innych form aktywności dzieci.

 2. Przedszkole zapewnia tolerancję religijną dając dzieciom możliwość uczestniczenia bądź nie w nauce religii zgodnie z życzeniami rodziców.


§ 7.

 1. Zadania przedszkola realizowane są z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 2. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród rekomendowanych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 2. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, może także zasięgnąć opinii konsultanta lub doradcy metodycznego.

 3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 6. Program wychowania przedszkolnego, który dopuszcza dyrektor, musi być zgodny z możliwościami i potrzebami dzieci, dla których został przeznaczony.

§ 8.

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna na podstawie odrębnych przepisów.


§ 9.

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo pod warunkiem:

 1. złożenia przez rodzica pisemnego oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka, potwierdzonego podpisem rodziców (opiekunów prawnych);

 2. osoba małoletnia upoważniona do odbierania dziecka musi być w wieku powyżej 13 roku życia oraz posiadać pisemną zgodę rodziców.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców (opiekunów prawnych) o osobach upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września lub przed odbiorem dziecka przez osobę upoważnioną. Nauczyciel ma prawo zażądać od osoby upoważnionej okazania dokumentu tożsamości.

 3. Nauczyciel ma prawo odmowy wydania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) oraz innym osobom upoważnionym w przypadku , gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na brak możliwości zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. O zaistniałym fakcie nauczyciel informuje dyrektora przedszkola oraz pozostałe osoby upoważnione do odbioru dziecka, a w przypadku braku takiej możliwości komisariat policji.

 4. Życzenie jednego z rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi być wyrażone na piśmie i poświadczone oświadczeniem rodzica, że zapadł prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 5. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny ustalonej w umowie zawartej na dany rok szkolny. W przypadku nie odebrania dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców.

 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę, licząc od godziny zakończenia pracy przedszkola. Po upływie tego czasu powiadamia dyrektora przedszkola i komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 7. Przedszkole przyjmuje pełną opiekę nad dzieckiem przyprowadzonym do przedszkola i przekazanym w ręce pracownika przedszkola w taki sposób, że powziął on wiadomość o fakcie obecności dziecka.

 8. Rodzic ( opiekun prawny) lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje pełną opiekę nad dzieckiem w momencie odebrania go z rąk pracownika przedszkola, w taki sposób , że obie strony rodzic i pracownik powzięły wiadomość o fakcie odbioru dziecka .

 9. Nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola sprawowana jest ciągła opieka ze strony pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników przedszkola - do czasu odebrania ich przez rodziców ( opiekunów prawnych ).

 10. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za powierzone dzieci, zapewnia im pełne bezpieczeństwo zarówno pod względem fizycznym jak i psychiczno-emocjonalnym.

 11. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.

 12. Nauczyciel stale kontroluje miejsca przebywania dzieci oraz sprzęt, pomoce, urządzenia z których korzystają dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu. O nieprawidłowościach informuje bezzwłocznie dyrektora przedszkola lub intendenta oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

 13. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, przekazując wszystkie niezbędne informacje dotyczące wychowanków.

 14. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 15. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy, gdy pomoc ta jest niezbędna oraz niezwłoczne powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. temperatura, wysypka)

 16. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 17. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp; p.poż; przepisów ruchu drogowego.


ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 10.

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

§ 11.

 1. Każdy z wymienionych organów przedszkola działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

 2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.


§ 12.

 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. jest przełożonym i pracodawcą wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie ustalonym ustawą.


 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

 2. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

 3. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

 4. przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;

 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 6. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 7. dopuszcza, na wnioski nauczycieli, do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

 8. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 63. statutu.

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy;

 2. przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.

 1. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

 1. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola;

 2. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

 3. zapewnia dziecku warunki nauki określone w zezwoleniu, o którym mowa w art.16 ust.8 ustawy o systemie oświaty- w przypadku dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

 4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 5. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

 6. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

 7. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola;

 8. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 1. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami;

 2. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;

 4. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

 5. dokonuje oceny pracy nauczycieli;

 6. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

 7. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego.

