OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
44-190 Knurów, ul. Floriana 4
woj. śląskie, pow. gliwicki
tel.(032)339-45-00, fax(032)339-45-01,
e-mail
mzglia@mzglia.internetdsl.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
"Wykonanie adaptacji pomieszczeń na III i IV piętrze hotelu miejskiego przy ul. Floriana 4 w Knurowie na pomieszczenia mieszkalne".

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena - 20,00 zł) można odebrać w Dziale Technicznym - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z adaptacją 26 pomieszczeń na III i IV piętrze hotelu miejskiego przy ul. Floriana 4 w Knurowie na pomieszczenia mieszkalne
Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV 45.00.00.00, 45.26.27.00.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu ( rabatu )
Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji - 1 kwietnia 2005 r.
zakończenie realizacji - nie dłużej niż do 15 czerwca 2005 r.
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
    Artur Lisowski         - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
    Jacek Kwiatkowski  - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
najniższa cena - 80%
termin wykonania - 20%
Skala punktów stosowana do oceny - 100 punktowa
Wadium - 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) w terminie do 11 marca 2005 r. do godz. 14.00. Miejsce wpłacenia wadium: kasa MZGLiA lub konto depozytowe w Orzesko Knurowskim banku Spółdzielczym konto Nr 23 8454 0001 2007 0033 4639 0003
Termin składania ofert - 14 marca 2005 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.
Termin otwarcia ofert - 14 marca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.
Termin związania ofertą - 60 dni.

Dyrektor MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieogr. na wyk. zamówienia publicznego pn.:" Wyk.adaptacji pomieszczeń na III i IV piętrze hotelu miejskiego przy ul. Floriana 4 w Knurowie na pomieszczenia mieszkalne".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:25.01.2005 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:25.01.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:56