wersja do wydruku Beata Lubecka 09.07.2012 15:13

Obowiązek sprawozdawczy

Zgodnie ze  znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  • podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządza sprawozdania półroczne i przekazuje je w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza Prezydentowi Miasta Knurów, w przypadku gdy w danym półroczu nie odbierał odpadów przekazuje sprawozdanie zerowe,
  • podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych sporządza sprawozdania roczne i przekazuje je w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy Prezydentowi Miasta Knurów
  • podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych sporządza sprawozdania kwartalne i przekazuje je w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale Prezydentowi Miasta Knurów
  • podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła sporządza sprawozdania roczne i przekazuje je w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy Prezydentowi Miasta Knurów

Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podmiot który przekazuje po terminie wymienione sprawozdania  podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Prosimy o terminowe składanie sprawozdań

Wzory sprawozdań są dostępne w załącznikach.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek sprawozdawczy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2012 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2019 13:55 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:36 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:35 Dodano załącznik "WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ZBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE,
STANOWIĄCE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA.odt"

(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:35 Dodano załącznik "WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.odt"

(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:35 Dodano załącznik "WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA
SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.odt"

(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:35 Dodano załącznik "wzór KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA
SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W
ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I
TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.odt"

(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:34 Usunięto załącznik Sprawozdanie kwartalne
(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:34 Usunięto załącznik Sprawozdanie roczne
(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:34 Usunięto załącznik Sprawozdanie zerowe
(Krzysztof Trela)
25.01.2019 09:34 Usunięto załącznik Sprawozdanie półroczne
(Krzysztof Trela)
21.06.2018 13:00 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
22.08.2017 12:08 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
06.06.2017 13:24 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 13:23 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 13:19 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 13:19 Dodano załącznik "Sprawozdanie zerowe"
(Beata Lubecka)
06.06.2017 13:18 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 09:08 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 09:04 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2017 09:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne"
(Beata Lubecka)
06.06.2017 09:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne"
(Beata Lubecka)
06.06.2017 09:04 Dodano załącznik "Sprawozdanie półroczne"
(Beata Lubecka)
06.06.2017 09:00 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 17:27 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 17:20 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 17:19 Usunięto załącznik Załącznik do sprawozdania
(Beata Lubecka)
05.06.2017 17:19 Usunięto załącznik Sprawozdanie nieczystości ciekłe
(Beata Lubecka)
05.06.2017 17:19 Usunięto załącznik Sprawozdanie odpady
(Beata Lubecka)
05.06.2017 17:16 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
27.04.2016 09:59 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
09.07.2012 15:13 Utworzenie dokumentu. (Beata Lubecka)