 1. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 2. Na podstawie zarządzenia i zgody udzielonej przez Prezydenta Miasta Knurów udziela pełnomocnictwa wybranemu nauczycielowi przedszkola w zakresie do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu podczas swojej nieobecności w zakładzie pracy.

§ 13.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 14.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola;

 5. uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.


§ 15.

1.Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje dopuszczanie do użytku programy wychowania przedszkolnego;

 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

 5. opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

 6. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

 7. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.


§ 16.

1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 4. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, w ilości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.


§ 17.

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest kolegialnym organem przedszkola.

 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego wybierany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału, zwykłą większością głosów.


§ 18.

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 2. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.


§ 19.

1 Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

 2. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 3. opiniuje wybór firmy ubezpieczającej oraz wariantu ubezpieczenia dzieci od NNW;

 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.


§ 20.

1. Rada Rodziców ponadto:

 1. może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

 2. może występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

 3. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców;

 4. wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, w ilości zgodnej z aktualnie obowiązującymi zasadami.


§ 21.

 1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stwarzania warunków współpracy pomiędzy organami przedszkola, na zasadach partnerstwa, a w szczególności:

 1. organizowanie przynajmniej raz w roku wspólnych posiedzeń ich przedstawicieli;

 2. stwarzanie warunków do organizowania wspólnych posiedzeń na wniosek jednego z organów;

 3. stwarzanie możliwości wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:

 1. rady pedagogiczne planowane i doraźne;

 2. posiedzenia rady rodziców;

 3. zebrania rodziców;

 4. zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,

 5. kontakty indywidualne;

 6. stronę internetową przedszkola.


 1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w niniejszym statucie.

 2. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola przez dyrektora, po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii na sporny temat.

 3. Dyrektor drogą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych.

 4. W przypadku braku porozumienia stron i po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia sporu, każdy z organów może zwrócić się do instytucji wyższych, w zależności od treści sporu.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 22.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


§ 23.

 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 3. Przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) prowadzi zajęcia dodatkowe po realizacji podstawy programowej.

 4. Religię na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole za zgodą przedstawicieli ustawowych organizuje zgodnie z odrębnymi przepisami różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki w formie wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz imprezy wyjazdowej w formie zimowiska.


§ 24.

Przedszkole jest cztero oddziałowe.


§ 25.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.


§ 26.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Propozycje zachowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na swobodną zabawę dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci –jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym bawiąc się w sposób swobodny lub uczestnicząc w organizowanych przez nauczyciela grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, obserwacjach przyrodniczych, pracach gospodarczych i ogrodniczych lub na spacerach i wycieczkach;

 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 4. pozostały czas- dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, m.in. na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.


§ 27.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi maksymalnie 11 godzin. Czas pracy poszczególnych oddziałów nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie i jest określony w zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Knurów arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny.

 3. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 – 13.00. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

 4. Terminy przerw pracy przedszkola ustala Prezydent Miasta Knurów na wniosek dyrektora przedszkola.

 5. W czasie obniżonej frekwencji dzieci w tym m.in. w czasie przerwy wakacyjnej, ferii zimowych, świątecznych; dyrektor może zarządzić realizację zajęć programowych w oddziałach łączonych.

§ 28.

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej, ustala organ prowadzący.

 2. Wysokość opłat za dzienną stawkę żywieniową i zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci oraz pracowników przedszkola ustala dyrektor przedszkola na podstawie zarządzenia, w porozumieniu z organem prowadzącym.

 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzaj spożywanych posiłków a tym samym wysokość wnoszonych opłat, określona jest corocznie w umowie dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu podpisywanej między rodzicem (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola.

 4. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego zmian w umowie dotyczących godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości posiłków wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora przedszkola zmiany wprowadza się aneksem do umowy, z zachowaniem terminów zapisanych w umowie.

 5. Rodzice dziecka, będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu, decyzję podejmuje MOPS wg odrębnych przepisów.


PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA


§ 29.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).


§ 30.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 2. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

 3. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 5. Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;

 2. prowadzenie systematycznej obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 3. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień.


 1. Rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

 2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

 3. Wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

 4. Realizacja wybranego programu nauczania i wychowania.

 5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i innej wymaganej przez dyrektora.

 6. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- diagnozy przedszkolnej, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 7. Aktywny udział w życiu przedszkola-przygotowanie i organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych.

 8. Ewidencja pomocy dydaktycznych i zabawek w salach.

 9. Podnoszenie swej wiedzy zawodowej poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, WDN, w innych zewnętrznych formach doskonalenia.

 10. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. przekazywania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i rozwoju dziecka,

 4. włączenia rodziców w działalność przedszkola.

 1. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. w placówce, Regulaminu Pracy, dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej i procedur obowiązujących w przedszkolu.

 2. Informowanie niezwłocznie dyrektora o stwierdzonej potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na jego potrzeby rozwojowe lub edukacyjne.

 3. Ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci poprzez:

 1. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu oraz na zajęciach i wycieczkach poza przedszkolem organizowanych przez placówkę;

 2. obejmowania dzieci ciągłym dozorem i opieką;

 3. prowadzenia wszystkich zajęć w przedszkolu i poza nim m.in. pod kątem bezpieczeństwa dzieci;

 4. organizowania wycieczek zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek i zawartymi w nim zasadami bezpieczeństwa;

 5. udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku i niezwłoczne powiadomienie dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.


§ 31.

 1. Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami:

 1. zebrania ogólne z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym;

 2. zebrania rodziców poszczególnych oddziałów w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

 3. zajęcia otwarte nie rzadziej niż raz w roku w młodszych oddziałach (3,4 latki) oraz dwa razy w roku w oddziałach starszych dzieci (5,6 latki);

 4. uroczystości przedszkolne organizowane w poszczególnych oddziałach, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

 5. festyn z udziałem wszystkich rodziców raz w roku;

 6. kontakty indywidualne zgodnie z terminami podanymi na gazetkach informacyjnych;

 7. umieszczanie aktualnych informacji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych oddziałów na gazetce informacyjnej w holu przedszkola oraz na stronie internetowej;

 8. prowadzenie badań ankietowych i wywiadów;

 9. inne formy współdziałania ustalone przez radę pedagogiczną z udziałem rodziców, w zależności od potrzeb przedszkola.

§ 32.

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami).

 2. Organ prowadzący i dyrektor przedszkola są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6KN.


§ 33.

Katecheta prowadzi zajęcia religii w oparciu o wybrany i zatwierdzony przez dyrektora program.


§ 34.

 1. Do zadań pedagoga należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

 2. wspieranie mocnych stron dzieci;

 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

 4. zapobieganie zaburzeniom zachowania;

 5. realizacja ustalonych w przedszkolu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

 1. Pedagog prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

 2. godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut;

 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć.


§ 35.

 1. Do zadań psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

 2. wspieranie mocnych stron dzieci;

 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

 4. zapobieganie zaburzeniom zachowania;

 5. realizacja ustalonych w przedszkolu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

 1. Psycholog prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

 1. liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 2. godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut;

 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć.


§ 36.

 1. Do zadań logopedy należy:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej;

 2. diagnozowanie logopedyczne;

 3. udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom z problemami w uczeniu się;

 4. prowadzenie terapii w formie zajęć specjalistycznych logopedycznych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę:

 5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;

 1. Logopeda prowadzi zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę zgodnie z następującymi zasadami:

 1. liczba uczestników zajęć wynosi do 4;

 2. godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut;

 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć.


§ 37.

 1. Do zadań pedagoga, psychologa i logopedy należy również:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych;

 2. zaplanowanie sposobów zaspakajania rozpoznanych potrzeb;

 3. sporządzenie wniosków z obserwacji i przekazanie ich wychowawcą oddziałów w celu sporządzenia analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad; konsultacji; warsztatów i szkoleń.

 2. Współpraca z nauczycielami.

 3. Współpraca z rodzicami dziecka.

§ 38.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, obsługa administracyjna, organizacja żywienia dzieci.

