OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
44-190 Knurów, ul. Floriana 4
woj. śląskie, pow. gliwicki
tel.(032)339-45-00, fax(032)339-45-01,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn:
"wykonywanie robót ślusarskich w budynkach oraz ich obejściach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie"

Formularz warunków udzielenia zamówienia publicznego (cena - 10,00 zł) można odebrać         w Dziale Technicznym  - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji          w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ślusarskich w budynkach oraz ich obejściach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie. Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura) 93950000-2.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu ( rabatu )
Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji - 7 lutego 2005 r.
zakończenie realizacji - 31 stycznia 2007 r.
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
Artur Lisowski        - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
Jacek Kwiatkowski - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych i wymagania warunków udzielenia zamówienia publicznego.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia (roboty ślusarskie).
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w warunkach udzielenia zamówienia publicznego.
Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
Końcowa cena stawki roboczogodziny  - 100%
Skala punktów stosowana do oceny - 100 punktowa
Termin składania ofert - 1 lutego 2005 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 10 (sekretariat).
Termin otwarcia ofert - 1 lutego 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, pok. 01 (sala konferencyjna).
Termin związania ofertą - 30 dni.

Dyrektor MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn: "wykonywanie robót ślusarskich w bud. oraz ich obejściach zarządzanych prze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:13.01.2005 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:13.01.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:56