Załącznik

do Zarządzenia Nr 340/MOPS/2012

Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.12.2012 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Knurów działającą w formie jednostki budżetowej wykonującą zadania własne i zlecone Gminie Knurów z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z późniejszymi zmianami) oraz zadania wynikające z innych ustaw:

1.1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

1.2. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

1.3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

1.4. ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

1.5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

1.6. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139
poz. 992 z późniejszymi zmianami)

1.7. ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późniejszymi zmianami)

1.8. ustawa z dnia 7 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149 poza. 887)

1.9. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

1.10. uchwała Nr LI/779/10 z dnia 20 października 2010 r.  Rady Miasta Knurów w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

1.11. inne, właściwe akty prawne

2.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Miasta Knurów jest podporządkowana Prezydentowi Miasta.

3.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie działający jako jednostka budżetowa finansowany jest przez:

3.1. Radę Miasta w zakresie zadań własnych

3.2. Administrację Rządową w zakresie zadań zleconych.

4.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania objęte jego zakresem działania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady Miasta.

5.     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor, który zarządza działalnością Ośrodka
i reprezentuje go na zewnątrz.

6.     Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

7.     Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 

1.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany jest do:

1.1. realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej

1.2. organizowania funkcjonowania pomocy społecznej w mieście z uwzględnieniem  rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej

1.3. wydawania decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

1.4. zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin będących w warunkach kwalifikujących ich do pomocy

1.5. umożliwiania osobom i rodzinom bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

1.6. dążenia do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin wymagających takiego działania.

2.     Podstawowymi zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  są:

2.1. prowadzenie ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do niego osób wymagających opieki,

2.2. utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną,

2.3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,

2.4. zadania dotyczące pomocy społecznej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o pomocy społecznej

2.5. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy
oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,

2.6. zadania dotyczące świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującą ustawą o świadczeniach rodzinnych

2.7. zadania dotyczące pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2.8. zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2.9. zadania dotyczące ustawy o systemie oświaty, tj.: stypendia i zasiłki szkolne.

 

 

Rozdział III

Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 

1.      Organizację Ośrodka określa schemat organizacyjny, w którym podane są pełne nazwy komórek organizacyjnych.

2.     Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3.     Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4.     Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora  jest Prezydent Miasta.

5.     Zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka jest Dyrektor.

6.     W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora
lub pisemnie upoważniony przez Dyrektora pracownik.

7.     Zastępcę Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.     Sprawy kadrowe pracowników Ośrodka są prowadzone przez odpowiedzialnego za sprawy kadrowe pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

9.     Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:

7.1. Dział Księgowości (KS)

7.2. Dział Pomocy Środowiskowej i  Świadczeń (DPŚiS)

7.3. Dział Świadczeń Rodzinnych (ŚR)  , Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (SZS)

7.4. Samodzielne stanowisko do Spraw Kadr i Organizacyjnych (K)

7.5. Samodzielne stanowisko do Spraw Administracyjnych (S)

7.6. Samodzielne stanowisko do Spraw Administrowania Siecią Komputerową (ASK)

7.7. Samodzielne Stanowisko do Spraw Technicznych i Inwestycji (TI)

7.8. Radca Prawny (RP)

7.9. Ośrodek Wsparcia (OW)

7.10. Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

7.11. Asystent Rodziny (AR)

10.   Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Wsparcia są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi wg tabeli zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 01610/03/09 z dnia 16.06.2009 r.

 

 

Rozdział IV

Kierowanie działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

1.     Dyrektor zarządza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa przy pomocy podległych mu pracowników i komórek organizacyjnych.

2.      Do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

2.1. planowanie, organizowanie oraz zapewnianie kontroli wykonania zadań

2.2. sporządzenie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej

2.3. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

2.4. zapewnianie właściwej organizacji pracy Ośrodka umożliwiającej efektywne wykonywanie  statutowych obowiązków

2.5. składanie Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta corocznych sprawozdań z działalności  Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

2.6. sprawowanie nadzoru  nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Ośrodka

2.7. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka

2.8. czuwanie nad załatwieniem przez Ośrodek powierzonych mu spraw  zgodnie z przepisami prawa

2.9. wykonywanie innych czynności, które okażą się niezbędne do zrealizowania zadań  objętych Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.10. nadzór nad przygotowaniem projektów decyzji, postanowień i zarządzeń Prezydenta
z zakresu  spraw  dotyczących pomocy społecznej

2.11. nadzór nad terminowością i trybem załatwiania skarg i wniosków, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn

2.12. usprawnianie organizacji, metod i form pracy Ośrodka

2.13. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami

2.14. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej

2.15. koordynacja i nadzór nad prawidłową działalnością komórek organizacyjnych Ośrodka

2.16. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta.

 

3.      Do Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

3.1. wykonywanie obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  razie  nieobecności Dyrektora

3.2. bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością podległych komórek organizacyjnych Ośrodka, zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka

3.3. wykonywanie obowiązków i poleceń służbowych wydawanych przez przełożonego i  władze zwierzchnie

3.4. koordynowanie i nadzór spraw związanych ze sprawozdawczością Ośrodka,

3.5. koordynowanie i nadzór spraw dotyczących zamówień publicznych,

3.6. koordynowanie współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami
w zakresie  pomocy społecznej

3.7. współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego, instytucjami i organizacjami w celu należytego wykonania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

3.8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanej na podniesienie jakości życia

3.9. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

3.10. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta.

Rozdział IV

Zakresy działania oraz kompetencji komórek organizacyjnych

 

1. Dział Księgowości (KS)

1.1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Główny Księgowy, który prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zadaniami.

1.2. Do zadań Działu Księgowości w szczególności należą:

1.2.1. prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka,

b) kontrola ponoszonych wydatków pod względem zgodności z przyjętym planem finansowym,

c) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek,

d) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

1.2.2. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Ośrodka oraz ich zmian,

b) wstępnej kontroli operacji gospodarczych Ośrodka stanowiących przedmiot księgowań.

1.2.3.  kontrola przyjętych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

1.2.4.  dekretacja przyjętych dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

1.2.5.   terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej, numeracja dokumentów,

1.2.6.   prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi ,           

1.2.7.   wprowadzanie i wysyłanie przelewów z list, faktur i innych dokumentów księgowych,

1.2.8.   prowadzenie ewidencji środków  trwałych,

1.2.9.   sporządzanie deklaracji ZUS, PIT,

1.2.10.  rozliczanie wynagrodzeń i  sporządzenie przelewów, 

1.2.11.  miesięczna analiza kont, uzgodnienie poniesionych kosztów i wydatków,

1.2.12.  miesięczne i kwartalne sporządzanie sprawozdań finansowych,

1.2.13.  miesięczne i kwartalne sporządzanie zestawień należności,

1.2.14.  miesięczne sporządzanie not księgowych zgodnie z zawartym porozumieniem,

1.2.15.  kwartalne rozliczanie przekazanych dotacji,

1.2.16.  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

1.2.17. sporządzanie okresowych informacji z wykonania budżetu,

1.2.18. sporządzanie na koniec roku budżetowego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikami,

1.2.19. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.

 

2. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń (DPŚiS)

2.1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Kierownik Działu.

2.2. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w szczególności należą:

2.2.1.   przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej

2.2.2.   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

2.2.3.  przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji  
 osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin zgłaszających się
 z wnioskiem o przyznanie świadczenia

2.2.4. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających i przygotowanie decyzji  
  administracyjnych  w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

2.2.5.  przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych w ustawie
 o pomocy społecznej

2.2.6.    przyznawanie i wydawanie pomocy rzeczowej

2.2.7.  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego  
 pozbawionym

2.2.8     dożywianie dzieci

2.2.9.    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 2.2.10. kierowanie do domu pomocy społecznej

2.2.11.  sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

2.2.12.  praca socjalna, w tym m.in.:

a) łagodzenie skutków ubóstwa

b) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych

c) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji osób i rodzin

d)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

2.2.13.  ustalanie w drodze umów wysokości pomocy świadczonej przez zobowiązanych
              członków rodziny na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia
2.2.14. przygotowywanie wytoczenia na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
              alimentacyjne

2.2.15.   kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności

2.2.16. sporządzanie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań oraz na danym 
   stanowisku pracy.

 

3. Dział Świadczeń Rodzinnych (ŚR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (SZS)

3.1. Za prawidłowe funkcjonowanie Działu odpowiada Kierownik Działu.

3.2. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w szczególności należą:

3.2.1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

3.2.2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3.2.3. wypłacanie świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców

3.2.4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3.2.5. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3.2.6. prowadzenie spraw związanych z opłacaniem miesięcznych składek
na ubezpieczenie społeczne   (emerytalne i rentowe ) oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

3.2.7. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

3.2.8. wprowadzanie informacji o zobowiązanych dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej

3.2.9. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobranie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3.2.10. prowadzenie dokumentacji analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dotyczących pomocy materialnych o charakterze socjalnym

3.2.11. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3.2.12. ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne naliczanie odsetek

3.2.13. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną.

 

4. Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadr i Organizacyjnych (K)

4.1. Do zadań pracownika ds. Kadr i Organizacyjnych w szczególności należą:

4.1.1.     prowadzenie gospodarki etatami i funduszami wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

4.1.2.     prowadzenie spraw osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.1.3.     organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników

4.1.4.     prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych i innych

4.1.5.     współdziałanie z wyższymi uczelniami w zakresie stypendiów fundowanych
i umów przedwstępnych oraz praktyk studenckich i podyplomowych studentów
i absolwentów szkół wyższych i średnich

4.1.6.     prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

4.1.7.     prowadzenie ewidencji czasu pracy

4.1.8.     prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Ośrodka
oraz informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach urlopowych

4.1.9.     wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Dyrektora

4.1.10.   prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka

4.1.11.   kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

4.1.12.   dokonywanie okresowych analiz z polityki kadrowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

4.1.13.   kontrola i koordynowanie czasu pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

4.1.14.   opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Ośrodka

4.1.15.   prowadzenie zbiorów regulaminów ośrodka wsparcia

4.1.16.   prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miasta oraz aktów Prezydenta Miasta dotyczących zakresu działania Ośrodka

4.1.17.   prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Dyrektora Ośrodka

4.1.18.   przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi programu komputerowego oraz regulaminu pracy przy komputerze

4.1.19.   dbanie o bezpieczeństwo wszelkich nośników informacji zawierających dane osobowe i informowanie Administratora Danych o podejrzeniach ich nielegalnego ujawnienia

4.1.20.   informowanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o lukach
w informatycznym systemie zabezpieczeń, naruszeniach zawartych w nim danych osobowych lub uszkodzeniach urządzeń do ich przetwarzania

4.1.21.   prowadzenie archiwum zakładowego

4.1.21.1.     przyjmowanie w stanie uporządkowanym dokumentów do archiwum

4.1.21.2.     prowadzenie spisu materiałów przyjętych do archiwum

4.1.21.3.      przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji zgodnie z obowiązującym regulaminem archiwum Ośrodka

4.1.22.   udostępnianie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

4.1.23.   prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej

4.1.24.   koordynacja pracy z Inspektorem BHP

4.1.25.   przygotowanie dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

5. Samodzielne Stanowisko do Spraw Administrowania Siecią Komputerową

5.1. Do zadań pracownika ds. Administrowania Siecią Komputerową w szczególności należą:

5.1.1. wyznaczanie kierunków rozwoju informatyzacji Ośrodka

5.1.2. administrowanie siecią komputerową:

a) zmiany w konfiguracji sieci

b) archiwizacji danych

5.1.3. serwis oprogramowania:

a) określenie potrzeb zakupu oprogramowania ogólnego

b) określenie potrzeb zakupu oprogramowania specjalistycznego

c) stały nadzór nad oprogramowaniem

d) instalacja oprogramowania

5.1.4. ocena ofert oprogramowania nadsyłanych przez firmy

5.1.5. merytoryczne uczestnictwo w zakupie sprzętu

5.1.6. przeprowadzenie szkoleń doraźnych szkoleń pracowników Ośrodka odnośnie podstaw komputera oraz oprogramowania

