Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ośw..

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Knurów: Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście

Numer ogłoszenia: 212369 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1, w tym: 1.1.ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 1223 mb, 1.2.montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych fi 60mm (Hc=9 m), na fundamencie - 18 szt, 1.3.montaż opraw oświetlenia ulicznego z układem redukcji mocy - 20 szt, 1.4.montaż szafy oświetlenia ulicznego typu SOU-4 - 1 kpl, 1.5.wykonanie przewiertów o łącznej długości - 145 mb, 1.6.ułożenie rur osłonowych A75 o łącznej długości - 930mb, 1.7.ułożenie rur osłonowych KR 50 o łącznej długości - 145 mb, 1.8.montaż wysięgników łukowych: a)wysięgnik pojedynczy - 16 szt, b)wysięgnik podwójny - 2 szt, 1.9.demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych - 18 szt, 1.10.demontaż i utylizacja szafy oświetlenia ulicznego typu SOU-4 - 1 kpl, 1.11.demontaż wysięgników: a)wysięgnik pojedynczy - 16 szt, b)wysięgnik podwójny - 2 szt, 1.12.demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 20 szt, 1.13.demontaż kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 465 mb, 1.14.roboty towarzyszące, w tym: roboty rozbiórkowe, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa Przedmiar Robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie. 4.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.50.00.00-2, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.43.10-7, 45.31.43.00-4, 45.31.70.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

8.2. z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch zadań o wartości brutto minimum 100.000,00 zł każde lub jednego zadania o wartości brutto minimum 200.000,00 zł polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedsta­wionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a)osoby na stanowisko kierownika budowy posiadającej uprawnie­nia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w zakresie sieci elektroenergertycznych,

b)osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,

c)osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji kierownika budowy i osób wyznaczonych do nadzoru nad robotami elektrycznymi, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedsta­wionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, nieza­leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys­pozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 140 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów przedstawia w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.knurow.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego - Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. 8:00 - 13:30 lub za zalicz. pocztowym po uiszczeniu opłaty w wys. 148,14 zł na konto zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda, tel. 32 339-23-08,

2. Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc, tel/fax 32 339 22 92, fax 32 441-97-44, e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr SurówkaPowrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przet. nieog. pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zad.: Uzupełnienie ośw..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:05.10.2012
Data publikacji:05.10.2012 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż