Uchwała nr XXIX/446/13 Rady Miasta Knurowa z dnia 27 lutego 2013 r.S T A T U T
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zwany dalej MZJOś jest jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr VIII/74/91 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 5 lutego 1991 r. prowadzącą działalność w zakresie właściwym dla spraw oświaty Gminy Knurów.
 2. Statut MZJOś określa jego:
 3. 1)   podstawę działania;

  2)   zadania;

  3)   zarządzanie i organizację;

  4)   gospodarkę finansową.

 4. MZJOś działała na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);

2)   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.);

3)   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.);

4)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.);

5)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn.zm.);

6)   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.);

7)   ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 z późn.zm.);

8)   Statutu Miasta Knurów;

9)   niniejszego Statutu.

§ 2

 

Ilekroć w Statucie MZJOś jest mowa, bez bliższego określenia o:

1)    gminie lub organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Knurów;

2)    Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Knurów;

3)    Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Knurów;

4)    placówce oświatowej – należy rozumieć przez to Żłobek Publiczny oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów;

5)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora MZJOś;

6)    Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

 

§ 3

 

 1. Siedzibą MZJOś jest miasto Knurów.
 2. MZJOś ma swoją siedzibę w Knurowie przy al. Lipowej 12.
 3. Terenem działania MZJOś jest Gmina Knurów.

§ 4

 

 1. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie używa skrótu swojej nazwy – MZJOś oraz loga, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. Miejski Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: „Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie 44-196 Knurów, al. Lipowa 12”. Ponadto, pieczęć zawiera w treści: numer NIP, numer REGON oraz numer telefonu i faksu.
 3. Na decyzjach administracyjnych wydawanych przez dyrektora na podstawie upoważnienia Rady używa się pieczęci okrągłej z nazwą w otoku: „Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie”.

 

Rozdział II
ZADANIA MZJOś

 

§ 5

 1. Do głównych zadań realizowanych przez MZJOś należy:
 2. 1)    realizacja założeń gminnej polityki oświatowej, poprzez koordynowanie zadań realizowanych w placówkach oświatowych;

  2)    obsługa placówek oświatowych w zakresie finansowo-księgowym, administracyjnym, inwestycyjno–remontowym, gospodarczym i prawnym.

 3. Zadania MZJOś obejmują w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów rozwiązań systemowych dotyczących sektora gminnej oświaty;

2)    przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących oświaty;

3)    współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie zapewnienia warunków działania placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki;

4)    współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie obsługi spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności wykonania remontów placówek oświatowych;

5)    w obszarze zamówień publicznych przygotowanie i przeprowadzenie:

a)    postępowań w charakterze pełnomocnika zamawiającego tj. właściwej placówki oświatowej, na wykonanie robót, których wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, dotyczących zamówień publicznych w zakresie remontów istniejących i wznoszenia nowych obiektów oświatowych (budynki, boiska itp.) oraz wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia ww. zadań,

b)    postępowań dotyczących zadań zleconych przez organ prowadzący w zakresie zadań właściwych dla spraw oświatowych;

6)    opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomicznych oraz informacji i sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizacji zadań oświatowych;

7)    opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, wskaźników zadań rzeczowych oraz rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty;

8)    dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków oraz opracowanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty;

9)    obsługa finansowa dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym;

10) obsługa finansowa dotacji celowych;

11) obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

12) monitoring przestrzegania dyscypliny finansowej i prawno-organizacyjnej w placówkach oświatowych;

13) obsługa kadrowa dyrektorów placówek oświatowych;

14) opracowanie projektu oceny pracy dyrektora placówki oświatowej;

15) organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek;

16) prowadzenie wspólnej działalności socjalnej dla MZJOś i placówek oświatowych na podstawie zawartych z nimi porozumień;

17) prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Knurów oraz rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

18) weryfikacja arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych z wyłączeniem żłobka publicznego i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi;

19) organizacja postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;

20) opracowywanie, inicjowanie i koordynowanie projektów oświatowych realizowanych ze środków pozyskanych przez Gminę Knurów ze źródeł krajowych i funduszy Unii Europejskiej;

21) opracowywanie dla organu prowadzącego corocznej informacji o stanie wykonania zadań oświatowych realizowanych na obszarze Gminy Knurów;

22) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych na rzecz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i pozostałej kadry oświaty;

23) organizacja konkursów, spotkań okolicznościowych i innych o charakterze miejskim w zakresie właściwym dla spraw oświaty;

24) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

25)  koordynowanie zadania związanego z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

26) przekazywanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe placówek oświatowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych placówek oświatowych.

 

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA MZJOś

 

§ 6

 1. MZJOś kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent.
 2. Zakres obowiązków służbowych, upoważnień i odpowiedzialności dyrektora określa Prezydent.
 3. Pracownicy MZJOś są pracownikami samorządowymi, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

§ 7

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy i jest przełożonym pracowników zatrudnionych w MZJOś.
 2. Do uprawnień i obowiązków dyrektora należy:
 3. 1)    dbałość o realizację zadań określonych w § 5;

  2)    samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem;

  3)    wprowadzanie stosownych regulaminów dotyczących wewnętrznej organizacji pracy MZJOś oraz zasad i warunków wynagradzania jego pracowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

  4)    współpraca z organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach wynikających z przepisów prawa;

  5)    wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach, o których mowa w art. 70b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę.

 4. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki na ten czas przejmuje zastępca dyrektora, a w razie jego nieobecności główny księgowy.
 5. Dyrektor może upoważnić zastępcę dyrektora lub innych pracowników MZJOś do wykonywania w imieniu dyrektora bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania MZJOś.
 6. Szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną MZJOś określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

 

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA MZJOś

 

§ 8

 1. MZJOś jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej MZJOś jest roczny plan finansowy – uchwalony corocznie przez Radę.

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 10

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 2. Podział, łączenie lub likwidacja MZJOś następuje na mocy stosownej uchwały Rady.

 

§ 11

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Uchwała Nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Michał Tyrała
Data publikacji:07.05.2013 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wojciech Świerkosz
Data na dokumencie:27.02.2013
Informację aktualizował:Michał Tyrała
Data aktualizacji:07.05.2013 10:35