 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor przedszkola, pracownik jest zobowiązany do przestrzegania go.


§ 39.

 1. Do zakresu zadań referenta należy ponoszenie współodpowiedzialności w zakresie zapewnienia sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, w tym:

 1. sumienne wykonywanie wyznaczonych przez dyrektora obowiązków;

 2. sprawne , wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań;

 3. bezstronne i obiektywne rozpoznawanie zadań oraz podejmowanie decyzji;

 4. umiejętne stosowanie odpowiednich przepisów w zależności od rodzaju sprawy;

 5. współdziałanie z innymi instytucjami; planowanie i organizacja pracy własnej w tym odpowiedzialność za czasowe wykonanie działań, ustalenie i przestrzeganie planów i priorytetów działań;

 6. wzorowa postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, bezstronny i bezinteresowny;

 1. Obsługa sekretariatu przedszkola – przyjmowanie, rejestr pism przychodzących i wychodzących oraz terminowe odpowiedzi na pisma z wykorzystaniem techniki komputerowej i informatycznej;

 2. Sprawdzanie poczty internetowej przedszkola, podejmowanie decyzji o treści korespondencji – do wiadomości dyrektora, nauczycieli lub likwidacji korespondencji nie związanej z działalnością placówki – np. reklam.

 3. Współpraca z Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych w Knurowie w realizacji zadań zgodnych z uprawnieniami statutowymi jednostek oraz przyjętymi zasadami współpracy;

 4. Współpraca z innymi instytucjami, zgodnie z treścią zawartych umów i porozumień.

 5. Prowadzenia spraw kadrowych – rozliczanie czasu pracy pracowników, urlopów, bieżące wprowadzanie wszystkich zmian

 6. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń technicznych komputera, faksu, kserokopiarki;

 7. Kompetentne i kulturalne załatwianie spraw pracowników i rodziców;

 8. Obsługa strony BIP przedszkola,

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 10. Należyta dbałość o dobro przedszkola, chronienie informacji , których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody .

 11. Przestrzeganie czasu pracy, dbałość o powierzone mienie oraz ponoszenie odpowiedzialności finansowej w zakresie wykonywanych przez siebie zadań.

 12. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 40.

 1. Zakres zadań intendenta obejmuje koordynowanie działań związanych z żywieniem dzieci w przedszkolu, w szczególności:

 1. zakup potrzebnych produktów spożywczych o odpowiedniej jakości i terminie przydatności do spożycia;

 2. właściwe magazynowanie żywności oraz wydawanie jej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym;

 3. planowanie jadłospisów oraz związane z nim przestrzeganie norm żywieniowych;

 1. Nadzorowanie pracy kuchni w tym sporządzania i porcjowania posiłków oraz punktualne wydawanie ich do stołówki;

 2. Systematyczne sporządzanie dziennych raportów żywieniowych;

 3. Prowadzenie na bieżąco kartotek ilościowo-wartościowych;

 4. Współpraca z Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych w Knurowie w realizacji zadań zgodnych z uprawnieniami statutowymi jednostek oraz przyjętymi zasadami współpracy;

 5. Sporządzanie miesięcznych raportów ilościowo-wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością;

 6. Wywieszanie jadłospisu podpisanego przez : dyrektora; kucharza i intendenta na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz umieszczanie go na stronie internetowej;

 7. Dostosowanie jadłospisu do potrzeb dzieci przewlekle chorych np. na cukrzycę, różnego rodzaje alergie i uczulenia, w tym opracowanie diety bezglutenowej;

 8. Utrzymywanie czystości i porządku w magazynie żywnościowym zgonie z przepisami sanitarnymi i bhp;

 9. Właściwe przechowywanie produktów spożywczych tak, aby zachowały jak najwyższą jakość oraz przestrzeganie terminu przydatności do spożycia;

 10. Prawidłowe i terminowe podsumowanie obecności dzieci i drukowanie opłat za przedszkole rodzicom (ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca); niezwłoczne dostarczenie przypisu księgowości; rozliczenie obiadów finansowanych przez MOPS oraz zwrotów w przypadku rezygnacji lub ukończenia przedszkola przez dzieci.

 11. Prowadzenie ewidencji i terminowe naliczanie opłat za przedszkole,

 12. Prowadzenie magazynu środków czystości, nadzór nad ekonomicznym i prawidłowym przechowywaniem i stosowaniem środków przez pozostałych pracowników. Prowadzenie kartotek magazynowych.

 13. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych, nadzór nad prawidłowością prowadzenia ksiąg inwentaryzacyjnych i danych wprowadzanych w systemie informacyjnym.

 14. Przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych, przy dokonywaniu zakupów żywnościowych oraz innych na potrzeby stołówki;

 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

 16. Należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie.

 17. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 18. Terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych.

 19. Odpowiedzialność materialna – w aktach osobowych pracownika.

§ 41.

 1. Do zakresu zadań kucharza należy przygotowanie przy pomocy personelu kuchennego posiłków zgodnie z kalkulacją żywnościową związaną z żywieniem dzieci w przedszkolu, w szczególności:

 1. właściwe organizowanie pracy własnej i pozostałego personelu kuchennego;

 2. przyjmowanie potrzebnych produktów spożywczych o odpowiedniej jakości i terminie przydatności do spożycia z magazynu;

 3. kwitowanie odbioru towarów w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;

 4. udział w planowaniu urozmaiconych jadłospisów , przestrzeganie norm żywieniowych oraz predyspozycji smakowych dzieci;

 1. Sporządzanie i porcjowanie posiłków oraz punktualne wydawanie ich do stołówki.

 2. Właściwe pobieranie i przechowywanie pobranych prób pokarmowych.

 3. Sprawdzenie, w jakim stopniu posiłki zostały skonsumowane przez dzieci oraz wyciąganie odpowiednich wniosków. Dzielenie się nimi z intendentem przedszkola i dyrektorem.

 4. Systematyczne podpisywanie dziennych raportów żywieniowych.

 5. Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji kuchni.

 6. Utrzymywanie i nadzór nad czystością i porządkiem w pomieszczeniach kuchni, obróbki wstępnej, korytarza kuchennego, wc; szatni, magazynku podręcznego, zgonie z przepisami sanitarnymi i bhp.

 7. Właściwe przechowywanie wydanych z magazynu produktów spożywczych tak, aby zachowały jak najwyższą jakość oraz przestrzeganie terminu ich przydatności do spożycia.

 8. Nadzór nad ekonomicznym i prawidłowym przechowywaniem i stosowaniem środków czystości w kuchni.

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

 10. Należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie.

 11. Przestrzeganie zasad technologii produkcji żywności, temperatury i estetyki wydawanych posiłków.

 12. Przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 13. Terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych.

§ 42.

 1. Do zakresu zadań starszej woźnej należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz ponoszenie współodpowiedzialności za jakość pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce ,a w szczególności:

 1. wspomaganie nauczyciela w sytuacjach tego wymagających, w tym pomoc dzieciom w czasie ubierania i rozbierania się, opieka w czasie spacerów i wycieczek;

 2. dbanie o czystość wyznaczonych pomieszczeń oraz ich estetykę;

 3. nakrywanie do stołów, podawanie posiłków i sprzątanie po nich; zmywanie naczyń.

 1. W szczególnych sytuacjach przejęcie chwilowej opieki nad dziećmi na czas nieobecności nauczyciela.

 2. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz wyposażenia przedszkola.

 3. Przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp w szczególności zabezpieczanie środków czystości i urządzeń elektrycznych przed dostępem dzieci.

 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

 5. Należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie.

 6. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 7. Terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych.


§ 43.

 1. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz ponoszenie współodpowiedzialności za jakość pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce, a w szczególności:

 1. wspomaganie nauczyciela poprzez spełnianie obowiązków opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków wynikających z rozkładu dnia i szczegółowych poleceń wychowawcy oddziału;

 2. ponoszenie odpowiedzialność za ochronę danych osobowych wychowanków oraz za zachowanie tajemnicy służbowej związanej z informacjami o rozwoju psycho-fizycznym dzieci i ich zachowaniem;

 3. pomoc dzieciom w czasie ubierania i rozbierania się, pomoc przy myciu rąk, korzystania z toalety;

 4. opieka w czasie spacerów i wycieczek oraz innych sytuacjach tego wymagających również w innych oddziałach przedszkolnych;

 5. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz dekorowaniu sali;

 1. Dbanie o czystość i dobry stan zabawek i pomocy w sali 3 latków.

 2. Utrzymanie porządku w sypialni dziecięcej, zmiana pościeli w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Ścielenie leżaków, składanie piżamek.

 4. W szczególnych sytuacjach przejęcie chwilowej opieki nad dziećmi na czas nieobecności nauczyciela.

 5. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz wyposażenia przedszkola.

 6. Przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp w szczególności zabezpieczanie środków czystości i urządzeń elektrycznych przed dostępem dzieci.

 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

 8. Należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie.

 9. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 10. Terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych.


§ 44.

 1. Do zakresu obowiązków robotnika do prac lekkich należy współdziałanie w zakresie zapewnienia sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, a w szczególności:

 1. utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i w ogrodzie;

 2. dbanie o czystość pomieszczeń gospodarczych;

 3. sprawdzanie stanu technicznego urządzeń oraz ich konserwacja;

 4. wykonywanie drobnych prac remontowych;

 5. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz wyposażenia przedszkola.

 1. Przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp w szczególności zabezpieczanie środków czystości, urządzeń elektrycznych i mechanicznych przed dostępem dzieci.

 2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 3. Należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie.

 4. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 5. Terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych.


§ 45.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są ponadto do:

 1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

 2. wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy;

 3. dbania o higienę osobistą, wykonywanie w terminie badań okresowych oraz badań kontrolnych;

 4. przestrzegania regulaminu pracy oraz wewnętrznych uregulowań, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola;

 5. życzliwego, podmiotowego traktowania dzieci oraz zachowania w tajemnicy informacji ich dotyczących;

 6. życzliwego, kulturalnego i kompetentnego traktowania współpracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

 7. kulturalnego traktowania wszystkich osób, przebywających na terenie przedszkola.


§ 46.

Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.


§ 47.

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału, realizowanych zadań oraz uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.


WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 48.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Szczególnie uzasadnione przypadki są każdorazowo, indywidualnie badane przez dyrektora przedszkola lub komisję rekrutacyjną i dotyczą konkretnego dziecka.


§ 49.

 1. Dzieci w wieku 5 lat a na zasadach określonych w odrębnych przepisach dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 2. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy odpowiednio 5 lat lub 6 lat.

 3. Kontrolowanie spełnienia obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.


§ 50.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani:

 1. dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

 2. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

 3. informować, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o sposobie realizacji tego obowiązku;

 1. Nie spełnianie w/w obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Niespełnianiem obowiązku przez rodzica jest nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie 1 miesiąca, w wielkości co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.


§ 51.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oraz o zmianach w tym zakresie.


§ 52.

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 2. W przypadku dziecka o którym mowa w ust.1 obowiązek przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.


§ 53.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie od 1 do 31 marca każdego roku.

 3. Przedszkole podaje do publicznej wiadomości termin naboru na stronie internetowej i poprzez ogłoszenia pisemne umieszczane w budynku przedszkola.

 4. Przedszkole może umieszczać informacje dotyczące naboru dzieci również w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach.

 5. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają Kartę zgłoszenia dziecka, zgodnie z wzorem opracowanym przez przedszkole, wraz z określonymi w karcie załącznikami.

 6. Termin złożenia karty upływa ostatniego dnia roboczego miesiąca marca.

 7. Kolejność złożenia kart nie ma wpływu na zakwalifikowanie dzieci.

 8. Jeżeli liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

 9. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej i rady rodziców.

 10. Komisja rekrutacyjna może ustanowić dodatkowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola.

 11. Decyzja komisji jest ostateczna.


§ 54.

