Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego" w ramach zadania: ......... .

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.knurow.pl

--------------------------------------------------------------------------------


Knurów: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - II Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, ul. Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Puszkina

Numer ogłoszenia: 199416 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - II Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, ul. Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Puszkina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - II Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, ul. Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Puszkina.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, w tym:
a) montaż szafy oświetlenia ulicznego typu SOU-6 - 1 kpl.;
b) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 565 mb;
c) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 10 szt.;
d) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 104 150/100 W z układem redukcji mocy - 10 szt.;
e) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 77 mb;
f) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu:
- pod drogami w przepustach SRS 110 o łącznej długości - 44 mb;
- pod wjazdami - w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 69 mb;
g) demontaż i utylizacja szafy oświetlenia ulicznego - 1 kpl.;
h) demontaż wysięgników - 10 szt.;
i) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 10 szt.;
2.2. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szymanowskiego, w tym:
a) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 301 mb;
b) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 7 szt.;
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 104 150/100 W z układem redukcji mocy - 7 szt.;
d) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 42 mb;
e) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu pod wjazdami w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 81 mb;
f) demontaż wysięgników - 6 szt.;
g) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 6 szt.;
2.3. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieniawskiego, w tym:
a) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 296 mb;
b) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 6 szt.;
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 104 150/100 W z układem redukcji mocy - 6 szt.;
d) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 35 mb;
e) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu pod wjazdami w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 74 mb;
f) demontaż wysięgników - 4 szt.;
g) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 4 szt.;
2.4. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Puszkina, ul. Słowackiego, ul. Paderewskiego (cz. II), w tym:
a) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 343 mb;
b) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 7 szt.;
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 104 150/100 W z układem redukcji mocy - 7 szt.;
d) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 36 mb;
e) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu:
- pod drogami w przepustach SRS 110 o łącznej długości - 41 mb;
- pod wjazdami w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 34 mb;
f) demontaż wysięgników - 5 szt.;
g) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 5 szt.;
2.5. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina, w tym:
a) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 387 mb;
b) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 8 szt.;
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu MAGNOLIA /LED/ 96, 96/67 W z redukcją mocy - 8 kpl.;
d) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 54 mb;
e) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu:
- pod drogami w przepustach SRS 110 o łącznej długości - 30 mb;
- pod wjazdami w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 36 mb;
f) demontaż wysięgników - 5 szt.;
g) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 5 szt.;
2.6. przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Paderewskiego (cz. I), w tym:
a) ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - ok. 304 mb;
b) montaż słupów oświetleniowych ulicznych stalowych, ocynkowanych rurowych Ø 60mm (Hc=8 m) z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie - 7 szt.;
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 104 150/100 W z układem redukcji mocy - 7 szt.;
d) ułożenie rur osłonowych A 75 o łącznej długości - 51 mb;
e) przejście projektowanej linii kablowej oświetleniowej metodą przewiertu:
- pod drogami w przepustach SRS 110 o łącznej długości - 16 mb;
- pod wjazdami w przepustach DVK 110 o łącznej długości - 68 mb;
f) demontaż wysięgników - 4 szt.;
g) demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 4 szt.;
2.7. roboty towarzyszące, w tym: roboty rozbiórkowe, wycinka zieleni, nasadzenia zieleni, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,
2.8. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ul. Chrobrego, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego oraz uzyskanie zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.50.00.00-2, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.43.10-7, 45.31.43.00-4, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
8.2. z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego o wartości brutto minimum 100.000,00 zł każde, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: następujących osób:
- kierownika budowy - osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych,
b) osobę do nadzoru na robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,
c) osobę do nadzoru na robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć ww. funkcje.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowników budowy i robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 300.000,00 zł.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knurow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 217, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 298,59 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda, tel. 32 339-23-08,
2. Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Urszula Czarnecka, tel. 32 339-23-09.
Fax: 32 4419744, 32 3392292, e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

Uwaga: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest tutaj: www.knurow.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego" w ramach zadania: ......... .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:22.05.2013
Data publikacji:22.05.2013 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż