Zgodnie ze  znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  • podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządza sprawozdania półroczne i przekazuje je w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza Prezydentowi Miasta Knurów, w przypadku gdy w danym półroczu nie odbierał odpadów przekazuje sprawozdanie zerowe,
  • podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych sporządza sprawozdania roczne i przekazuje je w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy Prezydentowi Miasta Knurów
  • podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych sporządza sprawozdania kwartalne i przekazuje je w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale Prezydentowi Miasta Knurów
  • podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła sporządza sprawozdania roczne i przekazuje je w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy Prezydentowi Miasta Knurów

Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podmiot który przekazuje po terminie wymienione sprawozdania  podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Prosimy o terminowe składanie sprawozdań

Wzory sprawozdań są dostępne w załącznikach.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek sprawozdawczy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:09.07.2012 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:05.02.2019 13:55