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 1. dzieci 6 i 5 letnie;

 2. dzieci wychowywane przez samotną matkę lub ojca;

 3. dzieci matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

 4. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

 5. dzieci, których miejscem zamieszkania jest miasto Knurów.


§ 55.

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, w tym dzieci przewlekle chore.

 2. Zgodę na przyjęcie dziecka wyraża nauczyciel, wychowawca oddziału do którego ma uczęszczać dziecko oraz dyrektor przedszkola.

 3. Rodzice dziecka wymagającego specjalnej opieki zdrowotnej zobowiązani są do złożenia dokumentacji, zgodnej z wzorami opracowanymi przez przedszkole.


§ 56.

Osoby nie będący obywatelami polskimi korzystają z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.


§ 57.

Po zakończeniu rekrutacji przedszkole informuje rodziców o przyjęciu, bądź nie przyjęciu dziecka do przedszkola.


§ 58.

 1. Dzieci nie przyjęte do przedszkola wpisywane są na listę rezerwową.

 2. W trakcie roku szkolnego, w przypadku zwolnienia się miejsca, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej.


§ 59.

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są podpisać z dyrektorem w ustalonym czasie umowę, oraz przestrzegać jej warunków.


§ 60.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym, a zwłaszcza:

 1. akceptacji takim, jakie jest;

 2. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

 3. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

 4. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

 5. badania i eksperymentowania;

 6. doświadczania konsekwencji własnego zachowania; ograniczonego względami bezpieczeństwa;

 7. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

 8. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

 9. nauki regulowania własnych potrzeb.

 1. Pobytu w przedszkolu w warunkach zapewniających mu pełne bezpieczeństwo, a zwłaszcza:

 1. oddzielnej sali zabaw dla każdego oddziału;

 2. organizacji gier ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych w sali do tego dostosowanej;

 3. zabaw w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych;

 4. korzystania z wyrobów spełniających określone normy, zgodnie z przepisami prawa.

§ 61.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;

 3. szanować sprzęt i zabawki;

 4. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 5. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób dorosłych, wynikający z konieczności respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 6. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.§ 62.

W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice i inne osoby dorosłe mają prawo składania skarg i wniosków do dyrektora, zgodnie z procedurą skarg i wniosków w przedszkolu.


§ 63.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nie płacenia przez rodziców (opiekunów prawnych) opłat określonych w zawartej pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola umowie przez jeden okres płatności;

 2. nie przestrzegania przez rodziców (opiekunów prawnych) godzin pobytu dziecka w przedszkolu, określonych w umowie zawartej pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola;

 3. przejawów wyjątkowej agresji dziecka.

 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


§ 64.

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

 2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz poziomu przygotowania do podjęcia przez dziecko edukacji w szkole, w przypadku dzieci 5 oraz 6 letnich;

 4. otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innej, związanej z rolą rodzica oraz zgodną ze statutem przedszkola;

 5. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji dnia oraz poziomu prowadzonych zajęć;

 6. wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców.

 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,

 2. współpracować z nauczycielem prowadzącym oddział w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 3. przyprowadzać i odbierać dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu, zawartymi w umowie;

 4. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

 5. znać i przestrzegać postanowienia statutowe;

 6. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków oraz na wniosek nauczyciela dostarczać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka;

 7. zgłaszać nauczycielowi fizyczne i psychiczne niedyspozycje dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu (m.in. choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy);

 8. uczestniczyć w zajęciach, zebraniach i innych formach współpracy z przedszkolem;

 9. informować niezwłocznie telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

 10. niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi przedszkola zmiany adresowe i telefony kontaktowe.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 65.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwalenia przez radę pedagogiczną przedszkola.Statut mocą uchwały rady pedagogicznej z dnia 11.05.2012r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Traci moc Statut Przedszkola uchwalony 22.06.2007 roku.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Olga Wyglądacz
Data publikacji:05.06.2012 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lidia Książek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Olga Wyglądacz
Data aktualizacji:14.03.2013 08:24