5.1.7. organizowanie szkoleń w zakresie znajomości i obsługi oprogramowania specjalistycznego Serwis sprzętu:

a) nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego

b) diagnostyka sprzętu komputerowego

c) dokonywanie drobnych napraw i instalacji sprzętu

d) zlecenie i egzekucja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

e) określenie potrzeb zakupu nowego sprzętu

5.1.8. nadzór nad obsługą sprzętu i oprogramowania zgodną z kryteriami określonymi
w regulaminie pracy przy komputerze

5.1.9. sporządzanie analizy określającej cele, strategię i politykę zabezpieczeń systemów informatycznych, identyfikację i analizę zagrożeń, potrzeby w zakresie przetwarzania danych, określenie zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń i ryzyka

5.1.10. opracowanie i uaktualnianie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

5.1.11. tworzenie warunków przechowywania kopii awaryjnych oraz nośników   informacji   nie przeznaczonych do udostępnienia

5.1.12. zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych

5.1.13. wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
 danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających

5.1.14. nadzór nad wysyłaniem i odbieraniem poczty internetowej

5.1.15. prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej

 

6. Samodzielne Stanowisko do Spraw Administracyjnych (S)

6.1. Do zadań pracownika ds. Administracyjnych w szczególności należą:

6.1.1. prowadzenie spraw dotyczących obsługi sekretariatu

6.1.2. sprawy związane z wysyłaniem i przyjmowaniem korespondencji Ośrodka oraz przekazywanie korespondencji wysyłkowej do Urzędu Pocztowego

6.1.3. łączenie rozmów telefonicznych i wysyłanie i odbieranie fax.

6.1.4. zamawianie, prowadzenie ewidencji oraz likwidacja pieczęci

6.1.5. zaopatrywanie MOPS w materiały biurowe i prenumeratę czasopism

6.1.6. gospodarka odzieżą ochronną i roboczą

6.1.7. prowadzenie ewidencji majątku trwałego, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

6.1.8. prowadzenie i organizacja spraw związanych z biblioteczką i biletami komunikacji autobusowej

6.1.9. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami

6.1.10. inwentaryzowanie rzeczowych składników majątkowych

6.1.11. przyjmowanie w stanie uporządkowanym dokumentów do archiwum

6.1.12. prowadzenie spisu materiałów przyjętych do archiwum

6.1.13. przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji zgodnie z obowiązującym regulaminem składnicy akt w Ośrodku

 

7. Samodzielne Stanowisko do Spraw Technicznych i Inwestycji

7.1. Do zadań pracownika ds. Technicznych i Inwestycji w szczególności należą:

7.1.1. przygotowanie dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

7.1.2. przygotowanie umów do  realizacji zadań z zakresu branży technicznej

7.1.3. przyjmowanie, ewidencjonowanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej
oraz dokonywanie stosownych przeglądów gwarancyjnych

7.1.4. udział w odbiorach częściowych, próbach rozruchowych, odbiorze końcowym
i przekazania do użytkowania

7.1.5. nadzór nad realizacją inwestycji i remontów w MOPS Knurów z wyłączeniem robót przewidzianych dla inspektora nadzoru

7.1.7. prowadzenie i nadzór nad książkami obiektu budowlanego w MOPS Knurów

7.1.8. informowanie przełożonego w wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w trakcie wykonywania robót

7.1.9 dbałość o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń na terenie Ośrodka,

7.1.10. wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania sprawności technicznej budynku i urządzeń wynikających z obowiązujących przepisów, zarządzeń właściwych organów, bądź z umowy o pracę i zakresów obowiązków służbowych

 

8. Radca Prawny

8.1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych, a w szczególności:

8.1.1. sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach i posiedzeniach organów orzekających

8.1.2. sporządzania opinii prawnych

8.1.3. udzielanie porad prawnych

8.1.4. sporządzania projektów umów nietypowych, skomplikowanych lub w sprawach
o zawiłym charakterze

8.1.5. opiniowania projektów uchwał, projektów umów, decyzji administracyjnych i innych aktów prawnych wynikających z zakresu działań Ośrodka

8.1.6. udzielanie konsultacji prawnych – ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną

8.1.7. udzielanie porad prawnych na rzecz osób trzecich korzystających ze świadczeń MOPS

8.1.8. zastępstwo prawne i procesowe

 

9.  Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

9.1. Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej w szczególności należą:

9.1.1. doradztwo i poradnictwo

9.1.2. grupy wsparcia dla dorosłych

9.1.3. nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w środowisku

9.1.4. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

9.1.5. diagnoza problemu

9.1.6. terapia indywidualna i grupowa

9.1.7. pomoc socjalna, prawna i psychologiczna

9.1.8. interwencja w środowisku własnym osoby

9.1.9. monitorowanie i diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie

9.1.10. realizacja działań terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie

9.1.11. zwiększanie dostępności i efektywności działań profilaktycznych

9.1.12. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

10. Ośrodek Wsparcia (OW)

10.1.   Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz innych przepisów.

10.2.   Ośrodek Wsparcia podlega Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie.

10.3.   Za właściwe funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia odpowiada bezpośrednio Kierownik Ośrodka Wsparcia w Knurowie.

10.4.   Ośrodek Wsparcia w Knurowie pełni funkcje jako:

10.4.1.   Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Knurowie dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy

10.4.2.    Punkt wydawania posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie

10.4.3.   Kluby samopomocowe obejmujące swoim działaniem osoby borykające się
z różnymi problemami życiowymi, w tym zagrożonym wykluczeniem społecznym

10.5.   Ośrodek Wsparcia wydaje pięć rodzajów posiłków:

10.5.1.   śniadania

10.5.2.   obiady

10.5.3.   kolacje

10.5.4.   wzbogacony gorący posiłek

10.5.5.   gorący posiłek (zupa)

 

11. Asystent Rodziny (AR)

11.1. Do zakresu działania Asystenta rodziny należą zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

11.1.1.   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

11.1.2.   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny, planu pracy z rodziną

11.1.3.   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

11.1.4.   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

11.1.5.   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

11.1.6.   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi

11.1.7.   wspieranie aktywności społecznej rodzin

11.1.8.   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

11.1.9.   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

11.1.10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11.1.11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

11.1.12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

11.1.13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

11.1.14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

11.1.15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

11.1.16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

11.1.17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

11.1.18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin

11.1.19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

12. Starszy Specjalista Pracy Socjalnej ds. Niepełnosprawności I Usług

12.1. Do zakresu działania St. Specjalisty Pracy Socjalnej ds. Niepełnosprawności i Usług należą w szczególności zadania:

12.2. merytoryczne załatwianie spraw związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej (DPS) oraz już przebywających w domach pomocy społecznej (DPS)

12.3. ustalanie w drodze umów wysokości opłaty wnoszonej przez zobowiązanych członków rodziny za pobyt mieszkańca w DPS

12.4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności

12.5.  sporządzenia sprawozdań z wykonania zadań z zakresu usług opiekuńczych i DPS

12.6.  przygotowywanie umów i konkursów z zakresu usług opiekuńczych

12.7.  wszelka korespondencja dotycząca domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych

12.8. wsparcie dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełno sprawnych

12.9 informacja o dostępnych dobrach i usługach umożliwiająca pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Schemat organizacyjny MOPS

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Zarządzenia dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marcin Szołtysek
Data publikacji:23.05.2013 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Twardawa
Data na dokumencie:10.12.2012
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:Brak